نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، تهران، ایران

چکیده

هدف از تألیف گزیدة دانشگاهی ادبی، قاعدتاً باید آشناسازی اجمالی دانشجویان با اندیشه‌ها و هنر استادان بزرگ ادب فارسی باشد تا انگیزة آنها را برای مراجعه به آثار این بزرگان افزون کند. کتاب چهارگوهر با انتخاب و توضیح دکتر کاظم دزفولیان که برای درس «شاعران حوزة ادبی عراق» توسط انتشارات سمت منتشر شده است، از جملة گزیده‌هایی است که انتشار آن متأسفانه به‌هیچ‌وجه انتظار جامعة دانشگاهی را برآورده نمی‌کند. انتخاب نه‌چندان مناسب اشعار، بدخوانی برخی از بیت‌ها و درنتیجه غلط معنی کردن آنها، توضیح نادرست یا نارسای برخی بیت‌ها، عدم توجه به ضبط نادرست برخی واژه‌ها و فقدان توضیحی در بارة آنها، عدم توضیحِ برخی از ابیات دشوار، اشتباهات تایپی فراوان و ... از مهمترین کاستی‌های گزیدة مذکور است که کتاب را از آراستگی و پیراستگی‌یی که از یک درسنامة دانشگاهی انتظار می‌رود، دور نگاه می‌دارد. در مقالة حاضر بخشی از کاستی‌های فراوان کتاب، تحت دو عنوان «ناآراستگی» و «ناپیراستگی» بررسی شده و نگارنده امیدوار است با طرح آنها موجب توجه بیشتر مؤلفان کتاب‌های درسی، توجه و نظارت بیشتر مراکز نشر دانشگاهی، و پیراستن کتاب از این اشکالات در چاپ‌های بعدی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Look at the Book of Four Masters: : An Excerpt for the lesson "Iraqi Literary Poets”

نویسنده [English]

  • Jamileh Akhyani

Department of Persian Language and Literature, University of Zanjan

چکیده [English]

Excerpts from precious texts of ancient literature are among the researches that have increased in recent years. Careful selection of sections of text selected as a course and explaining their difficulties can help students better understand of ancient texts..The Book of Four Masters by Dr. Kazem Dezfoulian, published by Samt Publishing for the poetry of Iraqi Literature, is one of those excerpts whose publication unfortunately does not meet the expectations of the academic community. Choosing the wrong poems, misread some verses and misinterpreting them, Incorrect or incomplete explanation of some verses, not paying attention to the incorrect recording of some words and the lack of explanation about them, lots of typing mistakes, and … are among the most important shortcomings mentioned above that keeps the book away from the sophistication expected of a college textbook.
In the present article, part of the book's many shortcomings is discussed under the heading of "disorganized" and "inexplicit" and the author hopes that with the attention of textbook writers, more attention will be paid to overseeing academic publishing centers and fixing these bugs in future releases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "selective"
  • "Four Masters"
  • "the literary territory of Iraq"
  • "Samt"
  • "Dezfoulian"

قرآن کریم.

انوری، اوحدالدین (1364)، انوری، به کوشش سعید نفیسی، چاپ سوم، تهران: انتشارات سکه- پیروز.

انوری، حسن، (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، چاپ اول، تهران: سخن.

انوری، علی بن محمد(1372)، دیوان انوری، به اهتمام مدرس رضوی، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.

تبریزی، محمد حسین بن خلف (1376)، برهان قاطع، به اهتمام محمد معین، ج2، تهران: امیرکبیر

جمال‌الدین اصفهانی( 1326)، دیوان جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، تهران: چاپخانه ارمغان.

دزفولیان، کاظم (1393)، چهارگوهر (گزیدة شعر شاعران حوزة ادبی عراق)، چاپ اول، تهران: سمت.

دهخدا، على‏اکبر(1372)، لغت‏نامه، چاپ اول از دورة جدید، تهران: دانشگاه تهران،.

سعدی( 1363)کلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.

شفیعی کدکنی، محمدرضا(1372)، مفلس کیمیافروش، چاپ اول، تهران: سخن.

شمیسا، سیروس(1377)، فرهنگ اشارات، چاپ اول، تهران: فردوس.

شهیدی، سید جعفر(1387)، شرح لغات و مشکلات دیوان انوری، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.

فاریابی، ظهیرالدین (1381)، دیوان ظهیرالدین فاریابی، امیرحسین یزدگردی، به کوشش دادبه، چاپ اول، تهران: قطره.

منوچهری دامغانی (1356)، دیوان منوچهری دامغانی، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، چاپ چهارم، تهران: زوار.

مونسی سرخه، مریم، فریده طالب‌پور و مصطفی گودرزی( 1389)، «نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی»، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 2، شماره 44،.