نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رابرت دال، چنان‌که می‏دانیم، از آن دسته از دانشمندان علوم سیاسی است که رویکردی علم‌گرایانه به سیاست و دانش سیاسی دارد و درصدد است سیاست را به‌مثابۀ یک علم ارائه دهد. او در کتاب تحلیل سیاسی مدرن اصلی‏ترین مواضع خود را درباب مفهوم سیاست و چگونی تحلیل سیاسی شرح داده است. کتاب فوق، ازیک‏سو، در سنت قدرت‏محور سیاست جای دارد و ازسوی‌دیگر، مفهومی متفاوت یعنی «نفوذ» را جای‌گزین مفهوم قدرت می‏کند و مدعی است توانسته است روشی علمی را برای مطالعه و نگریستن به سیاست و هم‌چنین مدلی علمی برای سیاست عملی و سیاست‏ورزی ارائه دهد. در مقالۀ حاضر، ما با بررسی این کتاب نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی خواهیم کرد. این مقاله شامل چند نقد کلی ازجمله نقد به رویکرد علم‏گرایانۀ کتاب، تأکید بر نفوذ به‌مثابۀ مفهوم کانونی سیاست، چیستی تحلیل سیاسی مدرن، و تبعات حاصل از این منظر به سیاست است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Review and Critique of “Modern Political Analysis”

نویسنده [English]

  • Mahdi Fadaei Mehrabani

Assistant Professor of Political Sciences, University of Tehran

چکیده [English]

Robert Dahl, as we know, is one of the political scientists who has a scientific approach to politics and political science and seeks to present politics as a science. In his book "Modern Political Analysis", he outlines his main positions on the concept of politics and how to analyze politics. The book, on the one hand, belongs to the power-oriented tradition of politics and, on the other hand, replaces a different concept of "influence" with the concept of power, claiming to have provided a scientific method for studying and looking at politics as well as a scientific model for practical policy and policy making. In this article, we will review the strengths and weaknesses of this book. This article contains some general critiques, including a critique of the book's scientist approach, its emphasis on influence as the main concept of politics, what modern political analysis is, and the consequences of this view of politics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Science of Politics
  • Influence
  • Modern Political Analysis
  • Polyarchy

ارسطو، (1381)، سیاست، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

آرون، ریمون، (1382)، مراحل اساسی در سیر جامعه­شناسی، ترجمۀ باقر پرهام، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

حاجی­پور، سیمین، (1392/11/22)، رابرت دال؛ پلی آرشی، میدیاکراسی و نظریه دموکراسی، سایت انجمن علوم سیاسی ایران، http://www.ipsa.ir.

دال، رابرت، (1364)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمۀ حسین ظفریان، تهران، نشر حسین ظفریان.

دال، رابرت، (1387)، دربارۀ برابری سیاسی، ترجمۀ جهانگیر معینی علمداری، تهران، انتشارات رخ­داد نو.

دال، رابرت، (1389)، دربارۀ دموکراسی، ترجمۀ حسن فشارکی، تهران، انتشارات پردیس دانش به همراه نشر شیرازه.

دال، رابرت، (1392)، تحلیل سیاسی مدرن، ترجمۀ حمیرا مشیرزاده، تهران، انتشارات فرهنگ جاوید.

سارتر، ژان پل، (1347)، دست­هاى آلوده، ترجمۀ جلال آل­احمد، تهران، انتشارات آسیا.

ساندرز، دیوید، (1378)، تحلیل رفتاری، از روش و نظریه در علوم سیاسی، ویراستاری دیوید مارش و جری استوکر، ترجمۀ امیر محمد حاجی یوسفی، تهران، انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.

فروند، ژولین، (1384)، سیاست چیست، ترجمۀ عبدالوهاب احمدی، تهران، نشر آگه.

ماکیاولی، نیکولو، (1375)، شهریار، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران، نشر مرکز.

نای، جوزف، (1387)، رهبری و قدرت هوشمند، ترجمۀ محمدرضا گلشن­پژوه و الهام شوشتری­زاده، تهران، انتشارات ابرار معاصر.

وبر، ماکس، (1376)، دانشمند و سیاستمدار، ترجمۀ احمد نقیب زاده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

هاکس­ورث، ماری، (1382) علم سیاست و سیاست علم: دایره­المعارف حکومت و سیاست، ترجمۀ علیرضا کاهه، تهران، دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی.

 

Dahl, Robert. A, (1991), Democracy and Its Critics, Yale University Press.

Easton, David, (1965), A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.

Easton, David, (1969), The New Revolution in Political Science, The American Political Science Review 63, No. 4.

Ellul, Jacques, (1965), Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes, Trans. Konrad Kellen & Jean Lerner. Vintage Books, New York.

Heywood, Andrew, (1994), Political Ideas and Concepts: An Introduction, London, Palgrave Macmillan.

Lasswell, Harold, (1936), Politics: Who Gets What, When, How, New York, Whittlesey House.

Miller, Fred, (2012), “Aristotle's Political Theory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (fall 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =.

Mills, C. Wright, (1956), The Power Elite, Oxford University Press.

Mouffe, Chantal, (1993), The Return of the Political, London, Verso.

Nye, Joseph, (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs.

Popper, Karl. R, (1972), Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, Oxford University Press; Revised edition

Rorty, Richard, (1991), Solidarity or Objectivity, Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers, Vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press

Rorty, Richard, (1991/ b), The Priority of Democracy to Philosophy, Objectivity, Relativism and Truth: Philosophical Papers, Vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press

Russell, Bertrand, (2004), Power: A New Social Analysis (Routledge Classics), Routledge; 1 edition

Smith, Barbara, Leigh, etc, (1977), Political Research Methods: Foundations and Techniques, Boston, Houghton Mifflin Company

Walzer, Michael, (1977), Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, New York: Basic Books

Walzer, Michael, (2004),  “Emergency Ethics”, in Arguing About War, New Haven: Yale University Press, pp. 33–50

Walzer, Michael, (2006), “Terrorism and Just War”, Philosophia, Vol. 34: 3–12

Wrong, Dennis Hume, (2009), Power: Its Forms, Bases, and Uses, With a New Introduction by the Author, Transaction Publishers