تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

3 استادیار دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری

5 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری عمومی، دانشگاه علم و صنعت

10.30465/crtls.2020.5032

چکیده

تأمین حقوق شهروندان و پی‌گیری مشکلات آن‌ها از وظایف ذاتی دولت‌هاست. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند از بسترسازی و حمایت‌های ضروری برای پی‌گیری حقوق ازدست‌رفتۀ شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزۀ بین‌المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت‌تر جلوه می‌کند که بدانیم حقوق انسان‌های پاک و شریفی موردتجاوز قرار گرفته است که آرامش چندین نسل، اقتدار جمهوری اسلامی، و پیشرفت کشور مرهون فداکاری آن‌هاست. بدین‌منظور، در بخش اول این مقاله فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه‌کارهای متصور برای پی‌گیری حقوقی پروندۀ‌ مصدومان شیمیایی به‌اختصار بیان شده است و در بخش سوم، دلالت‌های سیاستی مربوط به پی‌گیری آن‌ها براساس مدل چرخۀ سیاست‌گذاری لسول تبیین شده است و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار بخش خصوصی در هریک از مراحل و این‌که چه تقسیم سیاستی‌ای برای پی‌گیری حقوقی این پرونده دارند در این فصل به‌تفصیل مشخص خواهد شد. درنهایت، با به‌کارگیری روش مطالعۀ موردی ملزومات سیاستی پی‌گیری حقوقی این پرونده مطرح شده است و به‌منظور موفقیت در پروندۀ مصدومان شیمیایی و احقاق حقوق این عزیزان راه‌کارهای سیاستی لازم طرح خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Policy Analysis on the Case of Legal Files of the Chemical Injuries Based on a Policy Cycle

نویسندگان [English]

  • SayyedFazlolah Mousavi 1
  • Naser Bagheri Moghaddam 2
  • Ghazaleh Taheri Attar 3
  • Sayyed Mahdi Cheheltani 4
  • Meysam Davari 5
1 Professor of Law and Political Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistance Professor, National Research Institute for Science Policy
4 PhD Candidate in Science and Technology Policy
5 PhD Candidate in Public Policy, University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Observance of the rights of citizens and pursuing their problems is one of the essential duties of governments. Today, no country can afford the necessary support to pursue the rights of its citizens. This becomes even more important when the rights of citizens of one country are violated by other countries or violated in international conflicts. For analyzing this violation, in the first part of this article, the activities of the Government of the Islamic Republic of Iran up to this date will be examined. In the second part, the outlined approaches for legal follow up of the case of the chemicals are summarized, and in the third part, the policy implications of their follow up based on the policy cycle model are explained, and the role of the Government of the Islamic Republic of Iran and the private sector in each stage of the policy division for legal prosecution of this case will be elaborated. Finally, by using the case study method, the legal requirements for legal follow-up of this case are outlined, and necessary policy strategies will be developed to succeed in this special case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lasswell's Policy Cycle
  • Chemical Injury Case
  • Policy Implications
  • Legal Requirements Policy
پورعزت، علی‌اصغر (1390)، خط‌مشیعمومیدانش‌بنیانوپیچیدگی‌هایعدالت‌گستریدرجوامع نوین، تهران: کتاب دومین نشست اندیشه‌های راه‌بردی عدالت.

دانایی‌فرد، حسن، اسدالله کردنائیچ، و سمانه لاجوردی (1390)، «ارتقای ظرفیت خط‌مشی‌گذاری کشور: گونه‌شناسی نقش کانون‌های تفکر»، مدیریت دولتی، دورۀ 3، ش 6.

 

Anderson, James E. (2002), Public Policymaking,5th ed., Boston: Houghton Mifflin.

Cobb, Roger W. and Charles D. Elder (1983), Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building, 2d ed., Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Cobb, Roger W. and Marc Howard Ross (1997), Cultural Strategies of Agenda Denial: Avoidance, Attack, and Redefinition, Lawrence: University Press of Kansas.

Denhardt, Robert and Janet Denhardt (2008), Public Administration; an Action Orientation, 6th ed., Thompson, Wadsworth.

Dye, Thomas R. (2008), Understanding Public Policy, 11th ed., Pearson & Prentice Hall.

Elmore, Richard (1985), “Forward and Backward Mapping”, in: Policy Implementation in Federal and Unitary Systems, K. Hanf and T. Toonen (ed.), Dordrecht, Netherlands: Martinus Nijhoff.

Judgement Case Against Frans Van A., 23-12-2005, District Court of the Hague Criminal Law Section.

Hilgartner, James and Charles Bosk (1988), “The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model”, American Journal of Sociology, vol. 94, no. 1.

Kraft, Michael and Scott R. Furlong (2004), Public Policy, CQ Press.

Lawrence, Regina G. and Thomas A. Birkland (2004), “Guns, Hollywood, and Criminal Justice: Defining the School Shootings Problem Across Public Arenas”, Social Science Quarterly, vol. 85, no. 5.

McDougall, Walter A. (1997), The Heavens and the Earth: A Political History of the Space Age, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Meek, Jack W. (2004), “Policy Networksˮ, in: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Jack Rabin, T. Aaron Wachhaus, Taylor & Francis.

Ryan, Neal (1995), “Unraveling Conceptual Developments in Implementation Analysis”, Australian Journal of Public Administration, vol. 54, no. 1.

Salamon, Lester M. and Michael S. Lund (1989), “The Tools Approach: Basic Analytics”, in: Beyond Privatization: The Tools of Government Action, Lester M. Salamon (ed.), Washington, DC: Urban Institute Press.

Sabatier, Paul A. (1986), “Top-Down and Bottom-Up Approaches in Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, vol. 6, no. 1.

Salamon, Lester M. (2002), “The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction”, in: The Tools of Government: A Guide to the New Governance, Lester M. Salamon (ed.), Oxford: Oxford University Press.

Schattschneider, E. E. (1960), The Semisovereign People,Hinsdale, IL: Dryden Press.

Schneider, Anne Larason and Helen Ingram (1997), Policy Design for Democracy,Lawrence: University Press of Kansas.

Shafritz, J. M. et al. (2009), Introducing Public Administration, Longman & Thompson.

Szafarz, R. (1993), The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice, Dordrecht.

Smith, Kevin B. and Christopher W. Larimer (2009), The Public Policy Primer, Boulder, CO: Westview.

>http://www.pazhoheshkade.ir>.