نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار برنامه ریزی و مدیریت در تربیت بدنی و ورزش دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از نگارش این پژوهش نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس است. پرسش‌نامة «نقد و بررسی متون و کتب علوم انسانی (کتب ملی)» به‌منزلة ابزار و چهارچوب نقد استفاده شد. کتاب تربیت‌بدنی در مدارس دارای 441 صفحه، چهار بخش، و پانزده فصل است. یافته‌های نقد از دو منظر امتیازات و کاستی‌های شکلی و محتوایی ارائه شدند. امتیازات شکلی درحد مطلوبی ارزیابی شد. برخی از امتیازات محتوایی شامل: چینش مطالب درقالب بخش‌ها و فصول برای ایجاد نظم منطقی، انسجام درونی مطالب درون فصول، درج منابع در انتهای هر بخش، و تطابق محتوای فصل‌ها با سرفصل‌های برخی از دروس دانشگاهی است. کاستی‌های شکلی شامل: جذابیت کم روی جلد،‌ بیان مبهم هدف اصلی اثر، و نبود پیش‌گفتار و خلاصة فصل و بخش می‌شود. کیفیت چاپ متوسط (و شامل مواردی هم‌چون نوع کاغذ، جلد، جداول و نمودار، و ...) است. کاستی‌های محتوایی شامل: نداشتن ایدة کلی و مدل ساختاری و محتوایی، ارجاعات ناکافی، فقدان ارائة تصویری جامع از مؤلفه‌های درس تربیت‌بدنی، بی‌توجهی نسبی دربارة اشاره به نظریه‌های علمی موجود، ناهم‌خوانی محتوای کتاب با سرفصل یک درس مشخص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Critique of "Physical Education in Schools"

نویسنده [English]

  • Mohsen Hallaji
Assistance Professor of Planning and Management in Physical Education, University of Farhangian
چکیده [English]

The purpose of this research was to review and critique the book “Physical Education in Schools”. For this purpose, the questionnaire "Review and review of texts and books of humanities (national books)" developed by the Institute of Humanities and Cultural Studies as a tool and framework of critique was used. The face, structure, and content validity of the questionnaire were determined by a panel of faculty members inside and outside the Institute of Humanities and Cultural Studies. The book "Physical Education in Schools" has 441 pages of four sections and fifteen chapters. The findings of the critique were presented from two perspectives: points and defects of form and content. Form factors (formal comprehensiveness) were evaluated to the optimum level. Content scores include: the content of sections and chapters to create logical order,internal consistency of content within the seasons, the inclusion of resources at the end of each section, the absence of scientific bias, the proportional of the content with Islamic culture and values, the symmetry of the chapters to be aligned with headings, the use of components of formal comprehensiveness in the transfer of content concepts, the quality of the application, and the equivalence of technical terms. The formal defects are mainly due to the low attractiveness of the cover, the ambiguous expression of the main purpose of the effect, the lack of a preface, a glossary, the goals of the lesson, the summary of the chapter and section, the conclusions and suggestions, the subject glossary, and medium quality printing, including items such as paper type, book cover, set up tables and charts, etc.). Content deficiencies include lack of general idea and disturbance in the use of structural and content models in providing the content of the book, lack of adequate references and incompleteness of them, lack of presenting comprehensive image of all components of the physical education course, relative disregard referring to the existing scientific theories, the discrepancy between the content of the book and the heading of a particular lesson, and finally the failure to use all the components of formal comprehensiveness in the conveying and strengthening of the content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school sports
  • physical education curriculum
  • book reviews and critique
  • sport pedagogy
اسمعیلی، محمدرضا (1388)، تاریخ تربیت‌بدنی و ورزش، تهران: سمت.

اسمعیلی، محمدرضا (1389)، «مطالعة تطبیقی برنامة درسی تربیت‌بدنی دورة ابتدایی، راه‌نمایی، و متوسطة ایران و کشورهای منتخب جهان و ارائة الگوی مناسب برای تدوین راه‌نمای برنامة درسی تربیت‌‌‌بدنی»، تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

امیرتاش، علی‌محمد (1372)، کلیات روشهای تدریس درس تربیتبدنی دورة ابتدایی، تهران: وزارت آموزش‌و‌پرورش.

آذربانی، احمد (1389)، روش‌های آموزش تربیت‌بدنی در مدارس، تهران: آوای ظهور.

آذربانی، احمد (1392)، روش‌ها، فنون، و الگوهای تدریس تربیت‌بدنی، تهران: آییژ.

پویانفر، علی‌رضا (1375)، روش تدریس تربیتبدنی در مدارس راه‌نمایی، تهران: وزارت آموزش‌‌‌‌‌و‌‌‌پرورش.

جوادی‌پور، محمد (1385)، طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامة درسی تربیتبدنی در مدارس ابتدایی ایران، رسالة دکتری، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.

حلاجی، محسن (1395)، الگوها و روشهای تدریس در آموزش تربیتبدنی (ورزش مدرسه)، کرج: مهاتما گاندی.

رمضانی‌‌‌نژاد، رحیم (1385)، «مدل‌های آموزش تربیت‌بدنی در مدارس»، مجموعه‌مقالات چهارمین همایش ملی تربیت‌بدنی.

رمضانی‌‌‌نژاد، رحیم (1392)، تربیتبدنی در مدارس، تهران: سمت.

سراج‌زاده، غلام‌رضا و دیگران (1382 الف)، تربیتبدنی پایة اول ابتدایی، تهران: وزارت آموزش‌وپرورش.

سراج‌زاده، غلام‌رضا و دیگران (1382 ب)، معلم تربیتبدنی، راه‌نمای تدریس، پایة اول ابتدایی، تهران: وزارت آموزش‌وپرورش.

شفیعی، محسن (1386)، روش تدریس تربیت‌بدنی، تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

شورای عالی آموزش‌و‌پرورش (1390)، «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران»، تهران: وزارت آموزش‌و‌پرورش.

شورای عالی آموزش‌و‌پرورش (1391)، برنامة درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

نویدی، احد (1392)، نقدی بر انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربردها، تهران: آوای نور.

هاگ، هربرت (1393)، مبانی تربیتبدنی،‌ آیندة تربیتبدنی و ورزش مدرسه در دنیای امروز، ترجمة محسن حلاجی، دردست چاپ.

هلیسون، دونالد (1392 الف)، آموزش تربیتبدنی، اهداف و راهبردها، ترجمة محسن حلاجی، تهران: ورزش.

هلیسون، دونالد (1392 ب)، آموزش مسئولیتپذیری ازطریق فعالیتهای حرکتی، ترجمة محسن حلاجی، انتشارنیافته.

Haag, H. and G. Haag (2003), Dictionary: Sport-Physical Education-Sport Science, Berlin, Kiel: ISS.

Haag, Herbert (2008), The Future of School Sport in Today’s World, German: University of Kiel.

Hardman, K. (2000), “Comparative Physical Education and Sport”, in: ICSSPE (ed.), VADEMECUM Directory of Sport Science, Berlin: ICSSPE, 5th edition.

Shulman, L. and P. Grossman (1988), The Intern Teacher Casebook, San Francisco, CA: Far Wets Laboratory for Educational Research and Development.

Shulman, L. S. (1987), “Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform”, Harvard Educational Review, vol. 57, no. 1.