نقد کتاب علیه لیبرالیسم: درباره انتقادی واکنشی از لیبرالیسم

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی علوم سیاسی(اندیشه سیاسی) دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.30465/crtls.2020.31443.1883

چکیده

من در این نوشه تلاش خواهم کرد تا ضمن مطالعه درباره شکل و محتوای کتاب علیه لیبرالیسم، اثر جان کِکس این مسئله را نشان بدهم که یک جور تله تئوریک بر سرتاسر کتاب کِکس حاکم است. دامی نظری که نهایتاً نویسنده کتاب را در دست یابی به هدفش، یعنی ارائه نقدی منسجم از لیبرالیسم است، ناکام گذاشه و اثر او را به بیانیه‌ای بلاغی، در جدالهای سیاسی تبدیل می‌کند. من سعی کرده‌ام تا جایی که ممکن است در این نوشه از به کار بردن نظریات شخصی خودم درباره سیاست،مخصوصاً در مواجه با لیبرالیسم و محافظه کاری، خودداری کرده و محتوای نوشته کِکس را مورد مطالعه قرار بدهم. نوشته‌ای که در مجموع، به لحاظ اعتبار علمی و افزوده‌هایش به ادبیات موضوع از اعتبار و کیفیت بسیار پایینی برخوردار است.من این کار را از طریق مطالعه‌ای متن محور انجام داده و تلاش می‌کنم تا نامتکافی بودن این صورت بندی و تله تئوریکی را که ایجاد کرده است مشخص کنم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Book Review: Against Liberalism, on a repercussive Critics on Liberalism

نویسندگان [English]

  • Hamid Malekzade 1
  • Ahmad Khaleghi damghani 2
1 political science/law and political science/university of Tehran
2 .
چکیده [English]

In this essay, I will try to study the form and content of the book Against Liberalism, to show that John Kekes's work is suffering from a kind of theoretical trap that runs throughout his book. In doing so, I will follow a textualist Standpoint by which I will try to highlight the main framework of Kekes's understanding of Liberalism. I will explain that his understanding of Liberalism is fundamentally affected by his conservatist Standpoint. This affection is the main source of what I will call Kekes's Theoretical trap. The theoretical trap that ultimately leads the author to a misunderstanding on his goal, which is to present a coherent critique of liberalism, and turns his work into rhetorical statements in political debates. I have tried, as far as possible, to refrain from using my personal views on politics in this paper, especially in the face of liberalism and conservatism. John Kekes's book is in general, and in terms of scientific validity and the importance of the contribution to the subject area, has a very low validity and quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liberalism
  • Autonomy
  • Conservatism
  • Ethics
  • John Kekes

 

برک, ا. (1393). تأملاتی بر انقلاب در فرانسه. (س. صفاری, مترجم) تهران: نشر نگاه معاصر.
بشیریه, ح. (1382). لیبرالیسم و محافظه کاری:تاریخ اندیشه‌های یاسی در قرن بیستم. تهران: نشر نی.
رسگارد, ک. (1386). سرچشمه رزش از نظر ارسطو و کانت. ارغنون: فلسفه اخلاق, 16, 95-120. بازیابی 1397
کانت, ا. (1369). بنیاد ما بعد الطبیعه اخلاق. (ح. عنایت, مترجم) تهران: خوارزمی.
کانت, ا. (1393). درس‌های فلسفه اخلاق. (م. ص. بیدی, مترجم) تهران: انتشارات نقش و نگار.
کیکس, ج. (1392). علیه لیبرالیسم. (م. ر. طاهری, مترجم) تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
محمودی, س. ع. (1383). فلسفه سیاسی کانت: اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری فلسفه اخلاق. تهران : مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر.
 
