نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و استادیار گروه زبان‏شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر محصول نگاهی به کتابِ ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی بر اساس نظریة دستور وابستگی است که امید طبیب‏زاده آن را مشتمل بر هشت فصل نگاشته است. با توجه به آن‏که چنین رویکردی به دستور زبان در ایران درصد کم‏تری از مطالعات و بحث‏های زبان‏شناختی را به خود اختصاص داده است، جای خالیِ کتابی که نگرش اخیر را به زبان‏پژوهانِ علاقه‏مند معرفی کند؛ آن هم به زبان فارسی، به شدت محسوس بوده است. به همین دلیل، کوشش نگارندة این اثر ستودنی و شایستة سپاسگزاری است. به جرأت می‏توان گفت یکی از امور حساسی که بر عهدة نگارندة این اثر بوده است، معرفیِ واژه‏ها و اصطلاحات این حوزة تخصصی و نیز توضیح و تبیین آن‏ها بوده است؛ زیرا در زمینة کاربرد اصطلاحات دستوری، به‏ویژه در دستورهای سنتی و حتی در آثاری که دربارة ساخت زبان فارسی نگاشته شده‏اند، گاه شاهد تشتت اصطلاحات تخصصی و تعاریف نادقیق و وجود مثال‏های نقض برای آن تعاریف هستیم. کتاب مذکور ویژگی‏های مثبت بسیاری دارد و البته پیشنهادهایی نیز به ذهن مرورگرِ این کتاب رسیده است که در صورت صلاحدید و پسندِ نگارنده شاید بتواند گره‏های کوچکی را از ذهن مخاطب کتاب بگشاید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of the Book “Verb Valency and Basic Constructions of Sentences in Modern Persian; a Survey based on Dependency Grammar Theory”

نویسنده [English]

  • sepideh abdolkarimi

assistant professor of linguistics, faculty of letters and humanities, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Present article is the result of a critical look at the book “Verb Valency and Basic Constructions of Sentences in Modern Persian; a Survey based on Dependency Grammar Theory” which is written by Dr. Omid Tabibzadeh in eight chapters. Due to the fact that Dependency approach to grammar in Iran has gained less attention than other grammatical approaches, lack of the presence of such a book in Persian, introducing this grammatical approach to language researchers interested in this approach, was strongly felt. For this reason, author’s’ attempt is admirable. One of the challenges the author has faced, has been equivalent choices for technical terms in the named approach and the absence of books in this field in Persian has resulted in the present situation which is lack of Persian sources in Dependency Grammar. Because of the mentioned lack, sometimes we face variety of technical terms, ambiguous definitions and counter examples in traditional grammars. Therefore, this article is the introduction of the book; its chapters, its strong points and also its weak points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependency Grammar
  • Critical Analysis
  • valency structure of the verb
  • basic construction of sentence

طبیب‏زاده، امید (1391). دستور زبان فارسی؛ بر اساس نظریة گروه‏های خودگردان در دستور وابستگی، تهران: نشر مرکز.

_________ (1385). ظرفیت فعل و ساخت‏های بنیادین جمله در فارسی امروز؛ پژوهشی بر اساس نظریة دستور وابستگی، تهران: نشر مرکز.

 

Crystal, D. (2012). Dictionary of Phonetics and Linguistics, 6st. edn. Singapore: Blackwell.

Finch. G. (2005). Key Concepts in Language and Linguistics, 2nd. edn., Palgrave.

Hurford, J. R. et al. (2007). Semantics: a Coursebook. 2nd edn. UK: Cambridge University Press.

Mathews, P. H. (2011). Concise Dictionary of Linguistics, Oxford: Oxford University Press.