نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد مطالعات فرهنگی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پرداختن به مسئله محیط­زیست درفضایی خلاءگونه امکانپذیر نیست، خصوصاً در روزگاری که چالش­های زیست­محیطی مانند تغییرات اقلیمی، تنها در ابعاد جهانی قابل تبیین هستند.­ ازسویی دیگر، مفهوم جهانی‌شدن مورد توجه ژرف نظریه‌پردازان اجتماعی بوده است و در گذر زمان چالش‌های بنیادین"پرسش درمورد وجود یا عدم وجود آن" نیز بطور پی‌درپی افزایش یافته است. این مقاله نگاهی به یکی از متفاوت‌ترین اندیشه‌های کنونی در این باب، یعنی مفهوم جهان‌وطنی اولریش بک با تأکید بر ابعاد زیست­محیطی آن، خواهد داشت که آن را بدیل به حق و شایسته مفهوم جهانی‌شدن بر می‌شمارد و در این راستا تا آنجایی پیش می‌رود که از نو چارچوب مرجع متفاوتی برای جامعه‌شناسی معاصر، بر می‌سازد. در این مقاله، پس از پرداختن به اندیشه­های بک در مورد مفهوم جامعه در مخاطره جهانی و ویژگیهای آن،  تمایزات بنیادین جهانی شدن و جهان‌وطنی، فرآیند جهان‌وطنی و جامعه‌شناسی جهان‌وطن و در نهایت چندین نقد مطرح بر نظریه او، مطالعه تطبیقی ابعاد زیست­محیطی جهانی­شدن در اندیشه­های هاروی، گیدنز، رابرتسون و بک، انجام شده است. مقاله، سه مدل نوین میان گفتمان محیط­زیست و گفتمان اقتصادی، ارایه می­کند و درنهایت دیدگاه هاروی و رابرتسون در راستای مدل تعارض، دیدگاه گیدنز در راستای مدل درهم­تنیده و دیدگاه بک، نزدیکتر به مدل همپوشانی استنتاج می­شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Globalization, Cosmopolitanism and Environment: Critical Review of Ulrich Beck

نویسندگان [English]

  • Niloofar Hashemi 1
  • Mohammad Saeid Zokaei 2

1 Sociology, social sciences

2 Social Sciences

چکیده [English]

It is not possible to address the issue of the environment in an empty space, especially when the environmental challenges such as climate change can only be analyzed and explained on a global scale. Nowadays, the concept of globalization is very interesting for the social theorists, and over time the fundamental challenges of "question about its existence or non-existence" have steadily increased.
This article will take a look at one of the most diverse ideas in this field, the concept of Ulrich Beck's cosmopolitanism, with an emphasis on its ecologgical dimensions, which he considers to be a worthy alternative to the concept of globalization, and goes so far as to it re-creates a different frame of reference for contemporary sociology. The article deals with the description of Beck's ideas on the concept of global risk society and its characteristics, the fundamental differences between globalization and cosmopolitanism, the cosmopolitanism process and the sociology of the cosmopolitanism, and finally a brief look at several critiques of his theory. Then it is focused on comparative research of the ecological dimensions of globalization in the ideas of Harvey, Giddens, Robertson and Beck. This article introduces three novel models of conflict, interwoven, and subset between environmental discourse and economic discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • Cosmopolitanism
  • Discourse Model
  • environment
  • Ulrich Beck