نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسایداری دانشگاه شهید بهشتی گروه مدیریت بازرگانی

2 گروه مدیریت بازرگانی/ دانشکده مدیریت/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران/ ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت، دانشگاه شهیدبهشتی،تهران،ایران

چکیده

شکست کسب‌وکارها فرایندی بسیار پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. کسب و کارهای کوچک برای هر اقتصادی با اهمیت بوده اما علی رغم اهمیت شان، شکست و ورشکستگی در آن ها بسیار رخ می دهد. مقاله حاضر به منظور نوع شناسی شکست در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یک رویکرد مشخص تر بر اساس مکمل بودن رویکردهای تئوریک در زمینه شکست سازمان را ارائه می نماید و سه رویکرد را به صورت مکمل به منظور شناسایی انواع شکست های محتمل در مراحل مختلف چرخه عمر سازمان به کار می بندد. نقد و بررسی نتایج مرور سیستماتیک در سه مرحله و تلاش به منظور پیوند زدن دو بستر تئوریک چرخه عمر سازمان و مطالعات شکست سازمان در این مقاله با بهره مندی از روش کارت دسته بندی باز و بسته جهت انجام داده کاوی، 9 نوع مختلف شکست را آشکار می‌سازد. آشکار نمودن انواع شکست هایی که کسب و کارهای کوچک و متوسط ممکن است در هر مرحله از چرخه عمر خود با آن مواجه گردند، مسیر مناسب سیاستگذاری در این حوزه را در مقایسه با دید ساده انگارانه و تک سطحی شکست سازمان، جهت پیشگیری از خسارات عمده شکست این شرکت ها برجسته می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criticism and Genealogy of Failure at Different Stages of the Organization's Life Cycle

نویسندگان [English]

  • Manijeh Ghareche 1
  • bahman hajipour 2
  • Akbar Alamtabriz 2
  • masoumeh mohammadipour pamsari 3

1 shahid beheshti, management faculty,associate professor

2 management faculty/ Beheshty univarsity/ Tehran/ Iran

3 PHD Student, management faculty, Beheshty University,Tehran,Iiran

چکیده [English]

Business failure is a very complex process and is influenced by various factors. SME’s are important for every economy but despite their importance, failure and bankruptcy occur among them. The present article presents a more specific approach based on the complementary of theoretical approaches in the field of organization failure and uses three approaches to identify different types of failures in different stages of the organization's life cycle. Criticism and Studying the results of systematic review in three stages and trying to link two theoretical foundations of organization life cycle and organization failure studies in order to achieve a better understanding of types of failure in each stage of the life cycle of SMEs by using open and closed Sorting cards to perform data mining, reveals 9 different types of failure. Revealing the types of failures that SME’s may encounter in each stage of their life cycle, compared to the simplistic, single-level view of enterprise failure highlight the appropriate route of policy making in this area to prevent major damages of these companies failures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization failure
  • Organization lifecycle
  • Deterministic approach
  • Voluntary Approach