مراقبت و معنا نقد و بررسی کتاب دربارۀ مراقبت نوشتۀ میلتون میرآف

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفۀ اخلاق، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، استادیار گروه مطالعات زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

«مراقبت» مفهومی قدیمی و آشنا در اندیشه‌های دینی و اخلاقی بشر است، اما تا چند دهۀ پیش به‌طور مستقل به آن توجه نشده بود. کتاب دربارۀ مراقبت، که این یادداشت قصد بررسی آن را دارد، نوشتۀ میلتون میرآف، منتشر‌شده به سال 1971، نخستین اثر فلسفی است که این رسالت را بر عهده گرفته است. بازشناسیِ مفهوم مراقبت، معرفی‌ مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری رابطۀ مراقبتی، و ویژگی‌های زندگی انسانی‌ای که بر مدار مراقبت سامان یافته باشد محورهای این کتاب‌اند. میرآف «مراقبت» را کمک به رشد و خود ـ تحقق بخشیِ دیگری (اعم از یک انسان یا یک اندیشه و ایدۀ خلاق) می‌‌داند و مدعی است که مراقبت می‌‌تواند به زندگی انسان‌ها نظم، معنا، و جهت دهد. او در این کتاب تلاش می‌‌کند با تعریف و تحدید این مفهوم مدعای خود را ثابت کند. کتاب دربارۀ مراقبت درواقع مراقبت را در جایگاه مفهومی دارای اهمیت بنیادین در فلسفۀ اخلاق و زیست اخلاقی انسان‌ها ازنو متولد می‌‌کند. این کتاب نخستین تلاقی مفهوم مراقبت هایدگر با مراقبت به‌معنای تیمارداری و سرآغاز راه پرآمدوشد برای تحلیل مفهوم مراقبت و بسط آن در حوزۀ نظریه‌پردازی در فلسفۀ اخلاق، آموزش و پرورش، اقتصاد، و علوم سیاسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Criticism: On Caring by Milton Mayeroff

نویسنده [English]

  • Maryam Nasr Isfahani
Ph. D. of Philosophy, Jawaharlal Nehru University, Assistant Prof, Department of Women Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

 Caring is an old and familiar concept in ethics and religion thoughts of human, but it has never been considered independently up to some decades ago. On Caring by Milton Mayeroff in 1971 was the first philosophical book written to study caring itself. The book centralized on the recognizing the concept of caring, introducing the necessary components for the development of a caring relationship, and the characteristics of a human life which is organized on the axis of caring. Mayeroff regards caring as a help to progress and the other self-realization (whether to a creative human or an idea), and he claims that caring can give order, meaning and orientation to the humans’ lives. He tries to prove the concept of his claim through definition and limitation. Indeed, the book: On Caring gives breath to caring as a core concept in the Bioethics and the Ethics of human beings. This book is the first junction of Heidegger’s concept of caring with the concept of that as treatment, the initiation of a flourishing path for the analysis of the concept of caring, and its development in the field of theorizing in the Ethics, Education, Economy and Political sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caring Ethics
  • Ethics
  • caring
  • Milton Mayeroff
  • the meaning of life
اصغری، محمد (1396)، «تحلیل فلسفی هم‌دلی در تئاتر»، اطلاعات حکمت و معرفت، س 12، ش 1، فروردین.

علیا، مسعود (1388)، کشف دیگری هم‌راه با لویناس، تهران: نشر نی.

علیا، مسعود (1391)، فرهنگ توصیفی فلسفۀ اخلاق، تهران: هرمس.

میرآف، میلتون (1396)، دربارۀ مراقبت، ترجمۀ مریم نصر اصفهانی، تهران: همان.

هایدگر، مارتین (1389)، هستی و زمان، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.

Baier, Annette (1986), “Trust and Antitrust”, Ethics, vol. 96, no. 2.

MacKenzie, Catriona and Natalie Stoljar (2000), Relational Autonomy, New York: Oxford University Press.

Mayeroff, Milton (1990), On Caring, Harper Collins Publishers.

Noddings, Nel (2002), Starting at Home: Caring and Social Policy, University of California Press.

Noddings, Nel (2003), Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education, Second Edition, University of California Press.

Noddings, Nel (2003), Happiness and Education, Cambridge: Cambridge University Press.

Reich, Warren Thomas (1995), “History of the Notion of Care”, Encyclopedia of Bioethics, Revised edition, Warren Thomas Reich (ed.), 5 volumes, New York: Simon & Schuster Macmillan.

Stack, George J. (1969), “Concern in Kierkegaard and Heidegger”, Philosophy Today, vol. 13.