نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش‌‌و‌پرورش

چکیده

آموزش‌وپرورش تطبیقی نظامی تحقیقی است که به‌منظور دست‌یابی به شناخت جدید در زمینه‌های نظری و عملی، ازطریق مقایسة دو یا چند نظام تربیتی در کشورها و مناطق مختلف یا ادوار تاریخی متفاوت، ما را یاری می‌دهد. مراد از تطبیق بررسی و تحلیل مشابهت‌ها و تفاوت‌های موجود بین سیستم‌های مختلف تربیتی در زمینه‌های سازمانی، تشکیلاتی، شیوه‌های مدیریت، برنامه‌ها و روش‌های تربیتی، و هم‌چنین ارزش‌یابی‌های آموزشی در مراحل مختلف تعلیم و تربیت است. ازنظر مفهوم کلی این علم همة وجوه، ابعاد، و مسائل نظام‌های آموزش‌وپرورش را با هم مقایسه می‌کند؛ در اغلب دانشگاه‌های دنیا ازجمله دانشگاه‌های اروپایی و امریکایی جزء مواد درسی و تحقیقاتی سطوح کارشناسی ارشد و دکتراست. درمورد هدف‌های آموزش‌وپرورش تطبیقی دیدگاه‌های مختلفی مطرح است، ولی هدف اصلی آن توجه ملت‌ها و دولت‌ها به چگونگی جریان تعلیم و تربیت و روش‌های پیش‌گرفته‌شده ‌و نتایج اقدامات آن‌هاست. نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتة آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان نشان داد که اثر حاضر، علاوه‌بر علمی‌بودن، از ویژگی‌های درسی و آموزشی لازم تاحد زیادی برخوردار است، البته معدود کاستی‌هایی نیز در این کتاب وجود دارد؛ در این مقاله پیش‌نهاد‌هایی برای ارتقای کیفی اثر ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Review of the Book “English for the Students of Comparative Education: Primary and Preschool Education”

نویسنده [English]

  • Vida Rahiminejad
Assistant Professor of English Literature, Organization for Educational Research and Planning, Institute for Education Studies
چکیده [English]

Comparative Education is a research system, which helps the researcher to recognize the theoretical and practical background of two or more educational systems in different countries or regions. The aim of this kind of comparison is to analyze the similarities and differences between different educational systems in terms of organizational, structural, educational management, evaluation of training programs, and educational methods at different stages of education.
Based on the general concept, comparative education compares all issues with regard to education in countries, and is considered as a course in MA and doctoral degree in European and American universities.There are different views towards the aims of comparative education. Borrowing other countries’ education model is not without a problem; however, paying attention to educational experiences of other countries can be beneficial in terms of choosing the best solution with regard to their own social characteristics.This book entitled “English for the Students of Comparative Education: Primary and Preschool Education” is not only an academic book, but also an educational textbook which includes the characteristics of teaching and learning concepts. Along with several positive points in this book, there are a few shortcomings pointed out, and some suggestions are provided to improve the textbook as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Comparative Education
  • elementary school
  • high school
  • universities
  • and international education
آقازاده، احمد (1382)، روش‌شناسی و تاریخ تحول دانش آموزش‌وپرورش تطبیقی و بین‌الملل: دیدگاه‌های جدید در زمینۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی، تهران: نسل نیکان.

آقازاده، احمد و رضا باقری‌نویسی (1391)، انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان، تهران: سمت.

شورای سرپرستان، شورای عالی برنامه‌ریزی درسی (1380)، «مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دورۀ کارشناسی ارشد علوم تربیتی»، ˃https://sep.iau.ir/silabes/15280.pdf˂.

عصاره، علی‌رضا (1386)، مطالعات تطبیقی آموزش‌وپرورش دورة اول متوسطه در کشورهای منتخب (ایران، آلمان، انگلستان، فرانسه، ژاپن، کرة جنوبی، مالزی، و مصر)، تهران: یادوارة کتاب.

کوی، لوتان (1375)، آموزش‌وپرورش تطبیقی، ترجمة محمد یمنی‌دوزی سرخابی، تهران: سمت.

محسن‌پور، بهرام (1389)، آموزش‌وپرورش تطبیقی؛ مبانی، اصول، و روش‌ها، تهران: سمت.

معدن‌دار آرانی، عباس و پروین عباسی (1386)، «نگاهی دوباره به آموزش‌و‌پرورش تطبیقی و رسالت‌های آن»، فصل‌نامة تعلیم و تربیت، س 23، ش 2.

معدن‌دار آرانی، عباس و لیدا کاکیا (1394)، آموزش‌وپرورش تطبیقی: چشم‌اندازهای نوین، تهران: آییژ.