بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی‌کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

10.30465/crtls.2020.5017

چکیده

مراجع و دیوان‌های رسیدگی‌کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می‌دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده‌اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن‌ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به‌علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوۀ اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین‌رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی‌کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می‌شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوۀ قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطۀ عطفی در نظام حقوقی ایران به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Review of the Civil Liability of the Government and Its Counsel in Iranian and English Law

نویسندگان [English]

  • Afshar Akbari 1
  • Wali Rostami 2
  • Faramarz Atrian 3
1 i PhD Candidate of Public Law, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
2 Associate Professor of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistance Professor of Public Law, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

Authorities and courts, dealing with complaints and disputes arising out of different disputes within a community, form a part of the legal system of that community. These authorities are usually created by legal mechanisms and are responsible for handling and adjudicating disputes and voting against them. Some of these authorities have jurisdiction to handle specific disputes and disputes that are known as proprietary. It is important to take responsibility for the lawsuit against the government because of the high power and authority of the government over private individuals and how to prove it. Therefore, in this article, we review the legal system of the civil liability status of the government and the competent authorities dealing with its claims in Iranian law by comparing UK law. The government’s civil responsibility has made it a turning point in the Iranian legal system.            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law
  • Claims
  • Civil Liability
  • Government
  • guilt
  • References
ابوالحمد، عبدالحمید (1376)، حقوق اداری ایران، تهران: توس.

امامی، محمد و کوروش استوار سنگری (1388)، حقوق اداری، ج 1، تهران: میزان.

جهانگیر، منصور (1392)، مقدمۀ قانون دیوان عدالت اداری، تهران: دیداری.

زارعی، محمدحسین (1385)، جزوة درسی حقوق اداری 1، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

زرگوش، مشتاق (1389)، مسئولیت مدنی دولت، ج 1، تهران: میزان.

ژوردن، پاتریس (1382)، اصول مسئولیت مدنی، تهران: میزان.

صدرالحافظی، نصرالله (1372)، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1385)، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت.

غمامی، مجید (1376)، مسئولیت مدنی دولت نسبت‌به اعمال کارکنان خود، تهران: دادگستر.

موسی‌زاده، رضا (1381)، حقوق اداری، تهران: میزان.

 

Birkinshaw, Patrick (2003), European Public Law, First Edition, Cambridge: Cambridge University Press.

Clive Lewis, Thomson (2004), Judicial Remedies in Public Law, Third edition, United Kingdom: Sweet & Maxwell.

Leyland, Peter and Gordon Anthony (2016), Textbook on Administrative Law, United Kingdom: Oxford University Press.

Street, Harry (1953), Governmental Liability; A Comparative Study, London: Cambridge University Press.

Wade, William and Christopher Forsyth (2000), Administrative Law, Eighth Edition, United Kingdom: Oxford University Press.

Walker, M. David (1980), The Oxford Companion to Law, Oxford: Clarendon Press.