چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات اسپانیایی، دانشگاه لاریوخا، اسپانیا، محل خدمت: دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این مقاله، شایستگی استفاده از کتاب چگونگی تفسیر یک متن ادبی نوشتۀ فرناندو لازارو کارِتر و اِواریستو کورِئا، به‌‌منزلۀ راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در واحدهای «تجزیه و تحلیل متون ادبی»، «نمونه‌های نثر و شعر»، و «ادبیات اسپانیایی 1، 2، و 3»، که در دانشگاه‌های ایران در مقطع کارشناسی تدریس می‌شوند، ازدیدگاه روش‌شناختی بررسی قرار خواهد شد. این کتاب به‌علت برتری روش‌شناختی آن به جایگاه بالایی در مقاطع آموزشی دبیرستان و دانشگاه در اسپانیا، دیگر کشورهای اسپانیایی‌زبان در قارۀ آمریکا، و در دیگر کشورهای جهان که زبان اسپانیایی به‌عنوان زبان دوم آموزش داده می‌شود، دست یافته است. اکنون در این کشورها، چگونگی تفسیر یک متن ادبی به جایگاهی درخور درمیان کتاب‌های مرجع مهم در مطالعات ادبی ادوار مختلف، نویسندگان، و جنبش‌های خاص، و تحلیل و تفسیر متون ادبی رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Comment a Literary Text, Key Manual for Acquiring Literary Skills in the Spanish Studies at Iranian Universities

نویسنده [English]

  • María de las Nieves Ibáñez Ibáñez
PhD the University of La Rioja, Spanish Professor of the Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

In this article the suitability, from a methodological point of view and due to its significant success, of using the book “How to comment a literary text”, by Fernando Lázaro Carreter and Evaristo Correa Calderón, as a basic manual for the acquisition of literary skills in different subjects, such as “Analysis and comment on literary texts”, “Examples of prose and poetry” and “Spanish literature I, II and III”, will be addressed.  This book is being taught at Iranian universities in the Spanish language degree studies. Moreover,taking into account the major significance it has acquired, due to its methodological excellence, it has been used in the secondary and university education, both in Spain, Hispanic America and in other countries of the world where the Spanish language is taught as a second language, to the point that it is systematically included as one of the fundamental bibliographical references in the literature studies of diverse eras, authors and specific literary movements and, undoubtedly, in analyzing and commenting literary texts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodology
  • literary comments
  • Literary texts
  • literary skills
  • Iranian universities
  • Hispanic philosophy
Ariza Viguera, Manuel (1998), El Comentario Filológico de Textos, Madrid: Arco Libros.

Benito Lobo José A. and Martín Fernández Vizoso (1996), El Comentario de Textos, Asimilación y Sentido Crítico, Madrid: Edinumen.

Bobes Naves, María del Carmen (1978), Comentario de Textos Literarios, Método semiológico, Madrid: Cupsa Editorial.

Camarero, Manuel (1998), Introducción al Comentario de Textos, Madrid: Castalia.

Cervera, Ángel (1999), Guía Para la Redacción y Comentario de Texto, Madrid: Espasa Calpe.

Díez Borque, José María (1977), Comentario de Textos Literarios, Método y Práctica, Madrid: Editorial Playor.

Domínguez Caparrós, José (2001), Análisis Métrico y Comentario Estilístico de Textos Literarios, Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Kristeva, Julia. (1969), Semiótica, Madrid: Fundamentos.

Lázaro Carreter, Fernando and Evaristo Correa Calderón (1957), Cómo se Comenta un Texto en el Bachillerato, Salamanca: Anaya.

Lázaro Carreter, Fernando and Evaristo Correa Calderón (1980), Cómo se Comenta un Texto Literario, Madrid: Cátedra.

Lomas, Carlos (1999), Cómo Enseñar a Hacer Cosas con las Palabras, Teoría y Práctica de la Educación Lingüística, Barcelona: Paidós.

Mendoza Fillola, Antonio (Coord.) (2003), Didáctica de la Lengua y la Literatura para Primaria, Madrid: Pearson Educación.

Navarro Durán, Rosa (1995), La Mirada al Texto, Comentario de Textos Literarios, Barcelona: Ariel.

Onieva Morales, José Luis (1995), Comentario de Textos Literarios para la ESO, Madrid: Editorial Playor.

Rodríguez-Martínez, Francisco (2016), “El Comentario de Textos Literarios en Educación Secundaria: Evolución Metodológica y Papel de la Literatura Comparada”, Ocnos, vol. 15, no. 2.

Romera Castillo, José (1977), El Comentario Semiótico de Textos, Madrid: SGEL.

Salvador, Vicent (2009), “Virtualidades Educativas del Análisis Textual”, Lenguaje y Textos, no. 30.

Tusón, Amparo and Manuel Vera (2009), “El Comentario de Textos”, Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura, no. 52.