بنیان‌های ادبی یک هنر جدید (نقد و بررسی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت ‌علمی دانشکدۀ سینما و تئاتر، دانشگاه هنر

چکیده

در این متن تلاش شده است، براساس ساختار تعیین‌شده و مشخص قبلی، به تحلیل و تفسیر شکلی و محتوایی کتاب راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم بپردازیم. روش در این نوشتار توصیفی ‌ـ تحلیلی است و با مراجعه به فصول مختلف کتاب و مقالات موجود در آن چگونگی شکل‌گیری اهداف موردنظر نویسنده (نویسندگان) را موردبررسی قرار می‌دهیم. در جریان بررسی کتاب درمی‌یابیم که این کتاب درادامۀ سه کتاب تهیه شده است که هریک به مبانی نظری سینما و ارتباط سینما با دیگر هنرها و تأثیر آن‌ها در سینما می‌پردازد. در این راه، نویسنده با گردآوری مقالات مختلف از نویسندگان گوناگون به نقش اقتباس‌های ادبی در سینما می‌پردازد. ساختار شکلی کتاب خوب است و مقالات مختلف براساس ترتیب ‌‌سال‌های ساخت آثاری که درمورد آن‌ها صحبت شده است دسته‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Literary Foundations of a New Art (Review of the Book: A Companion to Literature and Film)

نویسنده [English]

  • Masoud Soflaei
Member of the Faculty of Cinema and Theater, University of Art
چکیده [English]

This text attempts to analyze and interpret the form and content of the book "Literature and Film Guides", based on the predetermined structure. The method of this paper is descriptive-analytical, and by referring to the various chapters of the book and the articles in it, it examines how to formulate the goals of the author (s). During the review of the book, we find that the book is in the form of three books, each of which focuses on the theoretical foundations of cinema and the relationship between cinema and other arts and their impact on cinema. In this way, the author deals with the role of literary adaptations in the cinema by collecting various articles from various authors. The structure of the book is good, and the various articles are classified according to the order of the years of the works to which they are spoken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literature
  • film
  • adaptation
  • Theoretical Foundations of Cinema
  • art
  • Direct Adaptation
استم، رابرت (1385)، مقدمه‌ای بر نظریۀ فیلم، ترجمۀ احسان نوروزی، تهران: سورۀ مهر.

استم، رابرت (1391)، راه‌نمایی بر ادبیات و فیلم، ترجمۀ داود طبایی عقدایی، تهران: فرهنگستان هنر.

برانیگان، ادوارد (1376)، نقطۀ دید در سینما: نظریۀ روایت و ذهنیت در سینمای کلاسیک، ترجمۀ مجید محمدی، تهران: فارابی.

بردول، دیوید و کریستین تامسون (1389)، تاریخ سینما، ترجمۀ روبرت صافاریان، تهران: نشر مرکز.

بردول، دیوید (1373)، روایت در فیلم داستانی، ج 1، ترجمۀ سیدعلاءالدین طباطبایی، تهران: فارابی.

بردول، دیوید (1375)، روایت در فیلم داستانی، ج 2، ترجمۀ علاءالدین طباطبایی، تهران: فارابی.

پیرسون، کارول (1395)، قهرمان درون، ترجمۀ گیتی خوشدل، تهران: پیکان.

پیرسون، کارول (1396)، بیداری قهرمان درون، ترجمۀ فرناز فرود، تهران: کلک آزادگان.

سابورو، فردریک (1395)، اقتباس در سینما، ترجمۀ عظیم جابری، تهران: افراز.

نایت، آرتور (1377)، تاریخ سینما، ترجمۀ نجف دریابندری، تهران: امیرکبیر، ‌‌کتاب‌های جیبی.

نیکلز، بیل (1379)، ساخت‌گرایی، نشانه‌شناسی، سینما، ترجمۀ سیدعلاءالدین طباطبایی، تهران: هرمس.

دادلی اندرو، جی (1381)، «بنیان اقتباس»، فصل‌نامۀ فارابی، ترجمۀ ابوالفضل حری، س 12، ش 46.

 

Stam, Robert (2004), Litrature and Film, USA: John Wiley and Sons Ltd.