بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی با تأکید بر شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی موردمطالعه: وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت‌بدنی، گروه آموزشی مدیریت ورزشی، واحد الکترونی دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

این مسئله برای مدیران به‌‌اثبات رسیده ‌است که امروزه شرایط سازمان‌ها به‌گونه‌ای است که حل مشکلات و تنگناها نیازمند ارائة راه‌حل‌های جدید و منابع متفاوت است و بدون تردید یکی از مهم‌ترین منابع برای تحقق این امر بهره‌گیری از عواملی چون ابتکار، خلاقیت، نوآوری، و در یک کلمه کارآفرینی سازمانی است. کارآفرینی سازمانی به‌معنای توسعة شایستگی‌ها و فرصت‌ها دردرون سازمان ازطریق ترکیب منابع جدید است. ازاین‌رو، سازمان‌های عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به‌دلیل نقشی که در تقویت موقعیت رقابتی سازمان‌ها ایفا می‌کند توجه خاصی داشته‌اند. این تحقیق درصدد بررسی، نقد، و شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است و تلاش دارد، تا ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی و درنظرگرفتن نکات مطرح‌شده در رویکردهای شومپیتر، فرای، وسپر، و دیگرصاحب‌نظران، با نگاهی جامع‌تر و باتوجه‌به مدل سه‌شاخگی به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی بپردازد. در این تحقیق، با استفاده از روش تحقیق مروری، مؤلفه‌های سی محور در سه بعد ساختاری، رفتاری، و زمینه‌ای و 66 مانع، به‌منزلة ابزار نقد کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان، شناسایی شدند.پیش‌نهاد می‌شود که مدیران و پژوهش‌گران محورها و موانع مؤثر در کارآفرینی سازمانی را، که در این پژوهش معرفی شدند، در وزارت ورزش و جوانان آزمون کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Overview on Organizational Entrepreneurship with Focus on Identifying Components and Obstacles

نویسندگان [English]

  • Farzad Ziviar 1
  • Abolfazli Farahani 2
  • Loghman Keshavarz 3
1 Ph.D. in Management and Programming Physical Education, Islamic Azad University
2 Professor of Management and Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Management and Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

It is documented that environmental subjects of organizations need innovational solutions to solve their problems. Undoubtedly, creativity and innovations which means organizational entrepreneurship are most important keys in this way.
Organizational entrepreneurship means developing capabilities and opportunities inside an organization through combining new resources. So, new organizations consider organizational entrepreneurship as a key element which boosts competitive advantages in organization. This paper aims to criticize and identify the organizational entrepreneurship’s barriers in Ministry of Sport & Youth. To this end, this paper considers a comprehensive review literature with a focus on Schupeter, Frai, Vesper et al.’s point of views. Thirty components in 3 dimensions of structural, behavioral, and contextual were considered in this paper, including 66 obstacles in order to criticize in Ministry of Sport and Youth.
It is suggested that managers and researchers in Ministry of Sport andYouth evaluate and implement the aforementioned  components and obstacles. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational entrepreneurship
  • critique
  • obstacles
  • Ministry of Sport and Youth
احمدپور داریانی، محمود (1387)، کارآفرینی: تعاریف، نظریات، و الگوها، تهران: جاجرمی.

احمدپور داریانی، محمود و سید محمد مقیمی (1388)، مبانی کارآفرینی، تهران: سریرا.

رستم‌بخش، محمدرضا (1389)، شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی کشور، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران.

محمدکاظمی، رضا (1392)، «شناسایی فرصت‌های کسب‌و‌کار در صنعت ورزش با رویکرد فناوری اطلاعات»، نشریة علمی ـ پژوهشی توسعة کارآفرینی، دورة 6، ش 4.

محمدکاظمی، رضا، حمیدرضا قاسمی، و محمدرضا رستم‌بخش (1390)، «شناسایی تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمان در سازمان تربیت‌بدنی کشور»، پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی، دورة 1، ش 2.

مند‌علیزاده، زینب و حبیب هنری (1389)، «بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی در ورزش به‌عنوان حوزة میان‌رشته‌ای»، فصل‌نامة مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی، ش 2.

موسوی راد، سیده طاهره و دیگران (1392)، «طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی‌بر رابطة ساختار سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانة سازمانی در سازمان تربیت‌بدنی»، مطالعات مدیریت، ش 21.

میرزایی اهرنجانی، حسن (1375)، «شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر وجدان کاری و انضباط اجتماعی در سازمان»، تهران: مقالات دومین اجلاس بررسی راه‌کارهای عملی حاکمیت وجدان‌کاری و انضباط اجتماعی.

Andrea, N. Kiss, M. Danis Wade, and S. Tamer Cavusgil (2011), “International Entrepreneurship Research in Emerging Economies: A Critical Review and Research Agenda”, Journal of Business Venturing, <doi:10.1016/j.jbusvent.2011.09.004>.

Antoncic, B. and R. D. Hisrich (2001), “Intrapreneurship: Constructive Refinement and Cross-Cultural Validation”, Journal of Business Venturing, vol. 16, no. 5.

Ashoka (2006), Leading Social Entrepreneurs, Arlington, VA: Ashoka.

Bornstein, David (2007), How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas, Oxford: Oxford University Press.

Coven, J. G. and M. P. Miles (1999), “Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage”, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 23, no. 3.

Dees, J., Miriam Gregory, and Peter Hass (1998), “The Meaning of Social Entrepreneurship”, The Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, <https://entrepreneurship.duke.edu>.

Ferri, Elisabeth (2010), “Environmental Factors and Social Enterpreneurship”, Departament D'Economia De l'Empresa, <ISSN: 1988-7736>.

Hamel, G. and C. Prahalad (1989), “Strategic Intent”, Harward Bussiness Review, vol. 83.

Hosseininia, Reza, Behrouz Zarei, and Reza Mohamadkazemi (2015), “The Identification Of Barriers For Organizational Entrepreneurship In Academic Institutions (By Using The Tripartite Model in University Of Tehran)”, Journal of Global Economics, Management, and Business, vol. 2.

Kuratko, D. F., R. V. Montagno, and J. S. Hornsby (1990), “Developing an Intrapreneurial Assessment Instrument for an Effective Corporate Entrepreneurial Environment”, Strategic Manage, vol. 11.

Mintzberg, H. (1994), “The Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business Review, vol. 2, no. 3

Sadler, Robert John (1999), “Corporate Entrepreneurship and Government Business Enterprises: the Pre-Paradigmatic Dance of the Chameleon”, Submitted to Southern Cross Universityin Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosohy.

Sud, Mukesh, Craig VanSandt, and Amanda Baugous (2009), “Social Entrepreneurship: The Role of Institutions”, Journal of Business Ethics, vol. 85, <DOI 10.1007/s10551-008-9939-1>.

Thompson, John, Alvy Geoff, and Ann Lees (2000), “Social Entrepreneurship: a New Look at the People and the Potential”, Management Decision, vol. 38, no. 5.