نقد و بررسی کتاب‌ آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) از‌دیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینۀ رابدی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ازجمله حوزه‌های نوپایی است که به پژوهش و بررسی از ابعاد گوناگون به‌خصوص مواد آموزشی نیاز دارد. پژوهش حاضر به بررسی جلد اول و دوم کتاب آموزش کاربردی واژه‌ و تکالیف ذکرشده آن می‌پردازد. بدین‌ منظور، از بازبینة رابْدی (Rubdy 2003) به‌‌منزلۀ مدل تحلیلی استفاده شد. هم‌چنین، دیدگاه‌های مدرسان و زبان‌آموزان درقبال کتاب یادشده با درنظرگرفتن رویکرد تکلیف‌‌‌محور بررسی شد. تحلیل نظرهای مدرسان کتاب نشان داد که این اثر در ایجاد یادگیری مشارکتی، ارائۀ تکالیف واقعی، و طبقه‌بندی مطالب موفق بوده است. هم‌چنین، مشخص شد که این کتاب در انگیزش خلاقیت در یادگیری زبان‌آموزان و افزایش قدرت نوآوری در تدریس مدرسان موفق نبوده‌ است. بنابر نظر زبان‌آموزان، کتاب آموزش کاربردی واژه در فراهم‌کردن فضای مناسب برای یادگیری مشارکتی، ارائۀ محتوای واقعی، و معرفی فرهنگ ایرانی موفق عمل کرده است، اگرچه در تقویت قدرت خلاقیت در یادگیری زبان، برآورده‌کردن نیازهای زبان‌آموزان، و ارائۀ تعداد فعالیت‌های لازم به بازنگری نیاز دارد. می‌توان گفت که هر دو جلد این کتاب نیاز به گنجاندن تکلیف‌هایی دارند که با هدف برقراری ارتباط طراحی شده‌ باشند و بتوانند یادگیرنده را به هدف ترسیم‌شده نزدیک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Persian Vocabulary in Use (Volumes 1 & 2) Based on Task-based Syllabus Design and Rubdy’s Model

نویسندگان [English]

  • Hoda Salimi 1
  • Amir Zand-Moghadam 2
1 MA in TEFL, Allameh Tabataba’i University
2 Assistant Professor of Applied Linguistics, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Given the importance of materials evaluation in language teaching, particularly in Persian language teaching, the present study investigated Persian Vocabulary in Use (Volumes 1 & 2) from the perspectives of Rubdy’s (2003) model and task-based syllabus design. To this end, a number of Persian language instructors and learners were interviewed and the two volumes of the book were analyzed. The results revealed that, according to the instructors, the book was successful in creating and developing cooperative learning, providing authentic tasks, and classifying and grading the content. However, the learners believed that the book could not develop innovative techniques for vocabulary teaching and learning, but it could provide an opportunity for cooperative learning, and authentic materials. It also well introduced Iranian culture. However, the book was not able to develop creativity. According to the learners, learners’ needs were not met throughout the book either. Regarding the tasks used in this book, it was found that the necessary tasks were missing and that there was a need for more tasks. It can be concluded that the book should be revised based on the learners and the instructor’s ideas and that more communicative tasks should be inserted to the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Vocabulary in Use (Volumes 1 & 2)
  • Rubdy’s Model
  • Task
  • Task-based Learning
پیش‌قدم، فیروزیان اصفهانی، و طباطبایی فارانی (1393)، «آینده‌پژوهی رشتۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان درپرتو الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها»، دو‌فصل‌نامة علمی ـ پژوهشی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، س 18، ش 34.

دبیرمقدم، قره‌گزی و پورماسوله (1396)، کتاب‌شناسی توصیفی آزفا، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

رئیسی، نفیسه و محسن محمدی فشارکی (1394)، «توصیف و نقد دستوری مجموعة کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان جامعۀ المصطفی العالمیه»، مجلة فنونی ادبی، س 2، ش 7.

رشیدی، ناصر و فرزانه اله‌یار (1394)، «توصیف و تحلیل مجموعة فارسی بیاموزیم براساس الگوی لیتل جان (2011)»، پژوهش‌نامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، س 1، ش 9.

رضایی، والی و آمنه کوراوند (1393)، «ارزیابی دستور آموزشی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان»، پژوهش‌نامة آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌ زبانان، س 3، ش 8.

صحرایی، رضامراد و دیگران (1396)، آموزش کاربردی واژه، ج 1، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

صحرایی، رضامراد و دیگران (1396)، آموزش کاربردی واژه، ج 2، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.

فردی، اصغر، احمد زهرایی، و محمد ناطق (1391)، آموزش فارسی به فارسی 1، قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.

