نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای زبان و ادبّیات فارسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با وجود تنوع منابع الکترونیک، کتاب‌ درسی همچنان اصلی‌ترین ابزار آموزش زبان محسوب می‌شود و نقد و بررسی این کتاب‌ها می‌تواند کیفیت آموزش را ارتقا دهد. مقالۀ حاضر با روش اسنادی- انتقادی و بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی کتاب‌های درسی دانشگاهی، به نقد و بررسی ویراست دوم از جلد نخست مجموعۀ فارسی بیاموزیم پرداخته است. با توجه به پنج محور نقد ساختاری، محتوایی، زبانی، روشی و فرهنگی-اجتماعی، از مزایای این اثر می‌توان به شیوۀ کلی آموزش الفبا، ارائۀ تمرین‌های ابداعی، انتخاب عنوان‌های کاربردی و طرح موضوع‌های مفید در محتوای درس‌ها اشاره کرد و از معایب آن باید عدم انسجام ساختاری کتاب در ترتیب آموزش حروف و مطالب دستوری و فقدان فهرست منابع و نقص فهرست مطالب را نام برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Learn Persian Criticism, Volume I (Second Edition)

نویسندگان [English]

  • Esmat Khoeini 1
  • Mohammad Parsanasab 2
  • Naser Kermani 3

1 Associate Professor, Kharazmi University, Tehran

2 Full Professor of Kharazmi University of Tehran

3 PHD student

چکیده [English]

Despite the variety of electronic resources, textbooks continue to be the main medium of language teaching. Thus, criticizing them can improve the quality of education. This paper reviews the 1st volume of the 2nd Edition of “Farsi Biamuzim”, based on a set of standards and criteria for evaluating academic textbooks. Among the five criticism axes of structure, content, language, method, and society and culture, the advantages of this work can be found in the general way of teaching the alphabet, providing innovative exercises, selecting practical topics, and designing useful topics in the content of lessons. Its disadvantages can be attributed to the structural inconsistency of the book in the instruction of letters and grammatical materials and the lack of a list of sources and a defect in its list of contents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Criticism
  • Structural Criticism
  • Linguistic Criticism
  • Methodological Criticism
  • Socio-Cultural Criticism
  • Teaching Farsi to Non-Farsi Speaking Learners

اسکندری، بابک (1396). تحلیل و نقد کتاب آموزش کاربردی واژه‌های زبان فارسی بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای آلن کانینگز ورث. به کوشش مهین ناز میردهقان. مجوعۀ مقالات همایش واکاوی منابع آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، جلد دوم. تهران: نشر خاموش.

امانی طهرانی، محمود (1389). ساختار ویژگی‌های کتاب‌های درسی. گروه بررسی محتوای آموزشی-پرورشی ادارۀ کل برنامۀ درسی و بررسی محتوای آموزشی. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

انوری، حسن (1383)، فرهنگ سخن، تهران: سخن.

حسینی لرگانی، مریم؛ ابوالحسنی چیمه، زهرا (1396). آموزش کدام فرهنگ؟ بررسی تطبیقی مضامین فرهنگی در کتاب های آموزش زبان فارسی. به کوشش مهین‌ناز میردهقان. مجموعه مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. جلد اوّل. تهران: نشر خاموش.

دهقانی، رضا (1397). اصول نقد و تحلیل محتوا. وب سایت سازمان تبلیغات اسلامی. در دسترس در نشانی اینترنتی http://old.ido.ir/a.aspx?a=1386050101

ذوالفقاری، حسن؛ غفّاری، مهبد؛ محمودی بختیاری، بهروز (1396). فارسی بیاموزیم، جلد اوّل، ویراست دوم. تهران: انتشارات مدرسه.

___________، کتاب راهنمای معلم فارسی بیاموزیم: آموزش زبان فارسی دورۀ مقدماتی (جلد اوّل) چ 4، تهران: سمت.

رشیدی، ناصر؛ اله یار، فرزانه(1394). توصیف و تحلیل مجموعۀ فارسی بیاموزیم بر اساس الگوی لیتل جان (2011)، پژوهش‌نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان. دورۀ 4، شماره 1، بهار و تابستان، صص 103- 136.

رضایی، حدائق؛ علی‌پور، محمد(1391). بررسی متون خوانداری مجموعۀ فارسی بیاموزیم بر اساس نقش‌های هفت‌گانۀ زبان از دیدگاه هلیدی، پژوهش‌نامه ی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، دورۀ 1، شمارۀ 2، پاییز و زمستان، صص 163-179.

رضی، احمد (1388). شاخص‌های نقد کتاب‌های درسی دانشگاهی. تهران: سخن سمت. شماره 21. صص 21-30

ریاحی، محمداسماعیل (1387)، مطالعۀ تطبیقی موقعیّت و جایگاه سالمندان در جوامع گذشته و معاصر. سالمند: مجله سالمندی ایران. ۳ (۳ و ۴) :۱۰-۲۱

شیری، محمّد (1394). جمله‌سازی و مکالمۀ انگلیسی، تهران: کلیدر.

غریبی، افسانه (1396). چهارچوب‌های نقد مواد آموزشی: معرفی و مقایسۀ موردی دو چهارچوب کانینگز ورث و لیتل جان. به کوشش مهین‌ناز میردهقان. مجموعه مقالات همایش واکاوی منابع آموزشی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، جلد اوّل.

فرّخ‌زاده، علی اصغر (1386). نقد و بررسی کتب درسی. ادارۀ تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان بوشهر. گروه‌های آموزشی متوسّطۀ نظری، گروه آموزشی علوم اجتماعی متوسطۀ دوم.

کیاشمشکی، لیلا؛ صحرایی، رضامراد (1396). نقد مجموعۀ آموزشی فارسی شیرین است. مجموعه مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان، ج 1، به کوشش مهین‌ناز میردهقان، تهران: نشر خاموش.

وکیلی‌فرد، امیررضا؛ آقایی، حمید (1395)، بررسی مقابله ای تصاویر به کار رفته در کتاب‌های «فارسی بیاموزیم» و «زبان فارسی» از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویر. مجموعه مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ج 1، به کوشش مهین‌ناز میردهقان، تهران: نشر خاموش.