نقد و بررسی کتاب کیهان‌شناسی افلاطون و ابعاد اخلاقی آن

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه از دانشگاه تهران و مدرس فلسفة دانشگاه مازندران

چکیده

این مقاله نقد کتاب کیهان‌شناسی افلاطون و ابعاد اخلاقی آن از گابریلا روکسانا کارونه است. کارونه با محورقرار‌دادن تیمایوس، فیلبس، سیاست‌مدار، و قوانین و با این فرض تحقیق خود را آغاز می‌کند که کیهان‌شناسی افلاطون در این محاورات مبنای جدیدی برای نظریة اخلاق او فراهم می‌کند که فاقد نقص‌های آثار میانی افلاطون است. کارونه هم‌چنین تلاش می‌کند تا تعارضات درون‌متنی‌ای که برخی مفسران در این محاورات می‌بینند ازیک‌طرف و تعارضات بین محاورات را به‌طور‌کلی برطرف کند. باوجود جامعیت اثر در طرح مسائل و منابع و اندیشمندانه‌بودن استدلال‌ها و دقت در تحلیل متن برای اثبات فرضیه‌ها، پرسش‌هایی هست که کارونه به آن‌ها نپرداخته است: آیا لازمة فهم افلاطون جامعیت و انسجام و فاقد تعارض دیدن آثار اوست؟ هم‌چنین آیا فهم کیهان‌شناسی افلاطون وابسته به بسترهای تاریخی آن نیست؟ کارونه بیش‌تر درمقام یک افلاطونی کتاب نوشته است، نه هم‌چون یک محقق و مفسر بی‌طرف.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Criticism: Plato’s Cosmology and Its Ethical Dimensions

نویسنده [English]

  • Zahra Nouri Sangdehi
Ph. D. of Philosophy from University of Tehran, Instructor of Philosophy, University of Mazandaran
چکیده [English]

 
This paper is a review on the book: Plato’s Cosmology and Its Ethical Dimensions by Gabriela Roxana Carone. She begins her research by centralizing on Timaeus, Philebus, Statesman and Laws, and by assuming that Plato’s cosmology, in these dialogues, provides him with new foundation for his ethical theory which lacks the shortcomings of his medium works. Carone also attempts to resolve the anaphoric conflicts that some interpreters observe in these dialogues, and the conflicts between dialogues entirely. Despite the book is comprehensive in discussing the problems, providing references, presenting intellectual reasoning and although it is precise in the analysis of premises, there are some problems left unanswered by Carone: Is it necessary to understand Plato by studying his works comprehensively, consistently, and without any conflicts? Also Does the understanding of Plato’s cosmology depend on studying its historical backgrounds? Carone has written this book as a Platonist rather than as an impartial researcher and interpreter.               

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plato
  • cosmology
  • Ethics
  • late dialogues
افلاطون (1380)، مجموعه‌آثار، ترجمة محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.

خراسانی (شرف)، شرف الدین (1370)، نخستین فیلسوفان یونان، تهران: آموزش انقلاب اسلامی.

راتلج، دایرۀ‌المعارف فلسفه (1385)، ترجمة محمود زارعی بلشتی، امیرکبیر.

محمدی‌فر، شمامه (1386). دانش‌نامۀ جهان اسلام، ج 11، جوامع‌الطیمائوس فی ‌العلم‌الطبیعی (یا جوامع کتاب طیماوس فی‌العلم‌الطبیعی از جالینوس).

Annas, Jullia (1999), Platonic Ethics, Old and New, Ithaca: Cornell University Press.

Archer-Hind, M. A. R. D. (1888), The Timaeus of Plato, edited with Introduction and Notes, NewYork: Macmillan.

Benardete, Seth (1984), The Being of The Beautiful, Platoʹ s Theatetus, Sophist and Statesman, Chicago and London: The University of Chicago Press.

Broadie, Sara (2011), Nature and Divinity in Platoʹ s Timaeus, Cambridge University Press.

Carone, Gabriela Roxana (2005), Plato´s Cosmology and Its Ethical Dimensions, Cambridge University Press.

Cornford, F. M. (1912), From Religion to Philosophy, New York Longmans, Green and Co. London: Edward Arhold

Cornford, F. M. (1950), Before and after Socrates, Cambridge University Press.

Friedlander, Paul (1970), Plato: The Dialogos, Second and Third Periods, trans. Hans Meyerhoff, Bolligen Series LIX, Prinston University Press.

Haynes, Daniel (2004), “The Demiurge God in Platoʹs Timaeus”, Paper Presentation for the Paideia Spring Conference, Dalas Babtist University.

Johansen, Thomas Kjeller (2008), Platoʹs Natural Philosophy, A study of The Timaeus Critias, Cambridge University Press.

Lan, C. E. (1995), “Body and Soul in Platoʹs Anthropology”, Kernos, vol. 8.

Peters, F. E. (1961), Greek Philosophical Terms, a Historical Lexicon, New York: New York University Press, London: University of London Press Limited.

Plato (1997), Complete Works, Edited with Introduction and Notes by John M. Cooper, Indianapolis, Cambridge Hackett Publishing Company.

Plutarch (1878), Platonic Questions (Selections), Taken from Plutarchs Morals, trans. Several Hands, Corrected and Revised by William W. Goodwin, with an Introduction by Ralph Waldo Emerson, Boston: Little, Brown, and Co.

Prior, William (2006), Review of “Platoʹs Cosmology and Itʹs Ethical Dimesions”, Notre Dame: Santa Clara University.

Rheins, Jason G. (2010), The Intelligible Creator-God And Intelligent Soul Of The Cosmos In Platoʹs Theology And Metaphysics, UMT Dissertation Publishing, University of Pennsylvania.

Shorey, Paul (1888), “The interpretation of the Timaeus”, The American Journal Philology, vol. 9, no.4.

Sisko, John E. (2007), “Review of Platoʹs Cosmology and Itʹs Ethical Dimesions”, The Journal of Value Inquiry, vol. 41.

Solmsen, Friedrich (1963), “Nature as Craftsman in Greek Thought”, Journal of The History of Ideas, vol. 24, no.4, University of Pennsylvania Press.

Terence Irwin (1995), Platoʹ s Ethics, Oxford University Press.

Wolf, John R. (2010), Arete and Physis: The Lesson of Platoʹ s Timaeus, Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, Dissertation