رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به تحلیل و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرتگرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌‌ها در علوم اجتماعی ویراستة «دوناتلا دلاپورتا» و «مایکل کیتینگ» و ترجمة «محمدجعفر جوادی ارجمند» و «مجید فرهام» می‌پردازد. هدف نویسندگان این مجموعه‌مقالات تسهیل تعامل میان پژوهش‌گران و غلبه بر کلیشه‌های موجود ازطریق به‌رسمیت‌شناختن تکثر رویکرد‌ها در حوزة علوم اجتماعی بوده و منظور از این مقاله نیز تسهیل دست‌یابی به همان اهداف است. در مجموعة موردنقد پانزده مقاله وجود دارد که حاصل تجربه‌های تدریس گروهی از پژوهش‌گران انستیتو دانشگاه اروپایی است. این مقالات آشنایی بیش‌تری در مخاطبان از فضای نظری و کاربردی تحقیقات کیفی، کمی، و تلفیقی ایجاد می‌‌کند. نویسندگان از صدها منبع نکات روشی متعددی را تشریح کرده‌اند. مباحث این مقالات می‌تواند مورداستفادة پژوهش‌گران علوم اجتماعی، سیاسی، روابط بین‌الملل، و مطالعات منطقه‌ای قرار گیرد. این مقالات نقاط مشترک و مکمل رویکردهای موردبحث را شناسایی و به پژوهش‌گران کمک می‌کند تا به تفاوت‌های اساسی میان آن‌ها آگاه شوند و بتوانند آن‌ها را با یک‌دیگر تلفیق کنند. کمک به اشراف بر مواضع نظری مختلف و تولید و انجام طرح‌های پژوهشی ازجمله قابلیت‌‌های دیگر مجموعة نقدشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contrast in Methodological Approaches in Humanities and Alternative Model:Introduction and Critique of the Collection of Articles “A Pluralistic View of Approaches and Methodologies in the Social Sciences”)

نویسنده [English]

  • Nowruz Hashemzehi
Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, East Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

 The present paper analyzes and criticizes the collection of articles on the “Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A pluralist Perspective” edited by Donatella Dellaporta and Michael Keating and translated by Mohammad Jafar Javidi and Majid Farham.  The author’s goal of writing this collection of articles is to facilitate interaction and communication between researchers and overcome existing stereotypes by recognizing the plurality of current approaches in the field of social sciences, and the purpose of this article is to facilitate the achievement of the same goals. There are 15 articles in the critique resulting from the teaching experience of a group of researchers at the European university institutes. These articles provide more familiarity to the audience than the theoretical conceptual and applied qualitative and compilation research. The authors of the hundreds of old and new sources have described documented and updated a number of ways. The topic of this paper can be used by professors and students in social sciences politics, international relations, and regional studies in methodological courses and research methods. These articles identify common points and complement the approaches discussed and combined them together. Assisting aristocrats on ontology and various methodologies, and conducting research projects are some of the outcomes of this critique. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodological Pluralism
  • methodology
  • Epistemology
  • Ontology
  • Pragmatism
  • causal explanation
  • Research Project
  • Mixed Methods Designs
برگر، پیتر ال. (1393)، دعوت به جامعهشناسی: نگاهی انسانگرایانه، ترجمة رضا فاضل، تهران: ثالث.

بورنهام، پیتر و دیگران (1388)، روشهای پژوهش در سیاست، ترجمة سیدمحمدکمال سروریان، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

حریری، نجلا (1385)، اصول و روشهای پژوهش کیفی، تهران: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.

دلاپورتا، دوناتلا و مایکل کیتینگ (1395)، نگاهی کثرتگرایانه به رویکردها و روششناسیها در علوم اجتماعی، ترجمة محمدجعفر جوادی ارجمند و مجید فرهام، تهران: روزنه.

فاضلی، نعمت‌الله (1387)، فرهنگ و دانشگاه (منظرهای انسانشناسی و مطالعات فرهنگی)، تهران: ثالث.

مانهایم، یارول بی. و دیگران (1391)، تحلیل سیاسی تجربی: مقدمهای بر روشهای کمّی و کیفی تحقیق در علوم سیاسی، ترجمة رضا افخمی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

محمدپور، احمد (1390 الف)، روش تحقیق کیفی ضد روش 1 (منطق و طرح در روششناسی کیفی)، تهران: جامعه‌شناسان.

یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس (1389)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.