بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاد دانشگاهی

چکیده

کتاب اکونومی پولیتیک که با نام ایرانی آداب مملکتداری ترجمه شده است برگرفته از اندیشه‌‌های سیسمون دوسیسموندی است که در کتابی با عنوان اصول جدید اقتصاد سیاسی یا دربارة ثروت و روابط آن با جمعیت به چاپ رسیده است. او یکی از منتقدان اولیة مکتب کلاسیک اقتصاد سیاسی به‌شمار می‌‌رود. بسیاری از صاحب‌‌نظران بر این عقیده‌‌اند که دوسیسموندی به‌دلیل ضعف معلومات اقتصادی نتوانسته است نظریات و عقاید کاملی را درباب ایجاد و بسط امنیت اقتصادی و اجتماعی بیان دارد، مطالعات و آگاهی او از مسائل اقتصادی بسیار کم است و بیش‌تر نظریات او جنبة احساساتی و عاطفی دارد. ازهمین‌رو، انتشار چنین کتابی فقط به‌لحاظ آشنایی با نحوة ورود متون علمی اقتصادی به ایران و نیز شناخت سطح دانش اقتصادی ما در آن دوران می‌تواند واجد ارزش تاریخی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sismondi's Critical Approach to Classical Political Economy: A Review of the Book Economy Politics and the Philosophy of Government

نویسنده [English]

  • Mohammad Kamali Zadeh
Assistant Professor of Political Science, Institute of Humanities and Social Studies
چکیده [English]

The book Economy Politics and the Philosophy of Government written by Simonde De Sismondi is published in a book entitled "New Principles of Political Economy: of Wealth in Its Relation to Population". He is considered one of the first critics of the classical school of political economy. Many experts hold that he failed to express complete views on generalizing and creating economic and social security due to the weakness of economic information, his studies and knowledge of economic issues are little, and his theories mostly arise from emotional aspects. Thus, publishing such a book can be of historical value only for familiarity with how economic scientific literature has entered Iran and knowing our economic knowledge level at that time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy Politics
  • Political Economy
  • Classical Political Economy
  • Simonde De Sismondi
بار، ریمون (1367)، اقتصاد سیاسی، ترجمة منوچهر فرهنگ، ج 1، تهران: سروش.

بدن، لویی (1340)، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمة هوشنگ نهاوندی، تهران: چاپ‌خانة بهمن.

تودارو، مایکل (1364)، توسعة اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی، ج 1، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

جورج، ساول (1333)، تاریخ بزرگترین علمای اقتصاد، ترجمة حسین پیرنیا، تهران: ابن‌سینا.

دادگر، یدالله (1383)، تاریخ تحولات اندیشه‌های اقتصادی، قم: دانشگاه مفید.

ژید، شارل و شارل ریست (1347)، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمة کریم سنجابی، تهران: چاپ‌خانة سینا.

ساول، جورج (1333)، تاریخ بزرگترین علمای اقتصاد، ترجمة حسین پیرنیا، تهران: ابن‌سینا.

شومپیتر، جوزف (1375)، تاریخ تحلیل اقتصادی، ترجمة فریدون فاطمی، تهران: مرکز.

قدیری اصل، باقر (1368)، سیر اندیشه‌های اقتصادی، تهران: دانشگاه تهران.

کاتوزیان، همایون (1374)، ایدئولوژی و روش در اقتصاد، ترجمة م. قائد، تهران: مرکز.

نهاوندی، هوشنگ (1352)، تاریخ مختصر عقاید اقتصادی، تهران: دانشگاه تهران.

یان، مکلین (1381)، فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، ترجمة حمید احمدی، تهران: مرکز.

 

Cpaoraso, James A. and David Levines (1992), Theories of Political Economoy, Cambridge University Press.

Kitching, Gavin (1990), Development and Underdevelopment in Historical Perspective, London: Routledge.

Skinner, S. (1979), Introduction to the Wealth of Nations, Penguin.

Smith, Adam (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London: W. Strahan and T. Cadell.

Vig, Norman J. (1993), Political Science and Political Economy, New York: N. Y. University Press.