نقدِ نقدِ منتقد؛ آسیب‌شناسی نقد کتابِ تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس

2 مدرس زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ازآن‌روی که نقد میترا رئیسی از کتاب تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم (انتشارات سمت) بیش‌تر به نقدسازی می‌ماند تا نقادی، لذا مؤلفان کتاب موردنظر بر آن شدند تا به تدوین متنی درقالب مقالة پیش‌ رو اهتمام ورزند که تلاشی باشد درجهت رخت‌بربستن این‌چنین نقدهایی از جامعة دانشگاهی کشور تا به‌تدریج چنین نقدهای بی‌ثمری جای خود را به نقدهای علمی بسپارند. در این مقاله گام‌به‌گام با نکته‌سنجی‌های، بیش‌تر حاشیه‌ای، منتقدِ کتاب قلم زده‌ایم و بر ایشان به‌درستی خرده گرفته‌ایم که براساس چه سنجة علمی‌ای کتابِ دانشگاهی تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم را با بضاعت و مخاطب محدودش، که بر همگان آشکار است، با کتاب‌های مرجعی در ابعاد جهانی، انتشاریافتة ناشران بزرگ موردسنجش قرار داده‌اند؟ و با چه رویکردی به‌جای این‌که ناشر را در مقولة نظارت بر ویرایش موردنقد قرار دهند، بی‌محابا و با کنایه‌های دون شأنِ پژوهشگاه علومی انسانی درمقام ناشر، مؤلفان را نواخته‌اند؟ مقالة حاضر به‌یقین در دفاع از کاستی‌های منابع دانشگاهی کشور تدوین نشده است؛ انگیزة راستین نگارش این مقاله بیش‌تر تقابل با مقولة نقدسازی ا‌ست که آسیبی جدی بر فضای دانشگاهی کشور وارد می‌‌‌آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review for the Reviewer’s Review Pathology of Book Review: « L’Histoire de la Littérature française du XIXe siècle », SAMT Publication, Institute of Humanities

نویسندگان [English]

  • roya letafati 1
  • Bita Moazzami 2
1 Associate Professor, Department of French Language and Didactic, Tarbiat Modares University
2 French Instructor, Department of French Language and Literature, Islamic Azad University
چکیده [English]

Regarding the book review of « L’Histoire de la Littérature française du XIXe siècle », written by Mrs Mitra Rayissi (PhD), from SAMT publications which appears to be more a bad derivative review than a book review, the authors of the book have decided to write this article intending to shed light on the improper critiques in academia with the purpose that eventually such critiques will be replaced with more scientifically written articles.
In this paper, with precise focus on reasoning, the review of the critic is analyzed to depict how, considering the book’s limited number of readers and its medium, the comparison between this book and internationally acclaimed resource books which are published by international publishers cannot be a just comparison. Furthermore, why has the significant role of the publisher, regarding the review process and editing, been disregarded and rather authors are denounced for this issue? The current paper, undoubtedly, has not been written to defend the inefficiency of academic books in our country; the sole objective is to tackle the phenomenon of bad derivative review which is detrimental to the current situation of academia in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bad derivative review
  • « L’Histoire de la Littérature française du XIXe siècle »
  • SAMT Publications
  • academic book review
  • teaching history of literature
رئیسی، میترا (1395)، «بررسی و نقد کتاب تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، ش 38، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

لطافتی، رؤیا و بیتا معظمی فراهانی (1388)، تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم، تهران: سمت.

Letafati, Roya and Bita Moazzami Farahani (2009), Histoire de la Littérature française: XIXe siècle, Téhéran: Samt