نقد کتاب پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی، استادیار پایه 26 و مدیرگروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

10.30465/crtls.2020.5029

چکیده

پزشکی دانشی است که بشر از دیرباز ضرورت وجود آن را در زندگی خویش پذیرفته و احساس کرده است و استفاده‌های فراوانی از آن برده است. از جمله این کاربردها تلاقی پزشکی با موضوع بسیار مهم قضاوت و مسائل متنوع حقوقی و به عبارتی، پزشکی قانونی است که ریشه در اعصار کهن و تمدن‌های قدیمی مانند سومر، بابل، به ویژه دوران حمورابی و میان ملت‌ها خصوصاً ایران باستان دارد که گذر زمان نیز موجب بروز تحولات قابل توجهی در این عرصه شده است. از شروع قرن بیستم تاکنون که علوم مختلف مانند پزشکی به رشد و شکوفایی چشمگیری دست یافته اند؛ پزشکی‌قانونی نیز همراه با این پیشرفت‌ها متحول شده است و از جایگاه بسیار مهمی در دو بعد نظری و عملی در تمامی کشورها برخوردار شده است.بهره‌مندی از این علم به معنای کاربرد دانش پزشکی در عرصه‌های مختلف: 1.اجتماعی 2.امور نظام پزشکی 3.حقوق و قضایی است که قلمرو اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا از یک سو طب، قضا، قوانین و مقررات را به یکدیگر پیوند داده است و از سوی دیگر، سبب ارتباط میان متخصصین گرایشات گوناگون پزشکی و رشته‌های وابسته با مراجع قضایی و حقوقدانان شده است. پزشکی قانونی با اتکاء به نظریات تخصصی و ضوابط قانونی به پرسش‌ها، ابهامات و چالش‌های مربوط به موضوعات گوناگون مدنی و جزایی درباره اشخاص و شرایط آن‌ها اعم از شکات، زیان‌دیدگان و متهمان در رهگذر مسئولیت‌ها، خسارات و جرایم پاسخ می‌دهد و به تشخیص مطلوب‌تر مسائل حقوقی، حوادث و جرایم رخ داده، حقوق اشخاص و اجتماع، تقویت آگاهی‌های علمی قضات، پژوهشگران و دانشجویان حقوق کمک شایانی می‌کند و در راستای انجام وظایفش به تنظیم گواهی‌ها و گزارشات و نیز ارائه مشورت‌های موثر مبادرت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Forensic Medicine for Law Students"

نویسنده [English]

  • Naser Ghasemi
Assistant Professor and Director of the Department of Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services.
چکیده [English]

Medicine is a science that human beings have long accepted and felt the necessity of its existence in their lives and has used it a lot. Among these applications is the intersection of medicine with the very important subject of judgment and various legal issues, in other words, forensic medicine, which is rooted in ancient times and ancient civilizations such as Sumer, Babylon, especially the Hammurabi era and among nations, especially ancient Iran. Time has also brought about significant changes in this area. Since the beginning of the twentieth century, various sciences such as medicine have achieved significant growth and prosperity; forensic medicine has evolved along with these advances and has enjoyed a very important place in both theoretical and practical dimensions in all countries. Benefiting from this science means applying medical knowledge in various fields: 1. Social 2. Medical affairs 3. Law and justice that the latter realm is more important, because on the one hand medicine, jurisprudence, laws and regulations to It has linked each other, and on the other hand, has led to connections between specialists in various medical fields and related fields with the judiciary and lawyers. Relying on specialized theories and legal criteria, forensic medicine answers questions, ambiguities, and challenges related to various civil and criminal matters about individuals and their circumstances, including suspicions, damages, and defendants through liability, damages, and penalties. Legal issues, accidents and crimes occur, the rights of individuals and society, the strengthening of scientific knowledge of judges, researchers and law students help a lot and in order to perform its duties to prepare certificates and reports and provide effective advice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forensic Medicine
  • Medicine and Justice
  • Knowledge of Rights and Challenges
  • Losses and Crimes
امینی، سیدکاظم(1378)، آیین نگارش مکاتبات اداری، تک جلد، چاپ نهم، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

انصاری، ولی‌الله(1380)، کشف علمی جرایم، تک جلد، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

حکمت، سعید(1369)، پزشکی قانونی و اخلاق پزشکی، تک جلد، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

سمیعی(گیلانی)، احمد(1378)، نگارش و ویرایش، تک جلد، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

صبری، نورمحمد(1383)، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق، تک جلد، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

غلامحسین زاده، غلامحسین(1379)، راهنمای ویرایش، تک جلد، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

کاخی، مرتضی (1378)، شیوه نگارش، تک جلد، چاپ سوم، ویراست دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

کیانی-گودرزی، مهرزاد-فرامرز(1393)، پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق، تک جلد، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.

در نگارش کتاب مورد ارزیابی از قوانین و مقرراتی استفاده شده است که مهمترین آنها عبارتند از:

قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 1379.

آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 1381.

قانون سقط درمانی، مصوب 1384.

دستورالعمل اجرایی قانون سقط درمانی، مصوب 1384.

قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.