مرور انتقادی بر کتاب سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد

چکیده

هدف از مقالة حاضر، ارزیابی انتقادیِ کتابِ سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی است. مسئلة نویسنده این بوده است که سرمایه‌داری و فمینیسم چگونه دو حوزة عمومی و خصوصی را در خانواده از هم تفکیک کرده است. محقق با تطبیق متن ترجمه‌شده با متن اصلی و جست‌وجو در منابع مربوط به موضوع، به بخشی از انتقادات رسیده است. سپس با بررسی متن مترجم، به بخشی دیگر از انتقادات پرداخته است. اما به‌طور کلی از روش تفکر نقادانه برای ارزیابی متن اصلی استفاده شده است. ارزیابی محقق نشان داد که علی‌رغم دشواری و پیچیدگی متن اصلی، مترجم برگردان رسا و روانی از کتاب ارائه داده است؛ بااین‌حال، باتوجه‌به این‌که در ایران ترجمه و منتشر شده است، بهتر بود مترجم، دست‌کم در حد چند پانوشت به تفاوت‌های غرب با جامعة ایرانی و جوامع شرقی با غربی در زمان‌های مختلف اشاره کند. علی‌رغم اهمیت تاریخی کتاب حاضر، با‌توجه‌به مشکلات محتوایی، مشکلات روش‌شناختی، مشکلات صوری، و برگردان بسیار ناقص آن از متن اصلی به زبان فارسی، به‌نظر نمی‌رسد که منبع مناسبی چه به‌‌عنوان کتاب درسی چه کمک درسی به دانشجویان پیش‌نهاد شود. اگر قرار باشد این کتاب در دانشگاه معرفی شود نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Ccritical Rreview of the Bbook of “Ccapitalism, Ffamily and Ppersonal Llife”

نویسنده [English]

  • Maryam Eskafi
Assistant Professor of Sociology, Azad Islamic University, Gonabad
چکیده [English]

The purpose of this paper is to critically evaluate the book "Capitalism, Family and Personal Life." The author's question is how capitalism and feminism differentiate between two public and private spheres in the family. The researcher has come up with a part of the criticism by matching the translated text with the original text and looking at the sources of the subject. Then, by examining the text of the interpreter, she criticized the other part. But in general, the critical thinking method has been used to evaluate the book. The researcher's evaluation showed that, despite the complexity of the original text, the interpreter has provided a thorough and psychological translation of the book; nevertheless, given the fact that it was translated and published in Iran, it would have been better for the translator to include some differences  in the footnotes about the West, the Iranian community, and Eastern societies. Despite the historical importance of the present book, given the content problems, methodological problems, facial problems and its very incomplete translation from the original text in Persian, it does not seem to suggest that a suitable source, as a textbook, be offered to students. If this book is supposed to be introduced at university, it needs major reforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capitalism
  • personal life
  • family
  • private sphere
  • public sphere
براون، ام. نیل و استوارت ام.کیلی (1394)، راهنمای تفکر نقادانه، پرسیدن سؤالهای به جا، تهران: مینوی خرد.

زارتسکی، الی (1395)، سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی، ترجمۀ منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

مهربانی، وحید (1396)، «اثر ازدواج بر میزان خدمات خانه‌داری زنان ساکن شهر تهران»، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 15، ش 2.

ملکی، امیر، علی ربیعی، عالیه شکربیگی، و قادر بالاخانی (1394)، «بررسی فردی‌شدن خانواده در ایران با تأکید بر روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانوادة ایرانی از سال 1335 تا سال 1393»، مطالعات راهبردی زنان، س 18، ش 69.

 

Graff, Harvey J. (1995), Conflicting Pathes: Growing up in America, London: Harvard University Press.

Leeder, Elaine (2004), The Family in Global Perspective, A Gendered Journey, United Kingdom: Sage.

Marshall, Dominique (2006), The Social Origins of the Welfare State: Quebec Families, Compulsory Educaion ad Family Allowances, 1940-1955, trans. Nicola Danby, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press.

Tilly, Louise A. (1978), “The Family and Change”, Theory and Society, vol. 5.

Zaretsky, Eli (1986), Capitalism, The Family, and Personal life, Revised and Expand Edition, New York: Harper and Row.