تحلیل انتقادی کتاب التطوّر النحوی للّغة العربیّة

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار آموزش زبان عربی، دانشگاه شیراز

2 دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

نقد مؤثر، سازنده، و مثبت نقش بسیار مهمی در پیشرفت علم و دانش دارد که باعث شکوفایی ثروت کلان هر کشوری، که همان تکنولوژی آن است، می‌شود. ازآنجاییکه پیدایش، دگرگونی، و تکامل نحو عربی ازجمله مسائلی است که توجه خاصی را میطلبد، بنابراین، پژوهش در این زمینه بسیار ارزشمند بهنظر می‌رسد. رمضان عبدالتوّاب با ترجمة کتاب التطوّر النحوی للّغة العربیّة از برجشتر اسر، در 1994 م راهی هموار در توسعة نحو زبان عربی قرار داد. نویسندۀ این کتاب نحو عربی را ازمنظر تاریخی و زبانشناسی بررسی کرده است و از دیگر زبان‌های سامی ازجمله عبری، اکدی، حبشی، و آرامی نیز سخن به‌میان آورده است. با تحلیل کمّی و کیفی محتوای این کتاب می‌توان دریافت که این کتاب دو هدف اساسی را دنبال می‌کند: 1. بررسی نحو زبان عربی ازمنظر تاریخی: یعنی ازمنظر شکلگیری و پیدایش، تکوین، حروف اصلی، انواع جمله، بناء، و تغییرات ایجادشده در آن درطول زمان، 2. بررسی تشکیلاتی و ساختاری زبان که در حوزة زبانشناسی واقع میشود. می‌توان این کتاب را در عنوان درسی «تحقیق در مسائل صرفی و نحوی» در دورة دکتری زبان و ادبیات عربی در دانشگاه‌های ایران پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Critical Analysis of the Book “A’taTawor A’naHwi Le’loghate Al’Arabiy”

نویسندگان [English]

  • Es’haagh Rahmaani 1
  • Esma’il Ashraf 2
1 Associate Professor, Arabic Language and Literature, Shiraz University (Corresponding author)
2 PhD in Arabic Language and Literature, Kharazmi University
چکیده [English]

Constructive criticism has asignificant impact on the scientific development which leads to the flourishment of the country’s whole wealth, i.e. its technology. As the emergence, revolution, and maturity of the Arabic language can be regarded as the problems which demand a particular heed, the research therein also seems very valuable. In this paper, the book “A’taTawor A’naHwi Le’loghate Al’Arabiy” written by Bergeshter Eser(1994) and researched and translated by Ramazaan AbdA’ta’waab has been put into criticism. Besides mentioning other semiotic languages such as Hebrew, Akkadian, Aramaic, and Habashi, this book has studied the Arabic syntax from the historical and linguistic viewpoints. Through the quantitative and qualitative analyses, it was understood that the book seeks two major objectives: first, studying the Arabic syntax from the historical viewpoint, that is, in terms of emergence, major letters, types of the sentence, the basic [of the language], and the changes applied to it over time; second, studying it structurally, which occurs in the linguistic scope. On the whole, this book has paved the way for the development of the Arabic syntax. In addition, it could reasonably be suggested that this book be included into the curriculum of Arabic language and literature at the PhD level for the course of Research into Arabic Word Formation and Syntax especially in Iran’s universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bergeshter Eser
  • Ramazaan AbdA’ta’waab
  • A’taTawor A’naHwiLe
قرآن کریم.

احمدنژاد، محمد (1387)، زبان و ایدئولوژی: تحلیل گفتمان رسانه‌های غربی در بازنمایی اسلام، پایاننامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.

اسر، برجشتر (1994)، التطوّر النحوی للغة العربیّة، تحقیق و ترجمة رمضان عبدالتوّاب، القاهرة: مکتبة الخانجی.

انصاری بارد، صدیقه (1392)، تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای گفتمان خبرهای روزنامه‌های غربی و روزنامه‌های انگلیسی چاپ ایران، پایاننامة کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، دانشکدة ادبیات و زبان‌های خارجی.

بهبهانی، مرضیه و دیگران (1392)، «بررسی و تحلیل انتقادی گفتمان رمان سگ و زمستان بلند»، فصلنامة علمیـ پژوهشی مطالعات داستانی دانشگاه پیام ‌نور، دورة 6، ش 4.

رمضان عبدالتوّاب: <www.wikimedia.com>.

شاهین، عبدالصّبور (1980)، المنهج الصوتیّ للبنیة العربیّة (رؤیةٌ جدیدةٌ فِی الصرفِ العربِی)، بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع.

طبسی، احترام (1391)، ساختار قدرت در رمان سور بز اثر ماریو یارگاس بوسا: تحلیل انتقادی کلام، پایاننامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلّم سبزوار، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی.

غفاری، محمد (1392)، «روایت زنانه از جنگ: تحلیل انتقادی کتاب خاطرات دا»، فصلنامة علمی پژوهشی نقد ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، دورة 6، ش 24.

هاشمیاننژاد، فریده (1380)، ارائة چهارچوب نظری درخصوص برنامة درسی مبتنی‌بر تفکر انتقادی در دورة ابتدایی با تأکید بر برنامة درسی مطالعات اجتماعی، رسالة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

Paul, W. Richard and Linda Elder (2008), The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools, Dillon Beach: Foundation for Critical Thinking Press.