نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 شاعر و منتقد ادبی، جمهوری کریمه، روسیه

2 استاد زبان و ادبیات روسی، دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، ایران

3 استاد زبان و ادبیات روسی، دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

در مقاله، ابتدا اشاره‌‌ای کوتاه به تاریخچۀ ژانر سونت1 و تاج گل سونت‌‌ها و چگونگی ورود آن به ادبیات روسی خواهیم داشت. درادامه، با اشاره به خاستگاه سونت در ادبیات جهان و سپس روسیه، به نقد و بررسی اثر مناره‌‌ها، تاج گل سونت‌‌های والری میتروخین، شاعری از کریمه که بر همین اساس بنا نهاده شده است، می‌‌پردازیم. پس از پوشکین، خالق منظومۀ فوارۀ باغچه‌سرای و شعر «اهدا به فوارۀ کاخ باغچه‌‌سرا»، در اشعار دیگر شاعران روسی، فضای تکرارنشدنی کریمه، استعداد، حساسیت جغرافیایی، و عشق او به کریمه ملموس است. ردپای اشعار باغچه‌سرای پوشکین در مناره‌‌های میتروخین هم مشاهده می‌شود. مصرع‌‌های اصلی مناره‌‌های میتروخین انعکاسی هنری از باغچه‌‌سرای است. موضوع اصلی در مناره‌‌های میتروخین زندگی مسالمت‌‌آمیز مردم با عقاید گوناگون و به‌عبارتی گفت‌‌و‌‌گوی ادیان در کریمه است. او با استفاده از این نوع ادبی به درون‌‌پویی جغرافیای سیاسی می‌‌پردازد. با نقد و بررسی مناره‌‌های والری میتروخین می‌‌توان به این نتیجه دست ‌‌یافت که او پای‌‌بند به وصیت پوشکین و مانند او معتقد به حفظ وحدت میان اقوام ساکن کریمه است و سمبل‌‌های تاریخی و طبیعیِ جغرافیای سیاسی کریمه بی‌‌تأثیر در آفرینش سونت‌‌های او نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review on a Crown of Sonnets in "Minarets" by Valery Mitrokhin and its Implications under the Term of Pushkin Bakhchisaray

نویسندگان [English]

  • Liudmila Nikolaevna Korneeva 1
  • Marzieh Yahyapour 2
  • janolah karimi Motahhar 3
1 Poet, Literary Critic, Republic оf Crimea, Russia.
2 Professor of Russian Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Iran
3 Professor of Russian Language and Literature, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, first we will give a brief reference to the history of Sonnet Genre and the crown of sonnets and how it entered into Russian literature. then, we will referred to the origin of the sonnet in the world literature, and then in Russia. We will review the effect of the Minarets, a crown of sonnets by Valery Mitrokhin, a poet from Crimea, that was founded on this basis. After Pushkin, the creator of the poetry Fountain of Bakhchisaray and the poem "To the Fountain of the Palace of the Bakhchisaray", in  poems of the other Russian poets, Crimea's irreplaceable space, his talent, geopolitical sensibility and his love to Crimea are tangible. The traces of the poems of the Pushkin Bakhchisaray are also seen in Mitrokhin's Minarets. The main hemistichs of the "Minarets" of Mitrokhin are artistic reflection of the Pushkin Bakhchisaray. The main issue in the "Minarets" of Mitrokhin is the peaceful life of people with various and prevailing opinions about the religions in the Crimea. By using this kind of literature, he focuses on geopolitics. So by criticizing the "Minarets" of Valery Mitrokhin, we can conclude that he follows Pushkin's will and, like him, believes in maintaining unity among the peoples of the Crimea, and the historical and natural symbols of geopolitics of Crimea has influence on the creation of his sonnets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valery Mitrokhin
  • «Minarets»
  • crown of sonnets
  • Geopolitical sensibility
  • Religious talks
داد، سیما (1392)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.

کریمی‌مطهر، جان‌اله و مرضیه یحیی‌پور (1396)، الکساندر پوشکین و مشرق‌‌زمین، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

Анненков, П. В. (1998), Пушкин в Александровскую эпоху, Минск, Изд-во «Лимариус», 360c.

Секачева, Е. В. and С. В. Смоличева (2001), Русская литература //Новая популярная энциклопедия, Москва, Изд-во «АСТ-ПРЕСС».

Карими-Мотаххар, Дж. and М. Яхьяпур (2017), Александр Пушкин и мир Востока, 2-ое изд., Тегеран, Иран, Изд-во «Пажухешгах улум инсани ва моталеат фарханги».

Корнеева, Л. (2019), Крым как судьба в сонетах Валерия Митрохина // Инт.ресурс:

Корнеева, Л. (2017), “Pushkin’s Sonnetiana. Issledovatel’skiy Zhurnal Russkogo Yazyka I Literatury”, vol. 5, no. 2:

.

Минский, Н. М. (2000), Заветы Пушкина // А.С. Пушкин. Pro et contra, Антология, Том I. СПб, Изд-во «ЦСО».

Митрохин, Валерий (2016), Сонеты и другая поэзия. Симферополь, Изд-во «Форма», 304 с.

Митрохин, Валерий (2017), Люди Твоя, Симферополь, Изд-во «Форма».292 с.

Пушкин, А. С. (1990), Избранные сочинения. М., Изд-во ‘Художественная литература’.

Тугендхольд, Я. (2008), Пушкин и Крым // Брега Тавриды, № 2., //Интернетресурс: <http://az.lib.ru/m/minskij_n_m/text_1899_zavety_pushkina.shtml>.