کسمایی، حسین (1316)، زبان فارسی، تهران: سیروسی.

Alqahtani, M. (2015), “The Importance of Vocabulary in Language Learning and How to Be Taught”, International Journal of Teaching and Education, vol. 3, no. 3.

Amiryousefi, A. (2015), Iranian EFL Learners’ and Teachers’ Beliefs about the Usefulness of Vocabulary Learning Strategies, vol. 2, no. 5.

Baralt, M. and J. M. Gomez (2017), “Task-Based Language Teaching Online: A Guide for Teachers”, Language Teaching Technology Forum, vol. 21, no. 3.

Bygate, M., Skehan, P., and M. Swain (2001), Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, Teaching and Testing, Introduction. In M. Bygate, P. Skehan and M. Swain (eds.), New York: Pearson Education Limited.

Careless, D. (2009), “Revisiting the TBLT Versus p-p-p Debate: Voices from Hong Kong”, Asian Journal of English Language Teaching, no. 19.

Crookes, G. (1986), Task Classification: A Cross - Disciplinary Review ;Technical report No. 4, Honolulu: University of Hawaii at Manoa, Social Science Research Institute, Center for Second Language Classroom Research.

Cunningsworth, A. (1995), Choosing Your Coursebook, Oxford: Heineman.

Ellis, R. (2003), Task - Based Language Learning and Teaching, Oxford: Oxford University Press.

Ellis, R. (2009), “Task - Based Language Teaching: Sorting out the Misunderstandings”, International Journal of Applied Linguistics, vol. 19, no. 3.

Fishback, S. (2012), Communicative Language Teaching: The Cornerstone of Second Language Acquisition, Unpublished Master’s Thesis, Utah State University.

Hismanoglu, M. and S. Hismanoglu (2011), “Task - Based Language Teaching: What Every EFL Teacher Should do”, Social and Behavioral Sciences, no. 15.

Hourcade, B. (1987), “Iranian Studies in France”, Iranian Studies, vol. 20, no. 2/4.

Hui-Ling, T. (2014), “The Effectiveness of Task - Based Teaching: Instruction Using the Popular Survival Game Activity”, International Journal of Humanities and Social Science, vol. 4, no. 12.

Jurčenko, A. (2015), “Applying Task - Based Language Learning Method for Teaching Vocabulary”, Rural Environment, Educational, Personality, no. 15.

Laal, M. and M. Laal (2012), “Collaborative Learning: What is it?”, Procedia - Social Science and Behavioral Sciences, no. 31.

Littlewood, W. (2004), “The Task - Based Approach: Some Questions and Suggestions”, ELT Journal, vol. 54, no. 4.

McGrath, I. (2002), Materials Evaluation and Design for Language Teaching, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Nation, P. (2013), Learning Vocabulary in Another Language, Cambridge: Cambridge University Press.

Nunan, D. (2004), Task - Based Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Prabhu, N. S. (1987), Second Language Pedagogy, Oxford: Oxford University Press.

Riazi, M. (2016), “Innovative Mixed - Methods Research: Moving Beyond Design Technicalities to Epistemological and Methodological Realizations”, Applied Linguistics, vol. 37, no. 1.

Richards, J. C. and T. S. Rodgers (2001), Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Rubdy, R. (2003), “Selection of Materials”, in: Developing Materials for Language Teaching, B. Tomlinson (ed.), London: Continuum.

Sarani, A. and L. F. Sahebi (2012), “The Impact of Task - Based Approach on Vocabulary Learning in ESP Courses”, English Language Teaching, vol. 5, no. 40.

Schmitt, N. (2000), Vocabulary in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

Skehan, P. (1998), A Cognitive Approach to Language Learning, Oxford: Oxford University Press.

Tikiz, G. (2008), The Effects of Using Task - Based Language Teaching Activities on Students’ Attitudes and Vocabulary Learning Through the Use of Poetry in the Classroom, Unpublished Master’s thesis, Dokuz Eylül University, Institution of Educational Sciences.

Tomlinson, B. and H. Masuhara (ed.) (2010), Research for Materials Development in Language Learning: Evidence for Best Practice, London: Bloomsburry Publishing.

William, M. and R. Burden (1997), “Motivation in Language Learning: A Social Constructive Perspective”, Les Cahiers de l’APLIUT, vol. 16, no. 3.

Willis, D. and J. Willis (2001), “Task - Based Language Learning”, R. Carter and D. Nunan (eds.), in: The Cambridge to Teaching to Speakers of Other Languages, Cambridge: Cambridge University Press.

Willis D. and J. Willis. (2007), Doing Task - Based Teaching, Oxford: Oxford University Press.

Willis, J. (1996), A Framework for Task - Based Learning, London: Longman.