نقد و بررسی کتاب شرح نفس شفا جلد اول، نوشتة داود صمدی آملی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

تأکید بر ضرورت معرفت نفس از مشترکات میان همة مکتب‌ها و دین‌هاست. علم‌النفس یکی از قسمت‌های مهم در نظام‌های فلسفی بسیاری از فیلسوفان است که از یک جهت به طبیعیات و از جهتی دیگر به الهیات (مابعدالطبیعه) تعلق دارد. طیف وسیعی از نوشته‌های فیلسوفان از زمان افلاطون و ارسطو تا امروز به علم‌النفس اختصاص یافته است. علم‌النفس شفای بوعلی درواقع این علم را، هم‌سو با ارسطو، به‌منزلة بخشی از طبیعیات مورد‌بحث قرار می‌دهد. کتاب شرح نفس شفا، به‌قلم استاد داوود صمدی آملی، درواقع اثری عالمانه با دقتی بالا و حاوی نکاتی بسیار نغز و آموزنده در ساحت‌‌های ترجمة فارسی، نحو عربی، اصطلاح‌‌شناسی فلسفی، و شرح متن نفس ابن‌سیناست. این کتاب نقص‌هایی نیز دارد که در این مقاله به آن‌ها اشاره شده است. مهم‌‌ترین ایراد محتوایی کتاب آقای صمدی این است که در حال‌و‌هوایی مشایی و سینوی نوشته نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Criticism: A Review on The Explanation of the Healing of the Soul, the 1st Volume by Davood Samadi Amoli

نویسنده [English]

  • Hassan Fathi
Associate Prof, Department of Philosophy, University of Tabriz
چکیده [English]

 Emphasizing on the necessity of acquiring knowledge on the soul is common to all schools and religions. Psychology is an important part of the Philosophical Systems for many philosophers which to some extent belongs to Physics and from some aspects belongs to Theology (Metaphysics). A great deal of philosophical literature from the time of Plato and Aristotle to the modern times has been devoted to this subject. In the Book of Healing, actually, Avicenna, followed Aristotle in discussing Psychology as a branch of Physics (Natural sciences). The book titled: The Explanation of the Healing of the Soul written by professor Davood Samadi Amoli is a highly academic, elegant, and educational book on Persian translation, Arabic syntax, philosophical terminology and an explanation of the Book of Healing by Avicenna. However, this book also has some disadvantages which will be mentioned in this paper. The most important shortcoming of the book is that it does not follow the styles of Peripatetic and Avicennism philosophers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychology
  • mysticism
  • the Explanation of Avicenna’s Works
  • Hassanzadeh Amoli
  • Avicenna
ابن‌رشد، ابوالولید محمد (1358)، فصل المقال فی مابین الحکمه و الشریعه من الاتصال، ترجمة سیدجعفر سججادی، تهران: انجمن فلسفة ایران.

ابن‌سینا، ابوعلی حسین‌ بن عبدالله (1363)، روا‌ن‌شناسی شفا، الفن السادس من کُتُب الشفاء، ترجمة اکبر داناسرشت، تهران: امیرکبیر.

ابن‌سینا، ابوعلی حسین‌‌ بن عبدالله (1383)، رسالة نفس، با مقدمه و حواشی و تصحیح دکتر موسی عمید، همدان: دانشگاه بوعلی‌سینا و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ابن‌سینا، ابوعلی حسین ‌‌بن عبدالله (1395 ق/ 1975م)، الشفاء، الطبیعیات،  النفس، تصدیر و مراجعه الدکتور ابراهیم مدکور، بتحقیق الأب اکدکتور چورچ قنواتی و سعید زاید، القاهره: الهیئه المصریه العامه للکتاب.

ارسطو (1366)، دربارة نفس، ترجمة علی‌مراد داودی، تهران: حکمت.

ارسطو (1378)، اخلاق نیکوماخوس، ترجمة محمدحسن لطفی تبریزی، تهران: طرح نو.

حسامی‌فر، عبدالرزاق (1389)، اسکندر افرودیسی، شارح بزرگ ارسطو، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

حسن‌زادة آملی، حسن (1386)، گنجینة گوهر روان، قم: نشر نثر طوبا.

ژیلسون، اتین (1385)، فلسفة اسلامی و یهودی به‌روایت ژیلسون، ترجمة حسن فتحی، تهران: حکمت.

صمدی آملی، داود (1394)، شرح نفس شفا، ج 1، قم: روح و ریحان.

گاتری، دبلیو. کی. سی. (1388)، فیلسوفان یونان باستان از طالس تا ارسطو، ترجمة حسن فتحی، تهران: نشر علمی.

مرقی کاشانی، افضل‌الدین محمد (1366)، مصنفات، به‌تصحیح مجتبی مینوی، یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.

Tuominen, Miira (2009), The Ancient Commentators on Plato and Aristotle, Acumen, United Kinkdom.