McNamara , P., & Hunt , L. (Eds.). (2007). Liberalism, Conservatism, and Hayek’s Idea of Spontaneous Order. New York: Palgrave Macmillan.
Baier, A. (1989). Doing Whithout Moral Theory? In S. G. Clarke, & E. Simpson (Eds.), Anti-Theory in Etichs and Moral Conservativism (pp. 29-48). New York: State University of New York Press.
Boyd, R., & Morrison, J. A. (2007). F. A. Hayek, Michael Oakeshott, and the Concept of Spontaneous Order. In P. McNamara , & L. Hunt (Eds.), Liberalism, Conservatism, and Hayek's Idea of Spontaneous Order (pp. 87-105). New York: Palgrave Macmillan.
CHRISTMAN, J., & ANDERSON, J. (Eds.). (2005). Autonomy and the Challenges to Liberalism: New Essays. Cambridge: Cambridge University Press.
Dworkin, R. (1985). A Matter of Principle. Cambridge, Massachusetts, and London: HARVARD UNIVERSITY PRESS.
Freeden, M. (2001). Liberal community: an essay in retrieval. In A. Simhony, & D. Weinstein (Eds.), The New Liberalism Reconciling Liberty and Community (pp. 26-48). Cambridge: Cambridge University Press.
Gaus, G. F. (2007). C o n t e m p o r a r y T h e o r i e s o f L i b e r a l i s m:Public Reason as a Post-Enlightenment Project. London • Thousand Oaks • New Delhi: SAGE Publications.
Gray, J. (1995). Liberalism (Concepts in Social Thought). Minneapolis: Univ of Minnesota Pr; Subsequent edition (.
Hallowell, J. H. (2002). THE DECLINE OF LIBERALISM AS AN IDEOLOGY:With Particular Reference to German Politico-Legal Thought (3 ed.). London: Routledge.
Hayek, F. A. (1978). The Constitution of Liberty . Chcago: The University of Chicago Press.
Jones, E. (2017). Edmund Burke and the Invention of Modern Conservatism,1830–1914:An Intellectual History. London: Oxford University Press.
MacIntyre, A. (2007). After Virtue: A Study in Moral Theory. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
Mendus, S. (1989). Toleration and the Limits of Liberalism. London: MACMILLAN EDUCATION LTD.
Merquior, J. G. (1991). Liberalism: old and new. Boston, Massachusetts: Twayne Publishers, A division of G. K. Hall & Co.
mises, l. v. (2005). Liberalism: The Classical Tradition. (B. B. Greaves, Ed.) Indianapolis: liberty fund.
Munger, M. C. (2007). Culture, Order, and Virtue. In Liberalism, Conservatism, and Hayek's Idea of Spontaneous Order (P. McNamara, & L. Hunt, Trans., pp. 177-195). New York: Palgrave Macmillan.
Noble, N. C. (1989). Normive Ethicl theories. In G. S. Clarke, & E. Simpson (Eds.), Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism (pp. 49-64). New York: University od New York Press.
Okeshott, M. (1989). The Tower of Bble. In S. G. Clarke, & E. Simpson (Eds.), Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism (pp. 185-202). New York: New york University Press.
Otteson, J. R. (2007). Unintended Order Explanations in Adam Smith and the Scottish Enlightenment. In P. McNamara , & L. Hunt (Eds.), Liberalism, Conservatism, and Hayek's Idea of Spontaneous Order (pp. 21-42). New York: Palgrave Macmillan.
Rorthy, R. (1989). Solidarity or Objectivity. In S. G. Clarke, & E. Simpson (Eds.), Anti-Theory in Ethics and Moral Conservatism (pp. 167-183). New York: New York University Press.
Ryan, A. (2012). The Making of Modern Liberalism. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Santoro, E. (2003). Autonomy,Freedome and rights:a Critique of Liberl Subjectivity. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers in.
Sartre, J.-a. ([1947]2007). Existentialism is a Humanism. Yale University.
Scruton, R. (1989). freedom and custom. In S. G. Clarke, & E. Simpson (Eds.), nti-Theory in Ethics and Moral Conservatism (pp. 205-222). New york: University of New York Press.
Tucker, D. F. (1994). Essay an Liberalism: Looking Left and Right. Dordrecht: Springer.
Wall, S. (1998). Liberlism, Perfectionism and restraint. Cambridge: Cambridge University Press.