طرح و نقد سکولاریسم انتقادی

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

10.30465/crtls.2020.31808.1910

چکیده

اندیشمندان لیبرال مدعی هستند درنقد هیچ محدودیتی را قائل نیستند زیرا هر محدودیتی در این زمینه به معنی محدود کردن آزادی بیان به عنوان یکی از مهمترین مصادیق آزادی است. بر این اساس، در یک گقتمان لیبرال،از توهین به پیامبران الهی،به عنوان یکی از مصادیق آزادی بیان دفاع می شود. موضوع محوری کتاب « آیا نقد سکولار است؟» همین است. این کتاب در واقع شامل دو مقاله اصلی است که توسط دو نفر از نویسندگان مسلمان، یعنی طلال اسد و صبا محمود تالیف شده است. مقاله حاضر به بررسی و نقد این آراء می پردازد.اسد وصبا محمود به رد دوگانه استدلالی می پردازند که مسیحیت، سکولاریسم، عقلانیت، مدارا و آزادی را در یک سو و اسلام، بنیادگرایی، تسلیم بودن، تعصب و محدودیت را در سوی مقابل قرار می دهد. اسد بر موارد نقضی که درجوامع مدرن وجود دارد تاکید می کند. هرچند او باید با نگرشی تحلیلی انتقادی،کمالگرایی نهفته در آراء اندیشمندان غربی بویژه در گفتمان لیبرال را به عنوان نقض بیطرفی اخلاقی مورد توجه قرار می داد.صبا محمود نیز ادعای جدایی امر دینی از امر سیاسی را رد و بر جانبدارانه بودن سنت انتقادی غربی تاکید می کند.از این منظر بحث او تکمیل کننده مباحث اسد می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical secularism

نویسنده [English]

  • mohammad shojaiyan
assistant professor, Faculty of Political Sciences, Research Institute of Hawzah and University
چکیده [English]

Liberals claim that they do not impose any restrictions on the critique of ideas and institutions because any restriction in this area means restricting freedom of expression as one of the most important aspects and instances of freedom. Accordingly, in liberal discourse, insults to divine prophets are defended as an example of freedom of expression. The central theme of the book "Is Criticism Secular?" is related to the above discussion. This book contains articles written by two Muslim authors, Talal al-Assad and Saba Mahmoud, and criticizes the liberal view of criticism and its relation to freedom of expression. This article examines and critiques these views. Both Assad and Saba Mahmoud tried to recognize and reject the "dual rational argument" that puts Christianity, secularism, rationality, tolerance, and freedom of thought and expression on one side, and Islam, fundamentalism, obedience, bigotry, and limitation of thought and expression on the other side.
Assad emphasizes the violation cases that exist in the functioning and existing laws of modern societies. However, he should have taken a critical analytical approach to the perfectionism inherent in the views of Western thinkers, especially in liberal discourse, as a violation of the moral neutrality they claim. Mahmoud rejects the claim of separation of religion from politics by emphasizing modern discourse and underlines the bias of the Western critical tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criticism
  • Secularism
  • the Prophet of Islam
  • Apostasy
  • Blasphemy
اسد، طلال و دیگران. آیا نقد سکولار است؟ کفرگویی، جراحت و آزادی بیان،( 1395). ترجمه آلما بهمن پور. تهران : نشر نی، چاپ دوم.
برلین، آیزایا(1368). چهار مقاله درباره آزادی. ترجمه محمد علی موحد. تهران: انتشارت خوارزمی، چاپ اول.
بهشتی،سید علیرضا(1381).سیاست درجوامع چندفرهنگی. تهران: انتشارات بقعه، چاپ اول.
کیکس، جان (1392). علیه لیبرالیسم، ترجمه محمد رضا طاهری. تهران:انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1392.
لوین، اندرو(1380). طرح و نقد لیبرال دموکراسی، ترجمه سعید زیبا کلام. تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.
مندوس، سوزان (1395).  بیطرفی در فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی، ترجمه فاطمه سادات حسینی. قم: انتشارات طه، چاپ اول، 1395.
موله، آلبر و شوالیه، ژاک . تاریخ عمومی عالم، تهران: بی تا.
 
Mulhall, Stephen, and Swift, Adam(1992). Liberals and Communitarians. Oxford ,UK: Basil Blackwell. 
 Plant, Raymond(1991). Modern Political Thought. Oxford: Basil Blakwell.
 Sandel, Michael .J (1984).Liberalism an Its Critics. New York University Press.
 Sandel, Michael .J (2009