واقعیت‌های سیاسی تحقیق در علوم اجتماعی با تمرکز بر کتاب استعمارزدایی از روش

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری انسان شناسی دانشگاه تهران

10.30465/crtls.2020.5573

چکیده

کتاب استعمارزدایی در روش در زمرۀ متون ضداستعماری با جهتگیری­هایی نسبت به انسان­شناسی، تحقیق و علم به قلم تحریر درآمده است؛ از انسان­شناسی تا تحقیق و علم تا زمانی که در بطن و گسترۀ حضور استعمار واقع شده بود، از منظر نویسندۀ کتاب نکوهش شده­اند. شواهدی از تحقیقات غیرانسانی استعمارگران بریتانیایی در نیوزیلند روی مائوری­ها در کتاب ارائه شده است. این کتاب نشان می­دهد بنا به مبارزات متعددی که اهالی قبیله مائوری با استعمارگران، امروزه معنای و کاربرد تحقیق متفاوت از گذشته شده است و آنها با آغوش باز به استقبال تحقیق می­روند.بنا به این شواهد، آنچه می­توان در مورد این کتاب و در پاسخ به آن خاطرنشان کرد این است که متهم اصلی "تحقیق" نیست بلکه کشورگشایی­ها و جاه طلبی­های اقتصادی و سیاسی کشورهای استعمارگر است که نام تحقیق و انسان شناسی را تحت­الشعاع خود قرار داده است. همواره مائوری­ها به طور خاص و پلینزی­ها به صورت کلی از منظر انسان­شناسان معرفی و شناسانده می­شوند این در حالی است که در این اثر این موضوع وارونه شده است و این زنی از مائوری­ها است که می­نویسد و ثبت می­کند و نظر و تحلیل خود را در مورد گذشته و انسان­شناسی بیان می­کند. اما در این میان آنچه که می توان در تکمیل آثار اینگونه عنوان کرد نگاه به غرب و یا استعمار در راستای شناخت آن از منظر مائوری است. این مهم در آثار ضداستعماری کمتر مدنظر قرار می­گیرد. بسندگی به نوشتن مائوری­ها از خودشان و زخم­هایشان در بهبود اوضاع دخیل خواهد بود اما به هر روی ما را بی­نیاز از شناخت غرب و استعمار از منظر دقیق و توجه به لایه­های ذهنی نمی­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Political Realities of Social Science Research with Focusing on the book of Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples

نویسنده [English]

  • Parvin Ghasemi
.
چکیده [English]

The book of Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples was written in anti-colonial texts with orientations toward anthropology, research, and science. From anthropology to science and research was blamed by writer because of using them by colonial system. The author claims that science, research and anthropology have contributed to colonization. Evidences of inhumane research by British colonists in New Zealand on the Maori is presented in the book.This book shows that, in the face of numerous struggles that the Maori tribes have made with the colonists, today the meaning and application of “research” have become different from the past, and they welcomed to “research” with open arms. According to the evidence, the main culprit is not "research" but the economic and political ambitions of the colonial countries that overshadow the name of research and anthropology.The Maoris always in particular and the Polynesians generally are introduced and identified from the perspective of foreign anthropologists, But in this book, she is a Maori woman who writes and records and expresses her opinion and analysis of the past and anthropology.  In this book, is not to be seen anti-colonialist view of the West or colonialism in the light of their understanding of the Maori. This issue is less addressed in anti-colonial works. Writing about the Maori themselves and their wounds will help to improve the situation, but it does not require us to understand the West and colonize from a careful perspective and pay attention to the subjective layers.

آرودل، جنین (1392) نخبگان سایه (جلد چهارم از مجموعه غرب شناسی)، ترجمۀ حسین علیزاده، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.
آلن دایانا(1397)  «سیاست شاهد، به خاطر آوردن و به فراموشی سپردن 1984 در اردوگاه شتیلا»، در کتاب نکبت؛ فلسطین، سال 1948 و دعاوی حافظه ( تدوین و تالیف احمد سعدی و لیلا ابوالقود)،  ترجمۀ احمد نادری و محسن منجی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ اول.
بلاوت، جیمز موریس(1392) غرب چگونه غرب شد(جلد دوم از مجموعه غرب شناسی در انتشارات سروش).ترجمۀ مرتضی مداحی، تهران: انتشارات سروش.
توهیوای اسمیت، لیندا(1393) استعمارزدایی از روش؛ تحقیق علمی و مردمان بومی، ترجمۀ احمد نادری و الهام اکبری، نشر مترجمان، چاپ اول.
پینچ، تررو و کالینز، هری(1392) تکنولوژی رها (جلد اول از مجموعه غرب شناسی در انتشارات سروش)، ترجمۀ زهرا زنگنه مدار، عمار میرزایی و مصطفی تقوی، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.
شایگان، داریوش (1378) آسیا در برابر غرب، انتشارات امیرکبیر. چاپ سوم ( چاپ اول این کتاب در سال 1378 بوده است).
دژاردن، تیری(1357) صد میلیون عرب، ترجمۀ حسین مهری، تهران: انتشارات توس، چاپ دوم.
داوری اردکانی، رضا(1379) دربارۀ غرب، تهران: انتشارات هرمس، چاپ اول.
کرتیس، مارک (1392) شبکه فریب: نگاهی به نقش انگلستان در دنیا ( جلد سوم از مجموعه غرب شناسی) ترجمۀعلی فتحعلی آشتیانی، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.
کلیسلینگ، جان بردی(1392) درس­های دیپلماسی (جلد پنجم از مجموعه غرب شناسی)، ترجمۀ غدیر نبی زاده، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.
گاتشاک، پیتر (1392) اسلام هراسی (جلد ششم از مجموعه غرب شناسی)، ترجمه حسین علیزاده، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.
فاضلی، نعمت الله ( 1390) مردم نگاری سفر، نشر آیینه، چاپ اول.
فروغی، محمدعلی(1344)  سیر حکمت در اروپا (جلد اول و دوم و سوم)، انتشارات کتابفروشی زوار.
نراقی، احسان (1354) غربت غرب، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول.
مید، مارگات(1369) بلوغ در ساموآ، ترجمه مهین میلانی، تهران: نشر ویس،  چاپ اول.
 
Firth, Raymond (1939) Primitive Polynesian Economy, London: Routledge & Keagan Pual.
Firth, Raymond (1946). Malay Fishmen: Their Peasant Economy, London: Routledge & Keagan Pual.
Firth, Raymond & Basil S, Yamey (1964). Capital, Saving and Credit in Peasant Societies, Chicago; Aldine.
Denzin, Norman K; Lincoln, Yvonna S; Smith, Linda Tuhiwai (2012). Handbook of Critical and Indigenous Methodologies (2nd Ed.) London; Zed books.
Smith, Linda Tuhiwai (2005) “Building of Research Agenda for Indigenous Epistemologies and Education", Anthropology and Education Quarterly, 36(1): pp93-95.