ارزش‌یابی کیفیت درون‌داد‌های رشتة مدیریت آموزشی در دورة‌ کارشناسی ارشد

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ‌ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف از نگارش این مقاله ارزش‌یابی کیفیت درون‌دادهای رشتة مدیریت آموزشی در دورة کارشناسی ارشد است. این پژوهش به‌لحاظ روش از نوع پیمایشی است. جامعة آماری را همة اعضای هیئت‌علمی، مدیران گروه‌های آموزشی، و دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1392- 1393 (ترم‌های سوم و چهارم) دانشگاه‌های دولتی شهر تهران تشکیل می‌دهند. ابزار تحقیق مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامة محقق‌ساخته است که روایی صوری آن را متخصصان تأیید کرده‌اند و برای پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 94‌ درصد استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون خی‌دو و استاندارد قضاوت استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت عوامل ویژگی‌های مدیران گروه‌ها، عملکرد مدیران گروه‌ها ازدیدگاه اعضای هیئت‌علمی، و ویژگی‌های اعضای هیئت‌علمی در سطح مطلوب و کیفیت عوامل ویژگی‌های دانشجویان در سطح نسبتاً مطلوب و انگیزش دانشجویان درحد کم است؛ هم‌چنین، نتایج بیان‌گر تناسب‌نداشتن امکانات و تجهیزات آموزشی ـ پژوهشی با نیازهای هیئت‌علمی و دانشجویان، تناسب‌نداشتن اهداف و سیاست‌ها، و تناسب کم یا متوسط محتوای برنامة درسی با نیازهای دانشجویان و جامعه است. باتوجه‌به نتایج پژوهش، پیش‌نهادهایی ازجمله تغییر در محتوای برنامة درسی کارشناسی ارشد براساس سیاست‌های این رشته و پرهیز از تکرار دروس و مباحث مطرح‌شده در دورة کارشناسی ارشد مطرح شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of the Inputs of Educational Administration in Master Degrees

نویسندگان [English]

  • Bijan Abdollahi 1
  • maryam eyni 2
  • Yasin Saeedi 2
1 Faculty member of Management and Accounting
2 MA of Educational Administration, Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Improvement and development of educational systems and programs to meet the challenges ahead of the main objectives and policies of the authorities of higher education seem to be crucial. The purpose of this study was to evaluate the quality of inputs of Educational Administration field in master degrees. The research method was survey research and applied.. The statistical population consisted of the whole body of the faculty, heads of departments, and the students of the academic year 2013-2014 (the third and fourth semester students) of state universities in Tehran. The research tool was a researcher-made questionnaire, the validity of whcih was determined by experts, and its Cronbach's alpha reliability index was .94 which is an acceptable level. To analyze the data, the chi-square test and standard of judgment were applied. The results showed that the overall quality of such factors as: the characteristics of heads of departments, their performance from the perspective of the faculty members, and the characteristics of the faculty members are favorable. Besides, the quality of students’ characteristics is in a fairly appropriate level, but students’ motivation is very low. Moreover, the results indicated that there is a mismatch between  goals and policies and educational and research facilities and faculty members’ and students’ needs. There is also incongruity between curriculum content and students’ needs in society., In the light of the results, it is suggested that some changes should be considered in the curriculum content so as to avoid repetitive content in the master degrees. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality evaluation
  • inputs of Educational Administration
  • MA degree
احمدی، زهرا (1386)، ارزیابی درونی گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت‌معلم تهران، رسالة دکترای روان‌شناسی، دانشگاه تربیت‌معلم تهران، دانشکدة روان‌شناسی.

آهنچیان، محمدرضا (1386)، «معنا و ضرورت‌های شالوده‌شکنی، در نظام معرفتی مدیریت آموزشی»، مجموعه‌مقالات اولین همایش نقد و بررسی رشتة مدیریت آموزشی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی گروه علوم تربیتی.

بازرگان، عباس، جلیل فتح‌آبادی، و بهرام عین‌الهی (1380)، «رویکرد مناسب ارزیابی درونی برای ارتقای مستمر کیفیت گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی»، مجلۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، س 5، ش 2.

بازرگان، عباس، سعید محمدزاده، و یوسف حجازی (1386)، «الگویی برای تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی ایران: دیدگاه اعضای هیئت‌علمی کشاورزی و منابع طبیعی»، فصل‌نامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 45.

