خاستگاه و جایگاه ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از سه «تفسیر» فرانسوی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محمدتقی غیاثی کار ترجمه را با چند اثر نقد ادبی، ازجمله تفسیری بر سرخ و سیاه ستندال، تفسیری بر بیگانة کامو، و تفسیری بر غثیان سارتر آغاز کردند. بنابر ادعای ایشان این ترجمه‌ها منابع مفیدی در اختیار اهل ‌ادب و منتقدانِ زمان خود قرار ‌دادند تا با نقد نو و چگونگی تفسیر و تحلیل یک اثر ادبی آن‌طورکه باید و شاید آشنا شوند. برای بررسی صحت این ادعا و تأثیر سه اثر نام‌برده بر روند شکل‌گیری نقد مدرن داستان در کشور، ابتدا نگاهی به تاریخچۀ نقد ادبی ایران می‌اندازیم تا بتوانیم وضعیت نقد آن زمان و دستاوردها و کمبودهایش را بهتر بشناسیم. سپس به معرفی خود آثار پرداخته و چهارچوب، اهداف، و مخاطبان آن‌ها را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم انتخاب غیاثی تا چه‌حد نوآورانه و پاسخ‌گوی مقتضیات زمانۀ او بوده است. در آخر نیز رویکرد انتخابی ـ تألیفی مترجم در ترجمۀ تفسیری بر بیگانة کامو مطالعه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Origin and Position of the Translations of Three French “Commentary” by Mohammad Taghi Ghiasi

نویسنده [English]

  • Sara Tabatabae
Assistant Professor of French Language and Literature, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Mohammad Taghi Ghiasi started his career of translator with the translation of a number of literary criticism books, including a Commentary on the Red and the Black of Stendhal, a Commentary on The Stanger of Camus and Commentary on the Nausea of Sartre. According to his claims, these translations provided useful resources to the scholars and critics of his time to get acquainted with new theories of critique and their applications on literary oeuvres. To verify the validity of this claim, we should first study the history of literary criticism of Iran in order to have a better understanding of its achievements and deficiencies before the advent of the above-mentioned translations. Then, we will examine the books themselves, their framework, goals and audience, to see if Ghiasi's selection has been innovative and responsive to his time requirements. Finally, the selective-composed approach of the translator in a Commentary on The Stanger of Camus will be studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation
  • Literary Criticism
  • commentary
  • Profile Collection
  • selective-composed approach
  • Mohammad Taghi Ghiasi
احدیان، پریسا (1395)، «دیدار و گفت‌وگو با محمدتقی غیاثی در کتاب‌فروشی آینده»، مجلۀ فرهنگی و هنری بخارا:.

اید، ژنویو (1355)، تفسیری بر غثیان سارتر، ترجمة محمدتقی غیاثی، تهران: امیرکبیر.

بهره‌مند، شیما (3 خرداد 1395)، «گفت‌وگو با محمدتقی غیاثی به ‌مناسبت بازنشر ترجمۀ دو کتاب هفتة مقدس و خدایان تشنه‌اند»، روزنامۀ شرق، ش ۲۵۸۹:.

پارسی‌نژاد، ایرج (1380)، روشن‌گران ایرانی و نقد ادبی، تهران: سخن.

ری، پیر لوئی (1355)، تفسیری بر بیگانۀ کامو، ترجمة محمدتقی غیاثی، تهران: امیرکبیر.

سال‌‌شمار انتشار کتاب‌‌های پژوهشی ادبیات داستانی به گردآوری حسین حداد:

.

کلن، کریستین و پل لیدسکی (1355)، تفسیری بر سرخ و سیاه ستندال، ترجمة محمدتقی غیاثی، تهران: امیرکبیر.

هدایت، صادق (1342)، گروه محکومین و پیام کافکا، تهران: امیرکبیر.

Editions Hatier, manuels et livres scolaires, soutien scolaire:.

IDT, Geneviève (1971), La Nausée, Sartre, Profil d’une œuvre, Paris: Hatier.

Lidsky, P. et Klein-Lataud, C. (1987), Le Rouge et le Noir, Stendhal, Profil d’une œuvre, Paris: Hatier.

Rey, Pierre-Louis (1981), L’Étranger, Albert Camus, Profil d’une œuvre, Paris: Hatier.