نقد و بررسی ترجمة فارسی کتاب هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه فلسفه

چکیده

هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان ترجمة فارسی مهتاب کلانتری از کتاب انگلیسیHeidegger Reframed:Interpreting Key Thinkers for the Arts اثر باربارا بولت است که در آن کوشش شده است تا هنر معاصر جامعة تکنوکرات برمبنای طرد چهارچوب‌بندی یا ساختارگشایی هایدگری واکاوی شود. در مقالة حاضر، پس از مقدمه‌ای بر متن اصلی اثر، مشخصات صوری آن ازجمله وِیژگی‌های کتاب‌شناختی و شکلی متن اصلی و نیز ترجمة فارسی را معرفی خواهیم کرد؛ سپس محتوای اثر براساس متن ترجمۀ فارسی، فصل‌به‌فصل، به‌اختصار، هم‌راه با معادل‌گذاری عناوین فصول در متن، بررسی خواهد شد. درادامه به امتیازها و کاستی‌های کتاب ازمنظر صوری نگریسته می‌شود و بعدازآن، اثر مذکور ازمنظر محتوا در دو قسمت جداگانة امتیازها و کاستی‌های ترجمه و امتیازها و کاستی‌های متن اصلی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation Criticism: The Review of Persian Translation of Heidegger Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts by Barbara Bolt

نویسنده [English]

  • Maryam Soltani Kouhestani
Assistant Prof, Philosophy Department, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

Heidegger Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts by Barbara Bolt, translated from English into Persian by Mahtab Kalantari. In this book, it is tried to examine the Contemporary Art of the technocratic community on the basis of the rejection of Heidegger’s enframement. In the present article, after introducing the main text of the article, the formal features of the book such as the formal and bibliographic characteristics and the Persian translation will be introduced. Then the content of the work, based on the Persian translation, is studied chapter by chapter, briefly, along with titles’ equivalents through each chapter. Subsequently, the formal advantages and disadvantages of the book will be accounted. And then, the content of the book will be discussed in two separate sections according to its translation and the original text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heidegger
  • art
  • Barbara Bolt
  • Persian translation
  • Reframe
  • contemporary art
ارشاد، محمدرضا (1378)، «سیری در اندیشه‌های ژاک لاکان: زبان، واقعیت، و ناخودآگاه، گفت‌وگویی با محمد ضمیران»، ماه‌نامۀ بایا، ش 6 و 7، شهریور و مهر.

اسمیت، گرگوری بروس (1380)، نیچه، هایدگر، و گذار به پسامدرنیته، ترجمة علیرضا سیداحمدیان، آبادان: نشر پرسش.

بایزر فردریک و دیگران (1385)، نگاهی به روشن‌گری مدرنیته و ناخرسندی‌های آن، اقتباس و ترجمة محمد ضیمران، تهران: علم.

بوفره، ژان (1395)، دیالوگ با هایدگر: فلسفة یونانی، ترجمة شروین اولیایی، تهران: ققنوس.

بولت، باربارا (1395)، هایدگر در چهارچوبی جدید: شرح مفاهیم اصلی هایدگر برای هنرمندان، ترجمة مهتاب کلانتری، تهران: ناهید.

تامسون، ایئن (1395)، زیباشناسی هایدگر، از مجموعه‌کتاب‌های دانش‌نامۀ استنفورد، ترجمة مسعود حسینی، تهران: ققنوس.

جهانگیری، جهانگیر و علی بندرریگی‌زاده (1392)، «قانون، عدالت، و مسئولیت در فلسفة ژاک دریدا»، دوفصل‌نامۀ علمی ـ پژوهشی متافیزیک، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ش 16، پاییز و زمستان.

جی لین، ریچارد (1389)، ژان بودریار، ترجمة مهرداد پارسا، تهران: رخداد نو.

داوری اردکانی، رضا (1391)، اندیشة پست‌مدرن، تهران: سخن.

دلوز، ژیل (1392)، یک زندگی، ترجمۀ پیمان غلامی و ایمان گنجی، تهران: نشر زاوش.

عبادیان، محمود (1386)، گزیدة زیباشناسی هگل، تهران: فرهنگستان هنر.

