بررسی و نقد کتاب «اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران»

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خلیج فارس، گروه تاریخ

2 گروه تاریخ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

10.30465/crtls.2020.5039

چکیده

مطالعات تاریخ دریایی یکی از زمینه‌‌های مهم پژوهش‌های تاریخی است. در ایران تاکنون تحقیقاتی پراکنده و اندک در این زمینه انجام گرفته ‌و اغلب، نویسندگانی غیرمتخصص به این مهم دست یازیده‌اند. اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران اثر تازه‌ای است که خوشبختانه توسط گروهی از محققان دانشگاهی به سرپرستی دو تن از استادان رشتۀ تاریخ تألیف شده است. بی-شک انجام کاری چنین سترگ نیازمند دقت بسیار و ورود به مسایل تخصصی گوناگونی چون جغرافیای تاریخی، جای‌نام‌شناسی، سندپژوهی، تحلیل‌های ژئوپلتیکی و مانند اینها است که درمجموع دشوار و طاقت فرسا می‌نماید. مقالۀ پیش رو با ارزیابی و نقد کتاب نشان می‌دهد که نقطۀ قوت این اثر، جامعیت و استفاده از منابع و تحقیقات گوناگون در کنار بهره‌گیری از نقشه‌ها، تصاویر و جدول‌های گویا است. درحالی که پراکندگی و ناهمگونی مطالب و عدم ارتباط میان بخش‌های خلیج‌فارس و دریای عمان با بخش دریای خزر ضعف عمدۀ آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of “The Atlas of Ports and Maritime History of Iran”

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Peighambari 1
  • Hasan Alahyari 2
1 History department, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 History department, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The study of marine history is one of the important research cases in History. Research in this field is scarce among Iranian academic writers. But “The Atlas Ports and Maritime History of Iran” is compiled by a group of researchers led by two professors in the history field. Undoubted, doing such a great work requires careful consideration and the use of various specialized issues such as Historical Geography, Toponym and script analysis, Geopolitics and so on. This makes such studies difficult. This paper, by reviewing the book, shows that the strength of this work is the comprehensiveness and utilization of various sources and researches as well as the use of illustrative maps, illustrations and tables. While the dispersion and heterogeneity of the content and disaffiliation the Persian Gulf and the Oman Sea with the Caspian Sea section is Its major weakness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historical Geography
  • Persian Gulf History
  • Caspian Sea History
  • Shipping
  • Seafaring

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 22 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 21 اردیبهشت 1397
  • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1398