بررسی و نقد کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه رازی

چکیده

موضوع اصلی کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا نوشتة محمد جمشیدی تأثیر جنبش راست مسیحی در سیاست خارجی آمریکاست. نقد اثر مذکور در چهار حوزة نقاط قوت شکلی و محتوایی و کاستی‌های شکلی و محتوایی انجام شده ‌است. نقاط قوت شکلی کتاب شامل اهداف مشخص، مقدمة منسجم، جمع‌بندی‌های منطقی پایان فصل، و سادگی و روایی متن می‌شود. نقاط قوت محتوایی دربرگیرندة نوآوری اثر، بهره‌گیری از منابع معتبر و جدید، هماهنگی مطالب با مبانی آن است. کاستی‌های شکلی اثر هم عبارت است از فقدان انسجام در فهرست مطالب، فقدان بهره‌گیری از جدول و نمودار و تصویر در ارائة مفاهیم، فقدان ارتباط معنایی میان جمع‌بندی نهایی و ساختار پژوهش به‌صورت کامل. کاستی‌های محتوایی اثر هم عبارت است از: فقدان ارائة یک چهارچوب نظری مناسب، فقدان ارائة تحلیلی دربارة رابطة دین و مذهب با سیاست در آمریکا، فقدان نگاهی عینی و مشخص‌تر به مناسبات محیط زیست و سیاست و مذهب در آمریکا، فقدان ارائة پیوندی منطقی بین محتوای اثر حاضر و جمع‌بندی نهایی آن، و ... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Right Christian Movement and US Foreign Policy

نویسنده [English]

  • Farzad Rostami
Assistant Professor of International Relations,Razi University
چکیده [English]

The main issue of the Christian Rights Movement and American Foreign Policy by Mohammad Jamshidi is the impact of the Christian Right Movement on US foreign policy.The process of critique of the work has been done in four sections: form and content, positive features and shortcomings. The book's positive features formally include explicit goals, coherent introduction, logical conclusions of the end of the chapter, and the simplicity and validity of the text. Positive content features include research innovation, use of new and valid sources, and coordination of content with its fundamentals. The shortcomings include lack of coherence in the table of contents, lack of use of the table, the graph and the image in the presentation of concepts, lack of semantic communication between the final conclusions and the structure of the research completely. Content shortcomings include lack of an appropriate theoretical framework, lack of an analysis of the relationship between religion and politics in the United States, lack of an specific look at the relationship between the environment, politics and religion in the United States, an analysis of the environmental and related international organizations and the necessity of analyzing the logical connection between the content of the present work and its final conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christian Right Movement
  • American Foreign Policy
  • US Domestic Policy
  • 11September
برچیل، اسکات و دیگران (1392)، نظریههای روابط بینالملل، ترجمة سجاد حیدری‌فرد، تهران: جهاد دانشگاهی.

جمشیدی، محمد (1394)، جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا، تهران: پژوهشکدة مطالعات راه‌بردی.

عزیزخانی، احمد (1388)، «فراروایت بنیادگرایی مسیحی؛ بررسی موردی رابطة دین و سیاست در آمریکا»، فصلنامة دین و سیاست، ش 21- 22.

قوام، عبدالعلی (1384)، روابط بینالملل؛ نظریهها و رویکردها، تهران: سمت.

نای، جوزف (1395)، پایان قرن آمریکا؟، ترجمة غلامرضا علی بابایی، تهران: اختران.

یزدان‌فام، محمود (1384)، آمریکای پس از یازده سپتامبر؛ سیاست داخلی و خارجی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راه‌بردی.

 

Griffiths, Martin (2007), International Relations Theory for the Tewenty – First Century: An Introduction, London, New York: Rutledge.

Wendt, Alexander (1992), “Anarchy is States Make of It: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, vol. 46, no. 2, Spring.