نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد مطالعات فرهنگی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پرداختن به مسئله محیط­زیست درفضایی خلاءگونه امکانپذیر نیست، خصوصاً در روزگاری که چالش­های زیست­محیطی مانند تغییرات اقلیمی، تنها در ابعاد جهانی قابل تبیین هستند.­ ازسویی دیگر، مفهوم جهانی‌شدن مورد توجه ژرف نظریه‌پردازان اجتماعی بوده است و در گذر زمان چالش‌های بنیادین"پرسش درمورد وجود یا عدم وجود آن" نیز بطور پی‌درپی افزایش یافته است. این مقاله نگاهی به یکی از متفاوت‌ترین اندیشه‌های کنونی در این باب، یعنی مفهوم جهان‌وطنی اولریش بک با تأکید بر ابعاد زیست­محیطی آن، خواهد داشت که آن را بدیل به حق و شایسته مفهوم جهانی‌شدن بر می‌شمارد و در این راستا تا آنجایی پیش می‌رود که از نو چارچوب مرجع متفاوتی برای جامعه‌شناسی معاصر، بر می‌سازد. در این مقاله، پس از پرداختن به اندیشه­های بک در مورد مفهوم جامعه در مخاطره جهانی و ویژگیهای آن،  تمایزات بنیادین جهانی شدن و جهان‌وطنی، فرآیند جهان‌وطنی و جامعه‌شناسی جهان‌وطن و در نهایت چندین نقد مطرح بر نظریه او، مطالعه تطبیقی ابعاد زیست­محیطی جهانی­شدن در اندیشه­های هاروی، گیدنز، رابرتسون و بک، انجام شده است. مقاله، سه مدل نوین میان گفتمان محیط­زیست و گفتمان اقتصادی، ارایه می­کند و درنهایت دیدگاه هاروی و رابرتسون در راستای مدل تعارض، دیدگاه گیدنز در راستای مدل درهم­تنیده و دیدگاه بک، نزدیکتر به مدل همپوشانی استنتاج می­شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization, Cosmopolitanism and Environment: Critical Review of Ulrich Beck

نویسندگان [English]

  • Niloofar Hashemi 1
  • Mohammad Saeid Zokaei 2

1 Ph.D. Candidate in Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University

2 Professor in Sociology & Cultural Studies, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

It is not possible to address the issue of the environment in an empty space, especially when the environmental challenges such as climate change can only be analyzed and explained on a global scale. Nowadays, the concept of globalization is very interesting for the social theorists, and over time the fundamental challenges of “question about its existence or non-existence” have steadily increased. This article will take a look at one of the most diverse ideas in this field, the concept of Ulrich Beck’s cosmopolitanism, with an emphasis on its ecological dimensions, which he considers to be a worthy alternative to the concept of globalization, and goes so far as to it re-creates a different frame of reference for contemporary sociology. The article deals with the description of Beck’s ideas on the concept of global risk society and its characteristics, the fundamental differences between globalization and cosmopolitanism, the cosmopolitanism process and the sociology of cosmopolitanism, and finally, a brief look at several critiques of his theory. Then it is focused on comparative research of the ecological dimensions of globalization in the ideas of Harvey, Giddens, Robertson and Beck. This article introduces three novel models of conflict, interwoven, and subset between environmental discourse and economic discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Cosmopolitanism
  • Discourse Model
  • environment
  • Ulrich Beck

بک، اولریش (1388). جامعه در مخاطره جهانی، ترجمة محمدرضا مهدی زاده، تهران: انتشارات کویر.

فرهادی محلی، سیدمحسن (1396). «بررسی و نقد اندیشه های آنتونی گیدنز در زمینه سیاست­های زیست محیطی، مطالعه موردی: کتاب سیاست های مقابله با تغییرات آب و هوا». مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، جلد اول «تجارب حرفه ای نقد».

علوی­پور، علی (1390). «بررسی تحلیلی پدیده جهانی شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ». مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 2(5)، 63-96.

 

Beck, U. (2000). "The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity." The British Journal of Sociology51(1): 79-105.

Beck, U. (2002). "The cosmopolitan society and its enemies." Theory, culture & society19(1-2): 17-44.

Beck, U. (2002). "The terrorist threat: world risk society revisited." Theory, culture & society19(4): 39-55.

Beck, U. (2005). "War is peace: on post-national war." Security Dialogue36(1): 5-26.

Beck, U. (2007). "The cosmopolitan condition: Why methodological nationalism fails." Theory, culture & society24(7-8): 286-290.

Beck, U. (2011). "Cosmopolitanism as imagined communities of global risk." American Behavioral Scientist55(10): 1346-1361.

Beck, U. (2014). We Do Not Live in an Age of Cosmopolitanism but in an Age of Cosmopolitization: The ‘Global Other’is in Our Midst, Springer: 169-187.

Beck, U. and E. Beck-Gernsheim (2008). "Global generations and the trap of methodological nationalism for a cosmopolitan turn in the sociology of youth and generation." European sociological review25(1): 25-36.

Beck, U. and E. Grande (2010). "Varieties of second modernity: The cosmopolitan turn in social and political theory and research." The British Journal of Sociology61(3): 409-443.

Beck, U. and N. Sznaider (2006). "Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda." The British Journal of Sociology57(1): 1-23.

Beck, U. and N. Sznaider (2011). "Self-limitation of modernity? The theory of reflexive taboos." Theory and Society40(4): 417-436.

Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage.

Beck, U., et al. (2003). Global America?: The Cultural Consequences of Globalization, Liverpool: University Press.

Canzler, W., et al. (2008). Tracing Mobilities: Towards a Cosmopolitan Perspective, Ashgate Publishing, Ltd.

Chernilo, D. (2006). "Social theory’s methodological nationalism: Myth and reality." European Journal of Social Theory9(1): 5-22.

Friedman, J. (1994). Cultural Identity & Global Process, London: Sage.

Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.

Holton. R. (1998). Globalization and the Nation State, London: Palgrave Macmillan.

Honeybun-Arnolda, E. (2017). The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World, Taylor & Francis.

Jafary, M. (2017). Book review: The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming our Concept of the World, London: Sage.

Latour, B. (2004). "Whose cosmos, which cosmopolitics? Comments on the peace terms of Ulrich Beck." Common Knowledge10(3): 450-462.

Martell, L. (2009). "Global inequality, human rights and power: a critique of Ulrich Beck's cosmopolitanism." Critical Sociology35(2): 253-272.

Mythen, G., et al. (2017). "The prophecy of Ulrich Beck: signposts for the social sciences." Journal of Risk Research: 1-5.

Robertson, R. (1990) “After Nostalgia? Wilful Nostalgia and the Phases of Globalization”, in: B. S. Turner (ed.), Theories of Modernity and Postmodernity, pp. 45-61, London: Sage

Rovisco, M. and M. Nowicka (2016). The Ashgate Research Companion to Cosmopolitanism, Routledge.

Schiller, N. G. (2010). "Old baggage and missing luggage: a commentary on Beck and Sznaider's ‘Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda’." The British Journal of Sociology61(s1): 413-420.