نقد ترجمۀ کتاب حقوق کیفری شورای اروپا

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نخستین سند در سطح منطقهای بهشمار میرود که یک نهاد قضایی، یعنی دیوان اروپایی حمایت از حقوق بشر، را بهمنزلة سازوکار نظارتی بر اجرای مقررات کنوانسیون پیشبینی کرده است. کتاب حقوق کیفری شورای اروپا، که بهصورت قابل‌فهمی ترجمه شده است، بیانگر تخصص مترجم در هر دو حوزه است، اما دغدغة مطرحشدۀ مترجم در مقدمة کتاب مورد‌نقد و نیز چاپ نخست کتاب مزبور تحت‌عنوان حقوق کیفری اروپایی توسط انتشارات سمت، که با هدف برطرفساختن نیاز دانشگاهها به منابع مبنایی و منابع علمی غیرمعارض با مبانی اسلامی نوشته شده است، ایجاب میکرد که درجهت جامعیت موضوع و متناسببودن آن با اهداف و نیازهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، صفحاتی هرچند مختصر به سایر آرای دیوان اروپایی برای هرچه بهتر شفافشدن اصطلاحات مندرج در کنوانسیون، آرای دادگاههای کیفری بینالمللی که در برخی از مصادیق حقوق بشر تفاسیری مغایر با تفاسیر دیوان اروپایی ارائه کردهاند و دیدگاه اسلام در زمینههای مورد‌بحث از‌جانب مترجم اختصاص مییافت تا اثر حاضر از صِرف ترجمه خارج شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Translation of the Book of Criminal Law in European Council

نویسنده [English]

  • Alireza Taghipour
Assistant Professor of Law, Bu-Ali Sina University, Hamedan
چکیده [English]

International law has so far made remarkable progress in two areas. One of these is human rights and the other is the international criminal law. After World War II, numerous international and regional documents were adopted in the field of human rights. The European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms is the first regional instrument which provides a judicial institution, the European court for the protection of human rights, as a monitoring mechanism on execution of the convention’s provisions. In the field of international criminal law, the focus has been on prosecuting and trial of individuals who violate humanitarian laws, and international criminal tribunals have been prosecuting perpetrators of these catastrophes. The book of Criminal Law in European Council, which has been translated comprehensively, expresses the translator's expertise in both areas. But this specialization required that the pages, however briefly, were allocated to the other European court decisions to make the terms of the convention clearer as well as to the judgments of the international criminal tribunals which provided interpretations that were contrary to the interpretations of the European court in some human rights in order to comprehensively cover the issue and its relevance to the goals and educational needs of graduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Court
  • Proceedings
  • Human Rights
  • Fundamental Freedoms
  • International Criminal Courts
انصاری، باقر (1383)، «حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران»، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ش 66.

طباطبایی، محمدحسین (1367)، تفسیر المیزان، ترجمة محمدباقر موسوی همدانی، ج 1 و 18، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی.

فروغی، فضل‌الله، محمدناصر برجی، و جواد مصلحی (1393)، «مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ش 3.

کربس، ژان ماری (1395)، مروری بر تاریخ مجازات اعدام، ترجمة رضا ناصحی، واشنگتن: بنیاد عبدالرحمن برومند.

مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، ج 1، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

موسی‌زاده، ابراهیم و فهیم مصطفیزاده (1391)، «نگاهی به مفهوم مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی»، فصلنامة بررسیهای حقوق عمومی، ش 2.

Arai, Yutaka (2001), The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, Cambridge: Intersentia.

Clayton, G. (2016), Text Book on Immigration and Asylum Law, 7th Edition, Oxford: Oxford University Press.

Cryer, Robert (2005), Prosecuting International Crimes: Selectivity and the International Criminal Law Regime, Cambridge: Cambridge University Press.

De frias, A. S. (2012), Counter- Terrorism and Human Rights in the Case Law of the European Court of Human Rights, Strasbourg: Council of Europe.

Hansen, Thomas Gammeltoft (2001), Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalization of Migration Control, New York: Cambridge University Press.

Harris, D. J. et al. (2014), Law of the European Convention on Human Rights, 3rd edition, Oxford: Oxford University Press.

Jasinski, Wojciech (2016), “Admissibility of Illegally Obtained Evidence in Proceedings before International Criminal Courts”, in: Prosecuting International Crimes: A Multidisciplinary Approach, Bartlomiej Krzan (ed.), Leiden: Brill- Nijhoff.

Karanja, S. K. (2008), Transparency and Proportionality in the Schengen Information System and Border Control Co-Operation, Leiden: Martinus Nijhoff.

Karen, Reid (2011), A Practitioners Guide to the European Convention on Human Rights, 4th Edition, London: Sweet and Maxwell.

Klamberg, Mark (2013), Evidence in International Criminal Trials: Confronting Legal Gaps and the Reconstructions of Disputed Events, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Mcfarlane, B., N. Hopkins, and S. Nield (2012), Land Law: Text Cases and Materials, 2nd Edition, Oxford: Oxford University Press.

Nolte, George (2013), “Jurisprudence under Special Regimes Relating to Subsequent Agreements and Subsequent Practice, in: Treaties and Subsequent Practice, George Nolte (ed.), Oxford: Oxford University Press.

Schabas, William A. (2008), War Crimes and Human Rights: Essays on the Death Penalty, Justice and Accountability, London: Cameron May Ltd.

Scharf, Michael P. (2006), The Legacy of the Milosevic Trial”, Joanna Harrington et al. (eds.), in: Bringing Power to Justice? The Prospects of the International Criminal Court, Montreal: McGill-Queen's University Press.