کاسیرر، ارنست (1382)، فلسفة روشن‌گری، ترجمة یدالله موقن، تهران: نیلوفر.

کورنر، اشتفان (1380)، فلسفة کانت، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی.

کوکلمانس، یوزف ی. (1388)، هَیدگر و هنر، ترجمة محمدجواد صافیان، آبادان: نشر پرسش.

گراندبرگ، اندی (1389)، بحران واقعیت درباب عکاسی معاصر، ترجمة مسعود براهیمی مقدم و مریم لدنی، تهران: فرهنگستان هنر.

مددپور، محمد (1385)، فلسفه‌های پست‌مدرن غربی: گریز و گذر از مدرنیته، تهران: سورة مهر.

مک‌آفی، نوئل (1385)، ژولیا کریستوا، ترجمة مهرداد پارسا، تهران: نشر مرکز.

ورنو، وال و دیگران (1372)، نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، برگرفته و ترجمة یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.

هایدگر، مارتین (1381)، شعر، زبان و اندیشه، ترجمة عباس منوچهری، تهران: مولی.

هایدگر، مارتین (1384)، پایان فلسفه و وظیفة تفکر، ترجمة محمدرضا اسدی، تهران: اندیشة امروز.

هایدگر، مارتین (1386)، «پرسش از تکنولوژی»، در: فلسفة تکنولوژی، ترجمة شاپور اعتماد، تهران: نشر مرکز.

Barrett, Estelle (2011), Kristeva Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts, I. B. Tauris.

Bolt, Barbara (2011), Heidegger Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts, London, I.B.T auris & Co. Ltd.

Borgman, Albert (1984), Technology and the Caracter of Contemporary Life: a Pilosophically Inquiry, Chicago: The University of Chicago Press.

Damian, Sutton and David Martin-Jones (2008), Deleuze Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts,  I. B. Tauris.

Fichner-Rathus, Lois (2012), Foundations of Art and Design, Wadsworth, Cengage Learning.

Heidegger, Martin (1962), Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson, NewYork: Harper & Row.

Heidegger, Martin (1971a), “The Origin of the Work of Art”, in: Poetry, Language, Thought, trans. Albert Hofstadter, NewYork: Harper & Row.

Heidegger, Martin (1971b), “Language”, in: Poetry, Language, Thought, trans. Albert Hofstadter, NewYork: Harper & Row.

Heidegger, Martin (1973), ‘overcoming Metaphysics’, in The End of Philosophy, translated by Jon Stambaugh, NewYork: Harper & Row.

Heidegger, Martin (1977a), “Age of the World Picture”, in: The Question Concerning Technology and Other Essays, trans.William Lovit, NewYork: Harper & Row.

Heidegger, Martin (1977b), “The Question Concerning Technology”, in: The Question Concerning Technology and Other Essays, trans. William Lovit, NewYork: Harper & Row.

Heidegger, Martin (1981), Nietzsche, vol. I: The Will to Power as Art, London: Rutledge and Kegan Paul.

Heidegger, Martin (1993), Basic Writings, David Farrell Krell (ed.), Harper Son Francisco.

Heidegger, Martin (2002), “The Origin of the Work of Art”, in: BasicWritings, trans. David Farrell Krell, London: Rutledge.

Jones, Graham (2014), Lyotard Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts, I. B. Tauris.

Levine, Z. Steven (2008), Lacan Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts, I. B. Tauris.

Petzet, H. W. (1993), Encounters and Dialogues with Martin Heidegger, 1929-1976, Chicago: University of Chicago Press.

Plato (1997), Complete Works, John M. Cooper (ed.), Hackett Publishing Company, Inc.

Richards, K. Malcolm (2008), Derrida Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts, I. B. Tauris.

Smith, Tyler J. and Dimitris Plantzos (2012), A Companion to Greek Art, Blackwell Publishing Ltd.

Toffoletti, Kim (2010), Baudrillard Reframed: Interpreting Key Thinkers for the Arts, I. B. Tauris.

Zimmermann, Michael (1990), Heidegger's Confrontation with Modernity, Bloomington: Indiana University Press.