تاریخ نگاری دوره سامانیان

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.30465/crtls.2019.5043

چکیده

تاریخ نگاری سامانیان تاحدودی ادامه ساده نویسی اواخر قرن دوم بود اما نثر شماری از مورخان مصنوع و نویسندگان در ستایش امیران و وزیران مبالغه کرده آنان را پادشاهان برحق دانسته اند. تاریخ نویسی این روزگار بیشتر بر مبنای مشاهدات شخصی و دسترسی به اسناد و از این نظر حایز اهمیت است. تبیین ویژگیهای عمده تاریخ نگاری و بیان نقاط ضعف و قوت برجسته ترین منابع تاریخی سامانیان در اولویت این پژوهش است. از یک طرف نقش امیران و وزیران سامانی را در تاریخ نگاری تبیین، و از سویی به شناسایی شاخصه های مهم منابع تاریخی آن همت گماشته است. از مشخصه‌های عمده تاریخ نگاری این دوره رویکرد فرهنگی تمدنی مورخان، تاریخ نگاری کل‌نگر، نگرش عقل‌گرایانه و تلفیق دانشهای متعدد از جمله تاریخ و جغرافیا، نجوم و آگاهی از علوم و حوزه‌‌های مختلف است. از دیگر مشخصه ها، روی آوری به ترجمه و تهذیب، گریز از روشهای تدوین اخبار بر پایه اصول و سنتهای ثبت و نقل حدیث و پیدایش شیوه های نو در تاریخ نگاری است. رونق تاریخ نگاری و پیدایش آثار مهم تاریخی در روزگار سامانیان، دستاورد گوناگونی عوامل در روزگار و قلمرو این خاندان است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historiography in SAMANIDs Period

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sepehri 1
 • Maryam Doalatraftar Haghighi 2
1 Corresponding Author: Full Professor, Department of History, Islamic Azad University, Centeral Tehran Branch
2 Ph.D. candidate, Islamic Azad University, Centeral Tehran Branch
چکیده [English]

The works written in SAMANIDs period in the field of History are partly the continuation of simple writing in the late second century A.H. The prose by a number of Historians in the SAMANID Period is artifact too. The authors just tried to praise the ruler's emirs and ministers exaggeratedly. They counted them as the right kings of time.Historiography in This period was mostly based on personal observation and for this reason access to the documents belonging to this period is very important. The main question of this research is: what are the essential features of Historiography in the SAMANID Period? What are the strengths and weaknesses of the best Historical sources in this Period? This research explains the strong and weak points of Historiography in the SAMANID Period and also tries to identify the main features of Historical sources in this Period. Among the important features of Islamic Historiography in this Period, one can refer to the cultural and civilizational attitude of Historians, Holistic Historiography, The appearance of rationalist analytical and educational attitude, combining various sciences such as History, Geography, astronomy, and knowledge about different science and fields.Some other things that we can see in the Historical compilations of this period are: starting to translate ( BALAMY historiography) , avoiding the methods of news compilation based on the principles and traditions of Hadith records and also appearance of new methods of Historiography ( local History like History of Bokhara) .Any way, The boom of Historiography and appearance of some important Historical works in the Period of SAMANID are achieved through variety of factors in the realm of this Iranian Family.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islam
 • Iran
 • SAMANIDs
 • Historiography
 • History of Bokhara
 • HEDOUD–al- ALAM
 • BALAMY historiography
 • NARSHAKHI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398
 • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 04 آبان 1398
 • تاریخ پذیرش: 20 آذر 1398