نقد کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

لوتان کوی در کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع نظریه‌ای عمومی و جهان‌شمول از آموزش و پرورش ارائه کرده است. این کتاب در دو بخش «بیان مسئله» شامل سه فصل (نظریه و مفاهیم، کلیت و پیچیدگی، و فهم و توضیح) و «ارائۀ الگویی عمومی و جهان‌شمول از آموزش و پرورش» در هفت فصل (مردم، زبان‌ها و قوم‌ها، محیط طبیعی، نظام تولیدی، افکار و ارزش‌ها، نقش شخصیت‌ها، و ساختار و جنبش‌های اجتماعی ــ سیاسی و روابط بین‌المللی) است. تحلیل کوی از روش‌شناسی تحلیلی، نظریه‌ای، تأویلی، و نظرورزانه است که همگی جزو روش‌های کیفی هستند؛ البته گاهی نیز از قیاس و استقرا بهره گرفته است. در جامعۀ آماری پژوهش او بسیاری از نمونه‌ها شانس انتخاب‌شدن نیافته‌اند. در مواردی نیز استنباط و استنتاج پژوهش‌گر گرفتار محدودیت تعریف مفهومی است. نکتۀ اساسی در این پژوهش کم‌توجهی به مفاهیم روش‌شناسی و پارادایم‌های پست‌مدرنیسم (اصالت‌دادن به تکثرگرایی کیفی) است. او برخلاف پست‌مدرنیسم اصالت را به چهارچوب‌های جهان‌شمول و کلی می‌دهد که مربوط به پوزیتیویسم مدرنیسم است. ازسوی‌دیگر، نمونه‌های ارائه‌شده، روش‌های آموزش، رویکردهای او به مربیان و افراد، و ... بر آموزش و پرورش از نوع سنتی و قدیمی اثرگذار است و با نظریه‌ها و اندیشه‌های جدید تاحدودی فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Book L’éducation Cultures et Sociétés

نویسنده [English]

  • Ali Reza Asareh
Associate Professor of Curriculum and Education, Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

In his book L’éducation cultures et sociétés, Le Thanh Khoi presents a general and universal theory of education. The book is presented in two parts of " Statement of the Problem ", in three chapters (Theory and Concepts, Generality and Complexity, and Understanding and explanation) and "Providing a General and Universal Model of Education" in 7 chapters (People, Languages ​​and Ethnicities, Natural Environment, the productive system, ideas and values, the role of personalities, the socio-political structures and movements and international relations. Khoi's analysis of psychology was analytic-theoretical- paraphrastic and commentary and all are qualitative methods and of course, sometimes he uses analogy and deduction. In the statistical population of his research, many of the samples lacked the chance of being selected. In some cases, the researcher's deduction and inference were limited by the conceptual definition. The main point in this research is ignoring the methodology concepts and postmodernism paradigms (which is authenticating the qualitative pluralism). Unlike postmodernism, he authenticates the universalist and general frameworks related to the modernism positivism. In addition, the examples presented, his teaching methods and approaches to educators and individuals, etc., affect the traditional and old education and are somewhat distant from new theories and ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ducation
  • Culture
  • society
  • General Theory
آقازاده، احمد (1379)، آموزش و پرورش تطبیقی، تهران: سمت.

آقازاده، محرم (1388)، روش‌های نوین تدریس، تهران: آییژ.

آل‌حسینی، فرشته و خسرو باقری (1388)، «تأملی بر کثرت‌گرایی بنیادی لیوتارو پی‌آمدهای آن برای تعلیم وتربیت»، فصل‌نامۀ تعلیم و تربیت.

بروس، جویس و دیگران (1385)، الگوهای تدریس، ترجمۀ محمدرضا بهرنگی، تهران: کمال تربیت.

بیلر، رابرت (1368)، کاربرد روا‌ن‌شناسی در آموزش، ترجمۀ پروین کدیور، ج 1، تهران: نشر دانشگاهی.

پورشافعی، هادی و ناهید آرین (1388)، «پست‌مدرنیسم و دلالت‌های آن در تربیت دینی»، اندیشه‌های نوین تربیتی، ش 2.

سی شورت، ادموند (1388)، روش‌شناسی مطالعات برنامۀ درسی، ترجمۀ محمود مهرمحمدی، تهران: سمت.

سیف، علی‌اکبر (1363)، روان‌شناسی پرورشی، تهران: آگاه.

کوی، لوتان (1389)، آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع، ترجمۀ محمد یمنی‌دوزی سرخابی، تهران: سمت.

محسنی، منوچهر (1388)، مبانی جامعه‌شناسی علم، تهران: طهوری.

مطهری، مرتضی (1364)، خدمات متقابل اسلام و ایران، تهران: صدرا.

میلر، جان (1390)، نظریه‌های برنامۀ درسی، ترجمۀ محمود مهرمحمدی، تهران: سمت.