نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف مقالۀ حاضر ارزیابی نقادانۀ کتاب هویت‌های مرگ‌بار ازمنظری جامعه‌شناختی است؛ اثری برخاسته از تجربۀ زیستۀ نویسندۀ فرانسوی لبنانی‌تبار، امین معلوف، که با هدف تبیین مسئله‌ای بسیار مهم نگاشته شده است: اگر هویت‌ها تحقیر و تهدید به نابودی شوند فاشیسم، سلطه‌طلبی، سرکوب‌گری، و درنهایت «هویت‌های مرگ‌بار» سر برمی‌آورند. ازآن‌جاکه هویت انسان‌ها متشکل از عناصر متعدد و گاهی متعارض است، نمی‌توان تنها یک تعلق خاص را به آن‌ها نسبت داد، زیرا هویت افراد ترکیبی بوده و هر فرد می‌بایست تمامی تعلقاتش را مطالبه کند. مقصود نویسنده از ترکیبی‌بودن هویت بیان این نکته است که فرد می‌تواند دو ملیت داشته باشد، از والدینی با دو دین متفاوت حیات یابد، در مرز‌های چندین زبان زندگی کند و درعین‌حال خود را متعلق به تمامی آن‌ها بداند و آن‌ها را نیز از آن خود بداند. در این معنا، کرامت انسان‌ها فارغ از تفاوت‌های هویتی می‌بایست حفظ شود. مهم‌ترین نتایج حاصل از نقد کتاب در بخش صوری شامل حروف‌چینی، تلفظ اشتباه واژگان انگلیسی، و ایرادات دستوری است و در بخش محتوایی توجه‌نکردن نویسنده به عاملیت و فرایند ساخت‌بندی هویت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Criticism of The Deadly Identities

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safiri 1
  • Elnaz Shir Mohammadi 2

1 Professor of Sociology, University of Alzahra

2 MA of Sociology, University of Alzahra

چکیده [English]

The purpose of this paper is to present a critical evaluation of The Deadly Identities, a book resulted from life experiences of the French-Lebanese author, Amin Maalouf, which has been written to explain an extremely significant issue: fascism, desire for domination, and deadly identities will be arisen if different identities are offended and threatened with annihilation. People’s identities contain several and on occasion paradoxical elements; in other words, they benefit from hybrid identity. Therefore, one special possession should not be ascribed to them; they must demand all their belongings. By hybrid identity, it means that an individual can possess two nationalities, be born from parents with two different religions, speak in some languages whilst considers all of these as his/her possessions and see him/herself as belonging to them, too. In accordance with this meaning, human being’s dignity, departed from all identical differences, should be preserved. The most noticeable critical results, related to the form of the book, include typesetting, incorrect pronunciation of English words, and grammatical errors. Ignoring agency and the process of determining identity can be considered as the most severe criticisms in relation to the content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • Group Belongings
  • globalization
  • Identical Threatening
  • Agency and Determining Identity

برگر، پیتر و بریجیت برگر (1381)، ذهن بی‌خانمان، ترجمۀ محمد ساوجی، تهران: نشر نی.

ترنر، جاناتان اچ. (1393)، نظریه‌های نوین جامعه‌شناختی، ترجمۀ علی‌اصغر مقدس و مریم سروش، تهران: جامعه‌شناسان.

جنکینز، ریچارد (1394)، هویت اجتماعی، ترجمۀ تورج یاراحمدی، تهران: پردیس دانش.

حاجیانی، ابراهیم (1388)، جامعه‌شناسی هویت ایرانی، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.

شایگان، داریوش (1396)، افسون‌زدگی جدید، هویت چهل‌تکه و تفکر سیار، ترجمۀ فاطمه ولیانی، تهران: فرزان‌روز.

شیرمحمدی، ایلناز (1397)، سوژه و برساخت اجتماعی هویت: مطالعۀ کیفی زنان دانشجو متولد دهۀ 1360 و 1370 ساکن شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا.

کوزر، لوییس (1386)، زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: علمی.

گیدنز، آنتونی (1378)، تجدد و تشخص، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

گیدنز، آنتونی (1379)، جهان رهاشده: گفتارهایی دربارۀ یک‌پارچگی جهانی، ترجمۀ علی‌اصغر سعیدی و عبدالوهاب یوسفی، تهران: علم و ادب.

Bauman, Z. (1998), Globalization: The Human Consequences, Cambridge, UK: Polity Press

Bauman, Z. (2000 a), Liquid Fear, Cambridge, UK: Polity Press.

Bauman, Z. (2000 b), Liquid Modernity, Cambridge, UK: Polity Press.

Bauman, Z. (2004), Identity, Cambridge, UK: Polity Press.

Fuss, D. (1995), Identification Papers, New York: Routledge.

Laclau, E. (1994), “Introduction”, in: The Making of Political Identities, Ernesto (ed.), London: Verso.

Serpe, R. T. and S. Stryker (1987), “Stability and Change in Self: A Structural Symbolic Interactionist Explanation”, Soc - Psychol, no. 50.