نقدی بر کتاب سیر ناتورالیسم در ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی

چکیده

در این مقاله، کتاب سیر ناتورالیسم در ایران اثر عبدالله حسن‎زادۀ میرعلی را معرفی و نقد کردیم. نخست، ویژگی‎های زبانی، نگارشی، و صوری کتاب را بررسی کردیم و اشتباهات نگارشی و کم‎دقتی‎های ویرایشی و بی‎توجهی به ظرافت‎های صوری را (از ضبط ناصحیح واژگان گرفته تا کاربرد اشتباه اصطلاحات تخصصی و ناهمخوانی عناوین با مطالب) نشان دادیم. درادامه، شیوۀ ارجاع‎دهی و میزان اعتبار مآخذ آن را بررسی و متنِ کتاب را در تطبیقِ با منابع مورداستفاده صحت‎سنجی کردیم. در بخش پایانی مقاله، بهگونه‎ای تخصصی‎تر، چهارچوب نظری پژوهش و روش‎شناسی و ابعاد محتوایی آن را نقد و ارزیابی کردیم و درپایان، به این نتیجه رسیدیم که «عدم تبیین دقیق مؤلفه‎های ناتورالیستی در چهارچوب نظری» و «ناروشمندی در مرحلۀ جمع‎آوری و تحلیل داده‎های پژوهش» و «کم‎توجهی به منطق درونی تطور داستان ناتورالیستی در ایران» سه ضعف عمدۀ کتاب سیر ناتورالیسم در ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique on “A Survey of Naturalism in Iran”

نویسنده [English]

  • Foad Moloodi
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Institute for Research and Development in the Humanities
چکیده [English]

This paper introduces and criticizes Abdollah Hassanzadeh Mirali's "A Survey of Naturalism in Iran." First the linguistic, formal, and writing aspects of the book have been analyzed. The writing and editing mistakes and inaccuracies in formal precisions (from incorrect recordings of words to inappropriate use of technical expressions, and the mismatch between titles and the content) have also been shown. In the rest of the paper, referencing and validity of the references have been studied, and the text has been verified against the references that have been used. The final part of the essay has more specifically evaluated and criticized the theoretical framework of the research, methodology, and content. It has been concluded that the three main weaknesses of the book are failure to identify the specific elements of naturalism in theoretical framework, unsystematic data collection and data analysis in the research, and failure to pay attention to the internal logic of the evolution of naturalist fiction in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Survey of Naturalism in Iran
  • Abdollah Hassanzadeh Mirali
  • Naturalist Fiction
  • methodology
  • Theoretical Framework
اسحاق‎پور، یوسف (1379)، بر مزار صادق هدایت، ترجمۀ باقر پرهام، تهران: آگاه.

ایدل، له‌اون ‍(1367)، قصة روان‌شناختی نو، ترجمة ناهید سرمد، تهران: شباویز.

آلوت، میریام (1368)، رمان به روایت رمان‌نویسان، ترجمة علی‌محمد حق‌شناس، تهران: مرکز.

برادبری، مالکوم (1386)، جهان مدرن و ده نویسندۀ بزرگ، ترجمۀ فرزانه قوجلو، تهران: چشمه.

براهنی، رضا (1368)، قصه‎نویسی، تهران: البرز.

بیات، حسین (1387)، داستان‎نویسی جریان سیّال ذهن، تهران: علمی و فرهنگی.

پاینده، حسین (1390)، «عجز از بیان: قرائتی روانکاوانه از داستان سه قطره خون»، فصلنامۀ ادب فارسی (دانشگاه تهران)، دورۀ 1، ش 7 و 8، پاییز و زمستان.

پروست، مارسل (1386)، در جستوجوی زمان ازدسترفته، 7 ج، ترجمۀ مهدی سحابی، تهران: نشر مرکز.

پریستلی، جی. بی (1352)، سیری در ادبیات غرب، ترجمة ابراهیم یونسی، تهران: شرکت‌ سهامی کتاب‌های حبیبی با همکاری مؤسسة انتشارات فرانکلین.

تراویک، باکنر (1373)، تاریخ ادبیات جهان، ترجمة عربعلی رضایی، ویراستة سعید حمیدیان، تهران: فرزان.

تولان، مایکل ‏جی (1383)، درآمدی نقادانهـ زبان‏شناختی بر روایت، ترجمۀ ابوالفضل حرّی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

جویس، جیمز (1380)، تصویر مرد هنرمند در جوانی، ترجمۀ منوچهر بدیعی، تهران: نیلوفر.

حسن‌زادۀ میرعلی، عبدالله (1388)، سیر ناتورالیسم در ایران، سمنان: دانشگاه سمنان.

دهباشی، علی (1380)، یاد صادق چوبک (مجموعهمقالات)، تهران: ثالث.

ریمون‏کنان، شلومیت (1387)، روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمۀ ابوالفضل حرّی، تهران: نیلوفر.

سیدحسینی، رضا (1384)، مکتب‌های ادبی، ج 2، تهران: نگاه.

شمیسا، سیروس (1383)، داستان یک روح، تهران: فردوس.

صنعتی، محمد (1388)، صادق هدایت و هراس از مرگ، تهران: مرکز.

عبداللهیان، حمید (1379)، کارنامۀ نثر معاصر، تهران: پایا.

عبداللهیان، حمید (1381)، شخصیت و شخصیتپردازی در داستان معاصر، تهران: آن.

غیاثی، محمدتقی (1377)، تأویل بوف ‌کور، تهران: نیلوفر.

قربانی، محمدرضا (1372)، نقد و تفسیر آثار صادق هدایت، تهران: ژرف.

کاتوزیان، محمدعلی (1384)، دربارۀ بوف ‌کور هدایت، تهران: مرکز.

لاج، دیوید (1388)، هنر داستان‌نویسی، ترجمة رضا رضایی، تهران: نشر نی.

مارتین، والاس (1386)، نظریه‏های روایت، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: هرمس.

میرصادقی، جمال (1376)، ادبیات داستانی، تهران: سخن.

میرعابدینی، حسن (1377)، صد سال داستان‌نویسی ایران، ج 1 و 2 در یک مجلد، تهران: چشمه. 

Cohn, Dorrit (1978), Transparent Minds; Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.