بازرگان، عباس، سید محمد میرکمالی، و ابوالقاسم نادری (1385)، «گزارش ارزیابی درونی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی»، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

بازرگان، عباس، محسن رحیمی، و رضا محمدی (1388)، «ارزیابی درونی و برونی درون‌دانشگاهی گروه آموزشی فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه تهران»، پژوهش‌های تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، ش 19.

حافظ‌نیا، محمدرضا (1377)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سمت.

ربیعی، مهدی و دیگران (1389)، «ارزیابی کیفیت درونی برنامة درسی دورة آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد»، مجلة افق توسعة آموزش پزشکی، دورة 4، ش 1.

زندونیان، احمد و نجمه مشایخی (1388)، «ارزیابی حوزة علمیة مکتب‌الزهرای شهرستان یزد براساس الگوی ارزیابی سیپ (cipp)»، فصل‌نامة علمی ـ ترویجی بانوان شیعه، س 6، ش 22.

زین‌آبادی، حسن‌رضا، علی‌رضا کیامنش، و ولی‌الله فرزاد (1388)، «ارزیابی درونی کیفیت گروه مشاوره و راه‌نمایی دانشگاه تربیت‌معلم تهران به‌منظور پیش‌نهاد الگویی جهت بهبود کیفیت و حرکت درجهت اعتباربخشی گروه‌های مشاوره و راه‌نمایی کشور»، نشریة تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره، ج 4، ش 15.

زین‌آبادی، رضا و جواد پورکریمی (1383)، جایگاه ارزیابی درونی در بهبود کیفیت عملکرد مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها، تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.

ساکی، رضا (1386)، «وضعیت دانش‌پژوهی در دورة کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی»، مجموعه‌‌‌‌مقالات اولین همایش نقد و بررسی رشتة مدیریت آموزشی.

عارفی، محبوبه (1387)، «ارزیابی برنامه‌ریزی درسی رشتة علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) در آموزش عالی ایران ازدیدگاه دانشجویان، متخصصان، و کارفرمایان»، فصل‌نامة مطالعات برنامة درسی، ش 1.

عباس‌پور، عباس و محمد شرفی (1390)، «ارزیابی درونی در گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی»، فصل‌نامة اندازه‌گیری تربیتی، ش 5.

عبدالهی، بیژن (1388)، «صورت‌جلسة یک‌صدوبیست‌وچهارمین جلسة گروه علوم تربیتی»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کیذوری، امیرحسین، محمدعلی حسینی، و مسعود فلاحی خشکناب (1387)، «تأثیر ارزیابی درونی‌ بر ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی»، مجلة پژوهش پرستاری، دورة 3، ش 8 و 9.

محمدی، محمد (1383)، ارزیابی درونی کیفیت گروه مهندسی محیط ‌زیست دانشگاه تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، مجلة دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی.

محمدی‌نژاد، بهزاد (1390)، «مجموعه‌ای برای تحول در حوزة برنامه‌ریزی آموزشی»، معاونت پشتیبانی و حمایت آموزش عالی، اردیبهشت.

مطهری‌نژاد، حسین (1382)، «کاربرد روش‌های ارزش‌یابی در برنامه‌ریزی توسعة نظام آموزش کارکنان»، مجلة توسعة مدیریت، ش 47 و 48.

یارمحمدیان، محمدحسین و مریم سلیمانی‌زاده (1385)، «ارزش‌یابی نظر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دربارة برنامه‌های درسی رشتة مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی خواراسگان»، مجلة دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی خواراسگان (اصفهان)، ش 9.

Altbach, P. G. and M. T. Davis (2000), “Global Challenge and National Response: Notes for an International Dialogue on Higher Education”, in: Higher Education in the 2lst Century: Global Challenge and National Response, IIE Research Report, no. 29.

Boris, H. and  Anthony Herrington (2003), “Mathematics Teachers’ Beliefs and Curriculum Reform”, Mathematics Education Research Journal, vol. 15, no. 1.

Jackson, A. (2007), An Examination of Master’s Level Graduate Student, Experiences and Attitudes, Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Education.

Jariya, C. (2009), “An Evaluation of the Curriculum of a Graduate Programme in Clinical Psychology”, South East Asian Journal of Medical Education, vol. 3, no. 1.

The Graduate Quality of University Experience (G-QUE) (2001), “Report Based on the Research, Discussions, and Findings of the G-QUE Committee”, A Joint Project of the Council of Graduate Students and the Graduate School at The Ohio State University.

Thomas, W. (2003), “Principals and Education, the Critical Role of School Leaders”, Center on Personel Studls in Spical Educational, Proquest, University of Florida.