نقد سیاست‌ها و قوانین ارتقای سهم داخل (Local Content) در قراردادهای بین‌المللی کشور و ارائۀ راه‌کارهای منتخب؛ با تأکید بر بخش نفت و گاز

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/crtls.2020.5022

چکیده

کشور ایران، مانند اکثر کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز، با وضع سیاست‌ها و قوانین مختلف به‌دنبال حداکثرسازی سهم داخل در قراردادهای بین‌المللی نفتی است؛ اما این سیاست‌ها همواره با چالش‌هایی در تدوین و پیاده‌سازی مواجه بوده‌اند که نتیجۀ آن ‌تحقق‌نیافتن کامل هدف ارتقای سهم داخل در قراردادهای بین‌المللی است. در این نوشتار، به نقد و بررسی موانع و چالش‌های تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌ها و قوانین و مقررات ارتقای سهم داخل پرداختیم و تلاش کردیم که راه‌کارهایی برای رفع موانع احصاءشده ارائه کنیم. پارادایم این پژوهش از نوع تفسیری است و ازمنظر هدف از دسته تحقیقات کاربردی است. رویکرد این پژوهش از نوع استقرایی است و از نوع کیفی و استراتژی داده‌بنیاد در نظر گرفته شده است. گردآوری داده‌ها ازطریق مطالعات کتاب‌خانه‌ای، تحلیل قوانین و اسناد بالادستی، و تحلیل مصاحبه‌های نیمه‌باز با شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) نفتی، پیمان‌کاران و شرکت‌های خدمات نفتی (OSC,EPC)، و سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تکیه بر مدل تحلیل مضمون به شناسایی چالش‌ها و راه‌کارهای مرتبط پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مجموعۀ چالش‌ها را به سه دستۀ چالش‌های سیاست‌گذاری کلان و اجرایی، چالش‌های شرکتی، و چالش‌های قراردادها و مناقصات تقسیم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the Policies and Laws to Promote Local Content in International Contracts and Present the Selected Solutions, with Emphasis on the Oil and Gas Sector

نویسندگان [English]

  • Hoosein Heirani 1
  • Mahdi Hamidi 2
  • Mahdi Sahafzade 3
  • Mahdieh Nasrini 4
1 PhD in Science and Technology Policy, National Research Institute for Science Policy
2 PhD Candidate in Technology Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate in Technology Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 MSc in Technology Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Like most countries with oil and gas reserves, Iran has sought to maximize its domestic share in international oil contracts by adopting different policies and laws. Nevertheless, these policies have always faced challenges in formulating and implementing them, resulting in the failure to fully realize the goal of enhancing domestic share in international treaties. This article reviews the barriers and challenges of formulating and implementing policies, laws, and regulations to improve internal sharing, and attempts to provide solutions to the identified barriers. The paradigm of this research is interpretive, and it can be considered as an applied research from the objective point of view. The approach of this study is inductive and qualitative, and its database strategy is considered. Data collection is done through library studies, upstream legal analysis and documentation, analysis of semi-open interviews with oil exploration and production companies (E&P), oil contractors and service companies (OSC, EPC), and oil industry equipment makers relying on thematic analysis model. Identification of related challenges and strategies is discussed. The results of this research divide the set of challenges into three categories: macro and executive policy challenges, corporate challenges, and contract and tender challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policies and Laws
  • Challenges
  • Local Content
  • International Oil and Gas Contracts
  • solutions
«آسیب‌شناسی عدم توسعۀ ساخت داخل در پروژه‌های نفت و گاز درراستای تحقق اقتصاد مقاومتی» (1394)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

زاهدی موحد، محسن (1397)، توسعۀ ساخت داخل در صنعت نفت، تهران: هزارۀ سوم اندیشه.

Ado, R. (2013), “Local Content Policy and the WTO Rules of Trade-Related Investment Measures (Trims): The Pros and Consˮ, International Journal of Business and Management Studies, vol. 2 (1).

Agência Nacional de Petróleo (2015), Regulamento Técnico ANP, no. 3.

Atsegbua, L. A. (2012), “The Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act 2010: An Examination of its Regulatory Frameworkˮ, OPEC Energy Review.

Bagley, R. O. (2012), “Small Businesses = Big Impactˮ: <http://www.forbes.com>.

Brand, V. M. (2016), Local Content Policies in the Oil Industry: A Comparative Analysis, Study Course of Management Engineering, Laurea Magistralschool of Industrial and Information Engineering Polotecnico DI MILANO.

Council of Ministers (2009), “Rules and Procedures to Observe in Recruitment, Integrations, Training and Development of Angolan Personnel in the Oil Industry and Hiring Foreign Personnel for the Execution of Oil Operationsˮ, Council of Ministers.

Heum, P. et al. (2011), Policy and Regulatory Framework to Enhance Local Content, Kampala, Uganda.

Heum, P. (2008), Local Content Development: Experiences from Oil and Gas Activities in Norway, Institute for Research in Economics and Business Administration.

INTSOK (2003), “Enhancing of Local Content in the Upstream Oil and Gas Industry in Nigeria. Norwegian Oil and Gas Partnersˮ.

Ihua, U. (2010), “Local Content Policy and SMEs Sector Promotion: The Nigerian Oil Industry Experienceˮ, International Journal of Business Management, vol 13, no. 8.

Klueh, U. H., G. Pastor, and A. Segura (2009), “Policies to Improve the Local Impact from Hydrocarbon Extraction: Observations on West Africa and Possible Lessons for Central Asiaˮ, Energy Policy, vol. 37.

Macatangay, R. E. (2016), Optimal Local Content Requirement Policies for Extractive Industries, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, School of Social Sciences, University of Dundee.

Ngoasong, M. Z. (2014), How International Oil and Gas Companies Respond to Local Content Policies in Petroleum-Producing Developing Countries: A Narrative Enquiry, Elsevier.

Nordås, H., E. Kyvik, and P. Heum (2003), The Upstream Petroleum Industry and Local Industrial Development: A Comparative Study, The Institute for Research in Economics and Business Administration.

Nwapi, C. (2015), “Corruption Vulnerabilities in Local Content Policies in the Extractive Sector: An Examination of the Nigerian Oil and Gas Industry Content Development Act”, Resources Policy, vol. 46.‏

Nwokeji, G. U. (2007), The Nigerian National Petroleum Corporation and the Development of the Nigerian Oil and Gas Industry History, Strategies and Current Directions, The James A. Baker III institute for Public Policy.

Ovadia, J. S. (2016), “Local Content Policies and Petro-Development in Sub-Saharan Africa: A Comparative Analysis”, Resources Policy, vol. 49.‏

Sarpong, G. A. (2015), Local Content in the Oil and Gas Sector in Ghana, Association of Environmental Law Lecturers in African Universities.

Tordo, S. and Y. Anouti (2013), Local Content in the Oil and Gas Sector: Case Studies, World Bank.

Tordo, S., B. S. Tracy, and N. Arfaa (2011), National Oil Companies and Value Creation.

Tordo, S. et al. (2016), Local Content Policies in the Oil and Gas Sector, The World Bank.

Wells, J. and H. John (2008), “Increasing Local Content in the Procurement of Infrastructure Projects in Low Income Countriesˮ, Institution of Civil Engineers, vol. 6-7.

World Bank (2013), “Local Content Policies in the Oil, Gas, and Mining Sectorsˮ, Conference Report, The World Bank.