نقد و بررسی جهانی شدن وتنوع فرهنگی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/crtls.2020.31460.1885

چکیده

جهانی‌‌شدن با توسعه ارتباطات جمعی در گستره جهانی همراه است. درخصوص میزان و نوع تاثیراتی که جهانی‌شدن و ارتباطات جهان‌وطنی، در تحولات فرهنگی داشته، نظریه‌های گوناگونی وجود دارد که از جمله مهمترین آنها نظریه همگرایی فرهنگی و نظریه قطبی‌شدن فرهنگی است. از جمله مهمترین چالش‌های اصلی دراین حوزه مسئله رابطه تنوع‌ فرهنگی با جهانی شدن است. دراین راستا نوریس و اینگلهارت در پژوهشی این رابطه را در 95 کشور و با شاخص‌هایی همچون؛ میزان استفاده از رسانه‌های خبری، ارزشها و نگرش‌فرهنگی به آزمون گذارده‌اند. براساس نتایج این تحقیق، جهانی-شدن، تنها در مناطقی که به میزان زیادی در معرض ارتباطات جمعی جهانی قرار دارند، وجهی همگرایانه داشته و بخش عمده جهان به‌‌واسطه آنچه دیوارهای آتش می‌نامند، به‌میزان اندکی از ارتباطات جمعی جهانی بهره می‌گیرند. سخن اینکه با وجود گسترش جهانی‌‌شدن، هسته اصلی فرهنگ‌‌های ملی در جهان همچنان پا برجا مانده است. کتاب مذکور با عنوان جهانی شدن و تنوع فرهنگی توسط عبدالله فاضلی و ساجده علامه ترجمه شده است. معرفی و نقد شکلی و محتوایی این اثر، موضوع مقاله پیش رو است، علاوه بر این که ارزیابی ترجمه کتاب مذکور نیز از نظر دور نمی-ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: Globalization and Cultural Diversity

نویسنده [English]

  • hamid sajadi
.
چکیده [English]

Globalization is accompanied by the expansion of mass communication across the globe. Regarding the magnitude and type of the major impacts left by globalization and cosmopolitan connections on cultural developments, various theories have been formed, among which the most important ones are the theory of cultural convergence and the theory of cultural polarization. The main issue is the relationship between cultural diversity and globalization which Norris and Inglehart have tested in their book, "Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World ", through an extensive survey based on variables. According to the results of this study, globalization has had a convergent aspect only in the areas close to the center of mass communications world, while the fact is that due to the so-called firewalls, a major part of the world is not highly exposed to global mass communications. The present paper tries to review and examine the relationship between globalization and cultural diversity introduced in the collaborative research of Norris and Inglehart which is translated into Persian by Abdollah Fazeli and Sajedeh Allameh and published in a book entitled “Globalization and Cultural Diversity” by Kavir Publishing. In addition to the review and analysis of the content of this work, its form and translation are also considered at this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • cultural diversity
  • cosmopolitan
  • mass communication
  • divergence
البرو، مارتین(۱۳۸۱)، «عصر جهانی، جامعه‌شناسی پدیده جهانی شدن»، ترجمه نادر سالار زاده احمدی، تهران: نشر آزاد اندیشان.
کاستلز‌، مانوئل‌(1380)، عصر اطلاعات؛ اقتصاد جامعه و فرهنگ(جلد 2): قدرت و هویت، حسن چاوشیان، تهران: طرح نو‌.
نوریس، پیپا و اینگلهارت، رونالد(1395)، جهانی شدن و تنوع فرهنگی، عبدالله فاضلی، ساجده علامه، تهران: انتشارات کویر.
ب. منابع لاتین؛
"World Stats". Internet World Stats. Minimarts Marketing Group. 30 June 2012., Access from: https://www.internetworldstats.com/stats.htm
Faiola, Anthony. (2009). "A Global Retreat As Economies Dry Up." The Washington Post, 5 March 2009., Access from: https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/04/AR2009030404221.html
Pankaj Ghemawat and Steven A. Altman, 2014, "Signs of life". The Economist. 15 November, Access from: https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/04/AR2009030404221.html
Wolf, Martin (2001). "Will the nation-state survive globalization?". Foreign Affairs. Access from https://www.foreignaffairs.com/articles/2001-01-01/will-nation-state-survive-globalization.
Ghosh, Biswajit (2011) "Cultural Changes and Challenges in the Era of Globalization." Journal of Developing Societies, SAGE Publications, 27(2): 153–75.
Marju Lauristin, Mari Kodres, September 2011, XVI Open Society forum, Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World, Tallinn: Open Estonia Foundation.
Patricia Moy, Book Review: Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World, Political Science Quarterly, Volume 125, Number 3, Fall 2010.
Peterson R., D. Wunder and H. Mueller, Social Problems (New Jersey: Prentice Hall, 1999).
Held David, McGreW Anthony, Globaltt David and Perraton Jonathan, Global Trnsformation: Politics, Economics and Culture(Stanford, California: Stanford University Press, 1999).