نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روابط بین‌الملل، دانشکدۀ اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ به تحولات پس از یازده سپتامبر و جایگاه آمریکا در نظام بین‌الملل در دهة حاضر می‌پردازد. نای برای پرداختن به این مطلب نخست خطاب به نیروهای دولتی و غیردولتی رقیب آمریکا در عصر حاضر شامل چین، روسیه، برزیل، و هند مطالبی را بیان می‌دارد و سپس با نقد عملکرد و میزان قدرت هریک از دولت‌های فوق آن‌ها را خطر جدی برای آیندة نزدیک آمریکا درجایگاه قدرت سلطه‌گر جهانی نمی‌داند، اما به راه‌بردپردازان آمریکایی پیش‌نهاد می‌کند که در تعامل با قدرت‌های دولتی ذکرشده درپی حل معضلات مرتبط با امنیت ملی و امنیت جهانی به‌صورت چندجانبه تلاش کنند. نقد شکلی و روشی درکنار نقد محتوایی درقالب سه شاخص نقد ساختاری، نقد پویش قدرت، و نقد مفهوم قدرت مجموعه‌ای از نقدهای منظم و دسته‌بندی‌شده را تشکیل می‌دهند که هریک از آن‌ها در مقالة حاضر بحث و بررسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: End of the America's End of the Century?

نویسندگان [English]

  • Hosein Pourahmadi Meibody 1
  • Amir Abbasi Khoshkar 2
1 Professor of International Relations, Faculty of Economics and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD in International Relations, University of Tehran
چکیده [English]

End of the American Century book studies events of post 11 September and America status in the international system at the present. In order to address this issue, it is first of a kind to state and non-state rivals of the United States in the present era, which includes China, Russia, Brazil, and India, and then criticizes the performance and power levels of each of the above governments as a serious threat. For the future, Joseph Nye did not close the United States as a global hegemonic force but would suggest US strategy makers to work multilaterally in their engagement with the government’s powers to address the national security and global security challenges. A critique of the form and a method of content critique in the form of three indicators of structural critique, critique of power dynamics, and critique of the concept of power constitute a set of regular and categorized reviews, each of which has been discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • America’s End of the Century
  • Joseph Nye
  • Form Criticism
  • Structural Critique
  • Critique of Power Scale
  • Critique of Power Concept
ارگانسکی، ای. اف. ک. (1354)، سیاست جهان، ترجمة محمود فرهودی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ایکنبری، جی جان. (1383)، تنها ابرقدرت هژمونی آمریکا در قرن 21، ترجمة عظیم فضلی‌پور، تهران: ابرار معاصر تهران.

دهشیری، محمدرضا و زهرا بهرامی (1394)، «نگاه استراتژیک چین به بریکس»، فصل‌نامة سیاست دفاعی، ش 67.

رضایی، علیرضا (1387)، «چین و موازنة نرم دربرابر هژمونی ایالات متحدة آمریکا در عرصة نظام بین‌الملل»، راهبرد یاس، ش 16، زمستان.

قاسمی، حاکم (1396)، «نقدی بر کتاب آیندة قدرت یا آیندة ایالات متحدة آمریکا؟»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی، س 17، ش 8.

مورگنتاو، هانس جی. (1374)، سیاست میان ملتها، ترجمة حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

نای، جوزف (1395)، آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟، ترجمة غلامرضا علی‌بابایی، تهران: اختران.

وحیدی، موسی‌الرضا (1386)، «فراتکنولوژی و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‌الملل»، فصل‌نامة مطالعات راهبردی، س 10، ش 4، ش مسلسل 38، زمستان.

 

Aron, Raymon (1973), Peace and War: A Theory of International Relations, Anchor Press.

Babones, Salvatore (2015), “Review of Joseph s. nye is the American Century Over?”, Journal of World-Systems Research, vol. 21, no. 2.

Barnett, Michael and Raymond Duvall (2005), Power in Global Governance, Cambridge: Cambridge University Press.

Barnett, Michael and Raymond Duvall (2005), “Power in International Politics”, International Organization, no. 59.

Brzezinski, Zbigniew (2012), Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power, New York: Basic Books.

Chandra, Vikash (2015), Is the American Century Over?, Cambridge and Malden: Policy Press.

Etzioni, Amitai (2013), “The Devolution of American Power”, The Flether Forum of World Affairs, vol.37, Winter.

Hass, Richard (2008), “The Age of Nonpolarity: What will Follow U.S Dominance”, Foreign Affairs, vol. 87.3.Huntington, Samuel (1999), “The Lonely Super Power”, Foreign Affairs, vol. 78.2.

Kegan, Robert (2012), The World America Made, New York: Alfred A. Knopf.

Naill, Ferguson (2004), “A World without Power”, Foreign Policy, vol. 143.

Renard, Tomas (2009), “The Coming Order: Strategic and Geopolitical Impacts of the Economic Crisis”, World Politics Review, vol. 1, no. 3.

Rothkopf, David (1998), “Cyberpolitik: The Changing Nature of Power in the Information Age”, Journal of International Affair, vol. 51, no. 2, Spring.

Wallerstein, Immanuel (2006), “New Left Review”, NLR 40, July/August.

Wallerstein, Immanuel (2003), The Decline of American Power the U.S in a Chaotic World, The New Press.

Zakaria, Fareed (2008), The Post American World and the Rise of the Rest, New York: w.w Norton.

http://www.worldbank.org, Accessed on: 2015/3/11