نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

کتاب مقدمه‌ای کاربردی(Metaphor: A Practical Introduction)بر استعاره: نوشته‌ی زولتن کوچش (Zoltan Kovecses) یکی از منابعی‌ست که با هدف معرفی چند‌جانبه‌ی مفهوم استعاره نوشته شده و ویراست دوم آن در سال ۲۰۱۰ توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است. این کتاب با عنوان «مقدمه‌ای کاربردی بر استعاره» توسط دکتر شیرین پورابراهیم (۱۳۹۳) ترجمه شده و انتشارات «سمت» آن را به چاپ رسانده است. پژوهش حاضر با هدف معرفی و بررسی نسخه‌ی ترجمه‌شده‌ی این اثر انجام گرفته است. به این منظور، در این نوشتار ابتدا دو نسخه‌ی اصلی و ترجمه معرفی شده‌اند و ویژگی‌های شکلی و محتوایی نسخه‌ی ترجمه، با در نظر داشتن نسخه‌ی اصلی کتاب، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی‌ها حاکی از این است که نسخه‌ی ترجمه، در مجموع، از نظر شکلی و ساختاری، وضعیت خوبی دارد و مقایسه‌ی آن با نسخه‌ی اصلی کتاب، مشخص می‌کند که مترجم زمان زیادی را برای ارایه‌ی ترجمه‌ای خوب و روان صرف کرده و در امر ترجمه موفق بوده است. با این‌حال، برخی از نکات در مورد نسخه‌ی ترجمه‌ی کتاب قابل ذکر است، که در مقاله‌ی حاضر، نگارنده به آن‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing and Criticizing the Translated Text of Metaphor, A Practical Introduction Translated by Shirin Poor Ebrahim, P.h.D.

نویسنده [English]

  • fatemeh Rakei

Faculty member in Linguistics department, Institution for Humanities and cultural studies

چکیده [English]

The book Metaphor, A Practical Introduction by Zoltán KÖvecses is one of the multi-purpose sources to show the meaning of metaphor. The 2nd edition of the book has been published in 2010 by Oxford University. Ms. Shirin Poor Ebrahim has translated the 2nd edition in 2014 which has been published by SAMT Publication.
The present research has been done to introduce and study the translated text from various views. In this study at first the original version and its translation have been introduced and the specifications of the translated book with regard to its original versions are studied both from the view of structure and content. The study shows that the translated text as a whole is praiseworthy and the translator has translated the text attentively and patiently, and the outcome is fluent and easily finding. Nevertheless, some points about the Persian text are worth to be mentioned.
In the present article the critic has studied the various aspects of the translated book, and has proposed some suggestions to be employed in the second edition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive semantics
  • conceptual metaphor
  • mapping
  • source domain and target domain
  • book criticizing

افراشی، آزیتا (۱۳۹۷)، استعاره و شناخت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

خادم زاده، وحید؛ سعیدی مهر، محمد (۱۳۹۳)، «استعاره‌های مفهومی علیت در دیدگاه لیکاف»، شناخت، شماره ۷۱، ۷-۳۴.

 

Forceville, C. (2003), “Review of the book Metaphor: A practical introduction, by Z. Kövecses”.Journal of English Linguistics, 31 (2), 178–183.

Ibáñez, F. J., & Hernandez, L. (2011), “The contemporary theory of metaphor: Myths, developments and challenges”. Metaphor and symbol, 26(3), 161-185.

Kövecses, Z. (1988), The language of love: The semantics of passion in conversational English. Bucknell University Press.

Kövecses, Z. (1990), Emotion concepts. Springer-Verlag New York.

Kövecses, Z. (2000), Metaphor and emotion: Language, culture, and body in human feeling. Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2005), Metaphor in culture: Universality and variation. Cambridge University Press.

Kövecses, Z. (2006), Language, mind, and culture: A practical introduction. Oxford University Press.

Kövecses, Z. (2010), Metaphor: A practical introduction (2nd ed.). Oxford University Press.

Kövecses, Z. (2015), Where metaphors come from: Reconsidering context in metaphor. Oxford University Press, USA.

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980), Metaphors We Live by. Chicago: Chicago University Press.

Lakoff, G. (1993), “The contemporary theory of metaphor”. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (second edition) (pp. 202–251). Cambridge: Cambridge University Press.

MacArthur, F. (2011), Kövecses, Z. (2010). “Metaphor: A Practical Introduction, Metaphor and the Social World”., 1(1), 113-118.

Ortony, A. (Ed.). (1979/1993), Metaphor and Thought: Second edition Cambridge: Cambridge University Press.

Steen, G. J. (2003), “Review of Zoltan Kövecses,'Metaphor: A practical introduction'[Review of: Z. Kövecses (2002) Metaphor”: A practical introduction]. Language and Literature, 12, 278-281.

Steen, G. J. (2011), “The contemporary theory of metaphor—now new and improved! Review of Cognitive Linguistics”. Published under the auspices of the Spanish Cognitive Linguistics Association, 9(1), 26-64.