بررسی نقادانة کتاب جامعه‌شناسی و آموزش و پرورش

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، دکترای تخصصی جامعه‌شناسی

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا براساس دیدگاه‌های نظری و معیار‌های علمی رایج و پذیرفته شده درباب کارکردها و ویژگی‌های مطلوب یک کتاب درسی تخصصی دانشگاهی به بررسی نقادانة شکلی، محتوایی، فنی، و ادبی کتاب جامعه‌شناسی و آموزش و پرورش پرداخته شود. نتایج حاصل از بررسی حاکی از آن است که این کتاب، درمجموع به‌لحاظ ارزش‌گذاری براساس معیارهای یادشده، از کیفیت بالنسبه قابل‌قبولی برخوردار است. اما، درعین‌حال برای ارتقاء کیفیت آن لازم است مطالب و فصولی در زمینه‌هایی هم‌چون: روش‌های تحقیق در جامعه‌شناسی آموزش و پرورش شخصیت اجتماعی مطلوب در دانش‌آموزان، ساختار اجتماعی آموزش و جامعه‌پذیری حرفه‌ای و تخصصی دانش‌آموزان، آموزش و پرورش و نابرابری، و آموزش وپرورش و تحرک اجتماعی بدان افزوده شود. هم‌چنین، درج خلاصه‌ای از مطالب مهم با ارائة پرسش‌هایی برای توسعة تفکر و جست‌وجوگری بیش‌تر مخاطبان و افزودن فهرستی از کتاب‌ها و منابع جدید و روزآمدتر مرتبط با مطالب هر فصل در پایان فصل‌ها می‌تواند بر جذابیت و غنای مطالب کتاب بیفزاید. ضمن این‌که، لازم است بخشی از مطالب هر فصل از کتاب متناسب با موضوع همان فصل به تحلیل وضعیت حال و آیندة آموزش و پرورش ایران اختصاص داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Rreview of the book of “Ssociology and Eeducation”

نویسنده [English]

  • Bizhan Zare
Associate Professor, Department of Sociology, Kharazmi University
چکیده [English]

The present critique aims to review  form, content and techniques of the book entitled Sociology and Education based on theoretical fields and current scientificly accepted standards about the functions and desirable features of a University technical textbook. Findings of this research suggest that this book, in terms of criteria mentioned before, is of fairly good quality. Yet, it is necessary to add some issues in the field of methodology in Sociology of Education and create an enhanced social personality in students, social structure of education and so on to this book. Also, the inclusion of a summary of the important issues by asking questions to develop the thinking and searching of the audience and adding a list of new and upcoming books and resources related to the contents of each chapter at the end of the chapterss can add to the attractiveness and richness of the book's contents. In addition, it is necessary to devote part of the contents of each chapter to the present and future of the Iranian education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociology
  • Sociology of Education
  • Education and Inequality
  • Education and Social Mmovement
  • Higher Education
  • Social Character Ddevelopment…
توسلی، غلام‌عباس (1384)، جامعهشناسی و آموزش و پرورش، تهران: علم.

چلبی، مسعود (1375)، جامعهشناسی نظم، تهران: نشر نی.

رضی، احمد (1388)، «شاخص‌های ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی»، فصل‌ناﻣﺔ سخن سمت، ش 21.

سمیعی، احمد (1378)، نگارش و ویرایش، تهران: سمت.

شارع‌پور، محمود و محمدرضا سلیمانی بشلی (1390)، «چالش‌های علوم اجتماعی در ایران»، دوفصل‌نامة جامعهشناسی آموزش و پرورش، ش 1.

قانعی راد، محمد‌امین و حسین ابراهیم‌آبادی (1389)، «ﺗﺄثیر ساختار اجتماعی آموزش بر عملکرد دانشجویان»، فصل‌نامة انجمن آموزش عالی ایران، س 2، ش 4، بهار.

کاردان، علی‌محمد (1382)، «نقش کتاب دانشگاهی و ویژگی‌های آن»، فصل‌ناﻣﺔ سخن سمت، ش 10.

کوزر، لوییس (1372)، زندگی و اندیشة بزرگان جامعهشناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علمی.

کوزر، لوییس و برنارد روزنبرگ (1378)، نظریههای بنیادی جامعهشناختی، ترجمة فرهنگ ارشاد، تهران: نشر نی.

نولان، پاتریک و گرهارد لنسکی (1380)، جامعههای انسانی، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

محسنی، منوچهر (1390)، مقدمات جامعهشناسی، تهران: دوران.

مایرز، چت (1374)، آموزش تفکر انتقادی، ترﺟﻤﺔ خدایار ابیلی، تهران: سمت.

متین، پیمان (1383)، «کتاب درسی معیار در انگلستان و ویژگی‌های آن»، فصل‌ناﻣﺔ سخن سمت، ش 97.

موریش، ایور (1373)، درآمدی به جامعهشناسی تعلیم و تربیت، ترجمة غلام‌علی سرمد، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 

Altbach, P. G. (1988), “Comparative Studies in Higher Education: Postlethwaite”, The Encyclopedia of Comparative Education and National System of Education, Oxford: Pergamon.

Ashley, B. J. (1969), An Introduction to the Sociology of Education, London: MacMillan.

Jencks, Cristopher et al. (1983), “The Wisconsin Model of Status Attainment”, Journal of Sociology of Education, no. 56.

Stark, J. S. et al. (1997), “Program and Level Curriculum Development Research in Higher Education”, Journal of Research in higher Education, vol. 38.

Saha, L. J. (1997), “Aspirations and Expectations of Students”, L. J. Saha (ed.), International Encylopedia of the Sociology of Education, Oxford: Pergamon.

  • تاریخ دریافت: 28 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1397