نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنری فطری

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای هنرهای تجسمی، دانشگاه استراسبورگ 2 (فرانسه)، استادیار هیئت‌ علمی گروه نقاشی، دانشکدۀ هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

چکیده

مقالۀ حاضر نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنر فطری است. ضرورت بررسی انتقادی این کتاب از آن نظر است که اولین کتاب تألیفی فارسی در این زمینه است و به‌ همین ‌علت به‌عنوان مرجع و متنی کمک‌درسی مورداستفاده قرار می‌گیرد. ادعای اصلی مؤلف ارائۀ تعریفی از هنرهای فطری و دسته‌بندی آن‌ها و هم‌چنین طرح مباحث نظری‌ای است که حول این‌گونه هنرها وجود دارند. مؤلف در این راه دست‌یابی به اهداف متعددی را در نظر دارد که شامل ترسیم تاریخچه‌ای از خاستگاه و معرفی برخی از مهم‌ترین هنرمندان این گرایش می‌شود.در این مقاله درابتدا به بررسی دسته‌بندی کتاب ازلحاظ محتوایی می‌پردازیم و حدود و ارتباط مفاهیم طرح‌شده را به‌نقد می‌کشیم. سپس، با ترسیم مجدد الگوی اولیۀ مؤلف، برای پی‌ریزی شالودۀ کتاب، تحلیلی از روش‌شناسی ارائه می‌کنیم. درپایان، نقاط قوّت و نوآوری و هم‌چنین ابهام‌ها و نقاط ضعف کتاب به‌بحث گذاشته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of the Book "Autodidacts Art, A Naive Art"

نویسنده [English]

  • Jamal Arabzadeh
PhD in Visual Arts, University of Strasbourg II (France), Assistant Professor of Painting Department, of Faculty of Visual Arts, Tehran University of Art
چکیده [English]

The present article tries to criticize the book "Autodidacts Art, A Naive Art". This book is the first Persian compilation in this field, which has been used as a qualified reference and an educational guide text. Therefore, the critical review of this book would not be unnecessary. The main claims of the author are to define the Naive Arts and their categorization and to propose the theoretical debates around these kinds of the arts. In this way, the author intends to achieve several goals, such as drawing a history of the origin and introducing some of the most important artists in this trend. At first, the article explores the content categorization of the book and criticizes the boundaries and the relation of the proposed concepts. By redrawing the author's initial pattern, this article presents a methodological analysis to establish the foundation of the book. The strengths and innovations, as well as the ambiguities and weaknesses of the book would be discussed at the end of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Naive Art
  • Autodidact
  • Kids Art
  • Outsider Art
  • Art Brut
  • Primitivism
احمدی، مهناز (1395)، «نقد یک دیدگاه: نقدی بر کتاب هنر خودآموختگان، هنر فطری»، فصل‌نامۀ نقد کتاب هنر، س 3، ش 11.

کاسیرر، ارنست (1389)، فلسفۀ روشن‌گری، تهران: انتشارات نیلوفر.

گرنت، پوک و دایانا نیوال (1394)، مبانی تاریخ هنر، ترجمۀ هادی آذری، تهران: حرفۀ نویسنده.

هاید ماینر، ورنن (1387)، تاریخ تاریخ هنر: سیری در تاریخ تکوین نظریۀ هنر، ترجمۀ مسعود قاسمیان، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.

یاسینی، سیده‌راضیه (1395)، هنر خودآموختگان، هنر فطری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

Belting, H. (2013), L'Histoire de L'art est-elle Finie? Histoire et Archéologie d'un Genre, trans. J.-F. Poirier and Y. Michaud, Nîmes: Gallimard.

Danchin, L. and M. Lusardy (1995), Art Brut et Ccompagnie: La face Cachée de L'art Contemporain, Paris: Halle Saint-Pierre.

Dubuffet, J. (1967), L’art Brut Préféré aux Arts Culturels: Reproduit dans Prospectus et Tous Écrits Suivants, Paris: Gallimard.