بررسی انتقادی کتاب جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه رازی

چکیده

کتاب جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی از رسول ربانی و ابراهیم انصاری درجهت بهبود منابع علوم انسانی ارزیابی شد. از مزایای کتاب می‌توان به بررسی ابعاد و حوزه‌های نابرابری اجتماعی تحت عناوین زنان و قشربندی اجتماعی، ادیان و قشربندی اجتماعی، اقوام و نابرابری‌های اجتماعی، و سیاست و قشربندی اجتماعی و هم‌چنین انضمام دو فصل با عنوان مطالعة موردی طبقة متوسط در ایران و آمریکا اشاره کرد. مؤلفه‌های جامعیت صوری به‌مثابة کتاب آموزشی در دانشگاه در نظر گرفته نشده است. ارزیابی شکلی و محتوایی کتاب نشان می‌دهد که اثر حاضر به‌رغم چاپ سوم، نیاز جامعة علمی در حوزة جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی را برآورده نمی‌سازد، زیرا کتاب مسئله‌محور نبوده است، پیش‌فرض‌های نظری و روش‌شناختی ندارد و عناوین فصل‌ها حول سؤالی اصلی انسجام پیدا نکرده‌اند و اگر کتاب موضوع‌محور بوده است محتوای کتاب در حد یک اثر علمی و آموزشی نیست و بیش‌تر شبیه مجموعه مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ccritical Sstudy of the book entitled “Ssociology of Stratificationstratums and Ssocial Iinequalities” book

نویسنده [English]

  • Vakil ahmadi
Assistant Professor of Sociology, Razi University
چکیده [English]

The “Sociology of Stratification and Social Inequalities by Rasoul Rabani and Abraham Ansari was evaluated to improve human science resources. Of the book advantages are the study of social inequalities dimensions including such subjects as women and social stratum, religions and social stratum, ethnics and social inequalities, policy and social stratum as well as two chapters which deal with the case study of middle class in Iran and the USA. The formal generality factors have not been regarded as an educational book in university. The formal and content evaluation show that this book does not  meet the needs of a scientific society in sociology of stratum and social inequalities field despite of the third edition because the book is not problem-oriented; it has no theoretical presupposition and methodology, and its content has not been arranged around a main question, and if the book is subject–oriented, it is not an educational and scientific book, so it looks more like a collection of articles. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ssocial Iinequality
  • Ssocial Sstratum
  • Mmiddle Cclass
  • Gender Inequality
اشرف، احمد و علی بنو عزیزی (1387)، طبقات اجتماعی، دولت، و انقلاب در ایران، ترجمة سهیلا ترابی فارسانی، تهران: نیلوفر.

انصاری، ابراهیم (1378)، نظریههای قشربندی اجتماعی و ساختار تاریخی آن در ایران، اصفهان: دانشگاه اصفهان.

رالز، جان (1393)، نظریهای درباب عدالت، ترجمة مرتضی نوری، تهران: مرکز.

ربانی، رسول و ابراهیم انصاری (1395)، جامعهشناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، تهران: سمت.

ریزمن، لئونارد و اف ماریانو انگویتا (1383)، جامعهشناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی، ترجمة محمد قلی‌پور، مشهد: مرندیز؛ آوای کلک.

علی بابایی، یحیی (1387)، قشربندی اجتماعی، همدان: نور علم.

قائمی‌زاده، محمدسلمان (1386)، جامعهشناسی قشربندی و تحرک اجتماعی، همدان: دانشگاه بوعلی‌سینا.

کمالی، علی (1379)، مقدمهای بر نابرابریهای اجتماعی، تهران: سمت.

گرب، ادوارد (1373)، نابرابری اجتماعی، ترجمة محمد سیاهپوش و احمدرضا غروی‌زاد، تهران: معاصر.

گورویچ، ژرژ (1358)، مطالعاتی دربارة طبقات اجتماعی، ترجمة باقر پرهام، تهران: جامعه و اقتصاد.

لهسایی‌زاده، عبدالعلی (1374)، نابرابری و قشربندی اجتماعی، شیراز: دانشگاه شیراز.

مالشویچ، سنیشا (1391)، جامعهشناسی قومیت، ترجمة یعقوب احمدی و حسین محمدزاده، کرمانشاه: جهاد دانشگاهی.

مشونیس، جان (1395)، مسائل اجتماعی، ترجمة هوشنگ نایبی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات.