نقدى بر کتاب جهان پسا ـ آمریکایی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روابط بین‌الملل، دانشکدة علوم ‌اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران

چکیده

کتاب جهان پساــ آمریکایی، نوشتة فرید زکریا، به مختصات تحولات در عرصة جهانی عمدتاً در حوزههای سیاسیــ اقتصادی میپردازد. نویسنده ظهور قدرتهای اقتصادی چین، هند، و برزیل را جزو تغییرات مهم در ساختار نظام بینالملل میداند که عرصه را برای آمریکا تنگتر کردهاند. این قدرتها با استفاده از منابع داخلی در تعامل با محیط بیرونی، ضمن کسب قدرت اقتصادی، به امتیازخواهیهای سیاسی روی آوردهاند و قصد چشمپوشی از سهم خود را از کیک قدرت جهانی ندارند. زکریا به این پدیدة نوظهور «خیزش دیگران» میگوید. آمریکا در دورة پساجنگ سرد در مقایسه با رقبای راهبردی خود دچار افول نسبی شده است و راهحل زکریا برای بهبود نسبی وضعیت آمریکا در جهان پساــ آمریکایی رویآوردن این کشور به چندجانبهگرایی و پذیرش محدودیتهای ساختاری پیشروست. زکریا در این کتاب با ارائة شاخصهای قدرت مادی و غیرمادی مانند اقتصاد، دیپلماسی سیاسی، قدرت اقناعکنندگی، و قدرت نرم درپی بهرهگرفتن از شاخصهای کمّی و کیفی برای اثبات مدعای خود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique and Review of Post-American World

نویسندگان [English]

  • Hossein Poorahmade Meibode 1
  • Amir Abbasi Khoshkar 2
1 Professor of International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
2 PhD Student of International Relations, University of Tehran (Corresponding author)
چکیده [English]

Post-American world book written by Fareed Zakaria focus on dimensions of political and economics of world events. Author numbered emergence of china, India and Brazil economic powers as signs of evolutions in international structure that close the sphere for America. These powers by use of internal sources in interaction to outer space indeed capture economic power want political advantage and have not intention to refuse to their pieces of world power cake. Zakaria named this phenomenal the rise of others. America at the post- cold war period has been relative decline in front of other strategic rivals and Zakaria s solutions for improve American relative conditions at post–American world are tends American to multilateralism and accepts the structural constrain that are face to that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post-American world
  • rise of others
  • china
  • India
  • multilateralism
زکریا، فرید (1393)، جهان پساــ آمریکایی، ترجمة احمد عزیزی، تهران: هرمس.

کندی، پل (1370)، پیدایش و فروپاشی قدرت‌های بزرگ، ترجمة عبدالرضا غفرانی، تهران: اطلاعات.

مشیرزاده، حمیرا (1391)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.

منوچهری، عباس و دیگران (1387)، ره‌یافت و روش در علوم سیاسی، تهران: سمت.

Amsden, Alice (2001), The Rice of The Rest: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies, Oxford University Press.

Bahatti, Imtiaz (2009), “The Post-American World (Book Review)”, Policy Perspectives, vol. 16.

Barlow, Jeffrey (2009), “The Post American World (Review)”, The Journal of Education Community and Values, vol. 8.

Brooks, S. G. and W. C. Wohlforth (2002), “American Primacy in Perspective”, Foreign Affairs, vol. 81, no. 4.

Brooks, S. G. and W. C. Wohlforth (2008), World out of Balance: International Relations and the Challenge of American Primacy, Princeton, NJ: Princeton University Press.

Layne, C. (1993), “The Unipolar Illusion: Why New Great Pwers Will Rise”, International Security, vol. 17, no. 4.

Layne, Christopher (2012), “This Time it is Real: The End of Unipolarity and the Pax American”, International Studies Quarterly, vol. 56.

Legro, Jeffrey and Andrew Moravsik (1999), “Is Anybody Still a Realist”, International Security, vol. 24, no. 2.

Maher, Richard (2011), The Paradox of American Unipolarity: Why the United States May be Better off in a Post-Unipolar World, New York: Orbis.

Nye, J. S. J. R. (2002), The Paradox of American Power: Why the World Only Superpower Can not Go it Alone, New York: Oxford University Press.

Waltz, K. N. (1993), “The Emerging Structure of International Politics”, International Security, vol. 18, no.2.

Wohlforth, W. C. (1999), “The Stability of a Unipolarity World”, International Security, vol. 24, no. 1.

Wohlforth, W. C. (2002), U. S. Strategy in a Unipola World, in America University, Cornell University Press.

Zakaria, Fareed (1998), From Wealth to Power, Princeton University Press.

Zakaria, Fareed (2003), The Future of Freedom, Norton & Company.

Zakaria, Fareed (2015), In Defense of a Liberal Education, Norton & Company.

Zakaria, Fareed and James Hoge (1997), The American Encounter: the United States and the Making of the Modern World Essays from 75 Years of Foreign Affairs, Basic Books.

منابع دیگر

برای مشاهدة یادداشت مروری بر کتاب جهان پسا ـ آمریکایی در سایت ایران‌دیپلماسی، بنگرید به

<http://www.irdiplomacy.ir>.

برای مشاهدۀ یادداشت مروری بر کتاب جهان پسا ـ آمریکایی در سایت پژوهشکدة مطالعات آمریکا، بنگرید به <http://usrin.iwstudies.com>.

برای مشاهدة یادداشت گاز شل یک بدیل برای نفت برای تقویت اقتصاد آمریکا در سایت واشنگتنپست، بنگرید به<https://www.washingtonpost.com>.

برای مشاهدة یادداشت «چگونه رؤیای آمریکایی را احیا کنیم؟» در سایت فرید زکریا، بنگرید به

.<https://fareedzakaria.com>