نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظمیابی نوشتة محمد ایوب تلاش کرده است تا به خاورمیانة عربی ازمنظر تأثیر بهار عربی در فروپاشی و ثبات دولت بپردازد. نویسنده معتقد است آن‌چه به‌نام بهار عربی شهرت یافته یک پدیدة واحد و منسجمی نبوده، بلکه ناآرامی‌هایی بوده که به‌طور گسسته و منطبق با شرایط ملی هریک از کشورهای عربی به‌وقوع پیوسته و حتی پس از گذشت زمان کوتاهی معلوم شده که سرابی گم‌راهکننده بیش نبوده و با بازگشت رژیم‌های خودکامه و به‌حاشیه‌راندن جنبش‌های دموکراتیک در هریک از این مناطق یا فرورفتن در باتلاق بی‌ثباتی و تجزیة برخی کشورهای این منطقه درنهایت به سرخوردگی اسلام‌گرایان میانه‌رو انجامیده است و بیم آن می‌رود که اینان به گروه‌های افراطی بپیوندند و فروپاشی دولت در منطقه و نظم و ثبات در صحنة بین‌المللی را دامن بزنند. این مقاله در تلاش است تا با ارزیابی این کتاب، ﻋﻼوه‌ﺑﺮ ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﻳﻦ اﺛﺮ را در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺷﻜﻠﻲ، ﻧﮕﺎرﺷﻲ، و ویرایشی و هم‌چنین در ﺗﻮﺿﻴﺢ، ترجمه، و معادل‏‏یابی و منابع و ارجاعات ﻛﺸﻒ و آﺷﻜﺎر ﻛﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﭼﺎپ ﺑﻌﺪی ﻛﺘﺎب توصیه‌ کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Book “Will the Middle East Implode”

نویسنده [English]

  • Bahram Navazeni

Associate Professor, Department of Political Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

 The book “Will the Middle East Implode”, written by Mohammed Ayoob, has tried to address the Arab Middle East in terms of the Arab Spring’s impact on the collapse and stability of the state, and believes that what is known as the Arab Spring rather than a single and coherent phenomenon, was unrests taking place discretionary and in accordance with the national circumstances of each Arab state that later turned out to be a misleading mirage and with the return of authoritarian regimes and the marginalization of democratic movements in some, or in the swamp of instability and fragmentation of others. This has eventually led to the frustrations of moderate Islamists, and they will join the radical groups and eventually lead to the collapse of the statehood in the region, and later, it will culminate in order and stability in the international stage. This paper is an attempt to critically review the book to discover its strengths and weaknesses in terms of shaping, writing, as well as explaining, translating, comparing, and referring resources and references.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Middle East
  • Arab Spring
  • Great Powers
  • Order
  • international relations

ایوب، محمد (1394)، خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی، ترجمة مهدی زیبائی و سجاد بهرامی‌مقدم، تهران: پژوهشکدة مطالعات راه‌بردی.

«پرچم اسرائیل نماد چیست؟» (1396)، 7 شهریور در: ˃http://article.tebyan.net ˂.

جعفری، عباس (1373)، فرهنگ بزرگ گیتی‌شناسی (اصطلاحات جغرافیایی)، تهران: گیتی‌شناسی.

درایسدل، آﻻﺳﺪﯾﺮ و ﺟﺮاﻟﺪ اچ. ﺑﻠﯿﮓ (1383)، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎى ﺳﯿﺎﺳﻰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺗﺮجمة دره ﻣﯿﺮﺣﯿﺪرى (ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﻰ)، ﺗﻬﺮان: دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﯿﺎﺳﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ.

غفاریان، سیروس (1377)، «خاورمیانه؛ رایج‌ترین اصطلاح ژئوپلتیکی در فرهنگ سیاسی قرن»، روزنامة ایران، 8-9/3/1377.

قالیباف، محمد‌باقر (24 مرداد 1388)، «خاورمیانه، ژئوپلیتیک نوین، و چالش‌های ایران و آمریکا»، اطلاعات.

کمپ، جفری و رابرت هارکاوی (1383)، جغرافیایی استراتژیک خاورمیانه، ترجمة سیدمهدی حسینی متین، ج 1، تهران، پژوهشکدة مطالعات راه‌بردی.

نقیب‌زاده، احمد (1373)، «جامعة اروپا و مسائل خاورمیانه»، فصلنامة مطالعات خاورمیانه، ش 2، پاییز.

Adelson, Roger (1995), London and the Invention of the Middle East: Money, Power, and War, 1902–1922, Yale University Press.

Ayoob, Mohammed (2002), “Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realism”, International Studies Review, vol. 4, no. 3.

Ayoob, Mohammed (2014), Will the Middle East Implode, Cambridge, Politiy Press.

Beaumont, Peter et al. (1988), The Middle East: A Geographical Study, David Fulton Publishers Ltd.

Davison, Roderic H. (1960), “Where is the Middle East?”, Foreign Affairs, vol. 38, no. 4.

Fieldhouse, David Kenneth (1966), The Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth Century, London: Weidenfeld and Nicolson.

Haeri, Safa (2004), “Concocting a 'Greater Middle East' Brew”, Asia Times.

Hunter, Robert, (1940), Revolution: Why, How, When?, New York: Harper and Brothers.

Miller, David Hunter (1928), The drafting of the Covenant, New York: G.P. Putnam's Sons.

Neumann, Sigmund (1949), “The International Civil War”, World Politics, I (April).

Novikova, Gayane (2000), “Armenia and the Middle East”, Middle East Review of International Affairs, December, Retrieved 19 August 2017

Palmer, Michael A. Guardians of the Persian Gulf (1992), A History of America's Expanding Role in the Persian Gulf, 1833–1992, New York: The Free Press.

Rosenau, James N. (1992), “Governance, Order, and Change in World Politics”, in: James N. Rosenau, and Ernst-Otto Czempiel, Governance Without Government: Order And Change In World Politics, Cambridge: Cambridge University Press.

Stone, Lawrence (1966), “Theories of Revolution”, World Politics, vol. XVIII, (Jan.).

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13950331001400

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xybfs_663590/

http://www.lse.ac.uk

http://www.state.gov/p/nea/ci

http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/me.htm