فضیلت‌گرایی در تقریری انسان‌شناختی؛ مروری بر کتاب The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom (فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای عرفان اسلامی

2 دانشجوی دکتری فلسفه اخلاق

10.30465/crtls.2020.5575

چکیده

انسان‌شناسی اخلاق یکی از رشته‌های نوظهور در مطالعات میان رشته‌ای در حوزه فلسفه اخلاق و انسان‌شناسی است. کتاب «فاعل فضیلت؛ انسان‌شناسی اخلاق و آزادی» نوشته جیمز لیدلاو، یکی از تأثیرگذارترین آثار نوشته شده در این حوزه است. نویسنده در این اثر کوشیده است مرزهای انسان‌شناسی و فلسفه اخلاق را به یکدیگر نزدیک کند. بهره‌گیری مولف از مفاهیم و نظریه‌های مختلف در هر دو رشته موجب شده است این کتاب فراتر از یک مطالعه انسان‌شناسانه صرف قرار بگیرد. به طور نمونه وی فضیلت را از فلسفه اخلاق و آزادی را از مطالعات انسان‌شناسانه وام گرفته است. از این رو می‌توان این کتاب را نمونه موفقی از یک مطالعه میان‌رشته‌ای قلمداد کرد که علاوه بر بهره‌گیری از منابع هر دو رشته، از نظر روش‌شناختی نیز به هر دو حوزه ادای سهم کرده است. او برای این منظور از منابع موجود در رشته فلسفه اخلاق بهره‌ می‌جوید تا به تقویت پژوهش‌های انسان‌شناختی کمک کند. همچنین وی بنا دارد زمینه تولید منابع علمی بیشتری در زمینه انسان‌شناسی اخلاق را ایجاد کند و حتی برای تکمیل گفتگوی انسان‌شناسی اخلاق، برخی متفکران از جمله میشل فوکو، مکینتایر و برنارد ویلیامز را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Virtue ethics in an anthropological account A review of ‘The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom’ by James Laidlaw

نویسندگان [English]

  • Parisa Goudarzi 1
  • Mohsen Shabani 2
1 Ph.D. in Islamic mysticism
2 Ph.D. student of ethics,
چکیده [English]

Moral anthropology is a newfound field in interdisciplinary studies in moral philosophy and anthropology. ‘The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom’ by James Laidlaw is one of the most effective books ever in this area. The author tries to approximate the boundaries of anthropology and moral philosophy. He uses notions and theories from both fields, and it makes the book to be more than a mere anthropological study. For instance, he draws the notions of virtue and freedom from moral philosophy and anthropology respectively. As a result, the book could be regarded as a successful interdisciplinary study, which benefits from both disciplines and at the same time contributed to them methodologically. To do so, he uses philosophical resources to support anthropological researches. Laidlaw also wants to facilitate new resources in the field of moral anthropology, and puts some figures-like Foucault, MacIntyre, and Williams- together to improve the discussion of moral anthropology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral anthropology
  • James Laidlaw
  • Virtue
  • Freedom
  • responsibility
ابوطالبی، حمید، (1392). انسان‌شناسی اخلاق، از مجموعه فلسفه اخلاق اجتماعی، تهران: کویر
بناهان، مریم؛ و دیگران، (1391). تبیینی از مبانی نظری اندیشه مرجعیت زدایی اخلاقی پساساختارگرا و نقد آن، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال بستم، شماره 15
عابدی رنانی، علی، (1385). رویکرد انتقادی مکینتایر به لیبرالیسم، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 34
محیطی اردکان، حسن، (1393).بررسی تطبیقی اندیشه اخلاقی مکینتایر و پینکافس، معرفت، شماره 210
مکینتایر، السدیر، (1390). در پی فضیلت، تحقیقی در نظریه اخلاقی، ترجمه حمید شهریاری، محمدعلی شمالی، تهران: سمت
Faubion, James D. (2014). An Anthropology of Ethics, Cambridge: Cambridge University Press
Fassin, Didier, (2012). A companion to moral anthropology, New York: Wiley-Blackwell
Laidlaw, James (2014). The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom, Cambridge: Cambridge University Press
Laidlaw, James. (2002). “For an Anthropology of Ethics and Freedom.” Journal of the Royal Anthropological Institute 8(2): 311-332.
Mattingly, C. (2012). “Two virtue ethics and the anthropology of morality. Anthropological Theory”, 12(2), 161–184.            
Theixos, H. (2014). “The Subject of Virtue: An Anthropology of Ethics and Freedom by James Laidlaw” (review). Modernism/modernity 21(2), 565-568. Johns Hopkins University Press. Retrieved April 16, 2019, from Project MUSE database.