نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم!

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات ژاپنی، دانشکدۀ زبان‌‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش مجموعۀ شش جلدی آموزش زبان ژاپنی را، با عنوان بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم!، معرفی و نقد می‌کند. مجموعۀ یادشده به‌دلیل ویژگی‌‌های هماهنگ‌‌سازی محتوای کتاب با سطوح پنج‌‌گانۀ آزمون بین‌المللی سنجش توانایی زبان ژاپنی (JLPT)، پوشش‌‌دادن توانایی زبان ژاپنی از سطح مقدماتی تا پیشرفته و تهیه و تدوین کتاب‌‌های کمک‌آموزشی مختلف به‌منظور تکمیل چهار مهارت زبانیِ گفتاری، شنیداری، خواندن، نوشتن در سال‌‌های اخیر به‌صورت کتاب درسی در بسیاری از مراکز دانشگاهی و غیر‌دانشگاهی آموزش زبان در سراسر جهان آموزش داده شده است. در گروه زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران، از سال 1394 هم‌راه با تصویب برنامۀ درسی جدید دورۀ کارشناسی زبان و ادبیات ژاپنی ازسوی دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این مجموعه جای‌گزین مناسبی برای کتاب درسی دو جلدی ژاپنی برای همه؛ سطح مقدماتی قلمداد شده و به‌تدریج از آن بهره برده شده است. باتوجه‌به جایگاه این کتاب در آموزش زبان ژاپنی در جهان و ایران، مقالۀ حاضر می‌کوشد تا ضمن معرفی آن، به نقاط ضعف و قوتش بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Japanese Language Textbook Series Manabō Nihongo! Published by SenmonKyouiku

نویسنده [English]

  • Sohrab Azarparand
Assistant Professor of Department of Japanese Language and Literature Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran
چکیده [English]

This paper is an attempt to introduce and review Japanese language textbook series Manabō Nihongo published by Senmon Kyouik. This textbook series at the present time, Due to characteristics such as coordinating the content of the series with the five levels of the Japanese international  JLPT test, covering the ability of the Japanese language from elementary to advanced levels, and preparing various assistant books in order to improve the four skills of language, listening, speaking, reading and writing has been used as a textbook series  in many universities and language teaching centers around the world in recent years. Since the adoption of the new curriculum for Japanese language and literature by the ministry of science, research and technology's ministry of higher education planning in 2015, in the department of Japanese language and literature of university of Tehran, this textbook series has been replaced Minna no Nihongo and gradually has been used. Due to the position of this textbook series in teaching Japanese in the world and Iran, the present paper tries to highlight its advantages and disadvantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced Level
  • Elementary Level
  • Textbook Series
  • communicative approach
  • Audio-Lingual Method
  • Formulaic Utterances
آذرپرند، سهراب (1395)، «نقد و بررسی کتاب درسی دو جلدی ژاپنی برای همه؛ سطح مقدماتی (ویراست دوم، اصلاح‌شده)»، پژوهش‌نامۀ انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ویژه‌نامۀ زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی، س 1، ش 2.

سایت رسمی آزمون سنجش توانایی زبان ژاپنی: <https://www.jlpt.jp>.

سایت رسمی انتشارات سِنمون کیوئیکو:

سایت رسمی بنیاد ژاپن:.

سایت رسمی سازمان فرهنگ ژاپن:.

 

Atarashī Nihongo Nōryoku Shiken; New Japanese Proficiency Test (2009), The Japan Foundation, Tokyo: Japan Educational Exchanges and Services Press.

Brown, Roger (1973), A First Language, Cambridge: Harvard University Press.

Fillmore, Lily Wong (1979), “Individual Differences in Second Language Acquisition”, in: Fillmore, J. Charles (ed.), Individual Differences in Language Ability and Language Behavior, California: Academic Press.

Ito, Katsutoshi (1984), “Gaikokugo Shūtoku ni Okeru Teikei Hyōgen no Yakuwari; The Role Fixed Expressions in Foreign Language Learning”, in: Gogaku Kenkyū, 6, Kanagawa University.

Japanese for Young People (1998), Association for Japanese - Language Teaching, Tokyo: Kodansha International Ltd.

Kanji Master N4; Kanji For Beginners, N4 (2012), ARC Academy (eds.), Tokyo: Sanshūsha Publishing.

Kanji Master N5; Kanji For Beginners,N5 (2011), ARC Academy (eds.), Tokyo: Sanshūsha Publishing.

Karasawa, Kazuko, Tomoko Kiue and Mikiko Shibuya (2011), Nihongo charengi N4 to N5 Kanji; Challenge to Japanese, N4 and N5 Kanji characters, Tokyo: ask Publishing.

Manabō Nihongo; Textbook Ad hoc for Japanese Language Education (2005), Vol. 1-6, Tokyo: Senmon Kyouiku Publishing Co Ltd.

Marugoto, Nihon no Kotoba to Bunka; Marugoto: The Language and Culture of Japan (2014), The Japan Foundation, Tokyo: Sanshūsha Publishing.

Minori (2001), Koko kara Hajimaru Nihongo Kyōiku; Japanese Language Education Starts from Here, Tokyo: Hitsuji Shobō Publising.

Richard, Jack, C. Rodgers and S. Theodore (2014), Approaches and Methods in language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Yui, Kikuko, Tsukasa Otani, Tomoko Ogita, and Sachiko Kitagawa (2012), Nihongo Purofishenshi Raitingu; Japanese Writing for Higher Proficiency, Tokyo: Bonjinsha Publshing.