نقد و بررسی کتاب زندگی فضیلت مند در عصر سکولار

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

10.30465/crtls.2020.31643.1894

چکیده

کتاب «زندگی فضیلت‌مند در عصر سکولار» اثر فرهنگ رجایی اندیشمند ایرانی و چارلز تیلور فیلسوف کانادایی است که بر پایه دغدغه‌ای مشترک میان این دو به نگارش درآمده است. این دغدغۀ مشترک همان رابطۀ میان «دین و تجدد» و امکان زندگی دین‌دارانه در دنیای مدرن است. کتاب ترکیبی از تألیف و ترجمه است و مطالب آن در چارچوب الگویِ بحران توماس اسپریگنز ارائه شده است. در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن معرفی و بررسی اثر مذکور، نقد و ارزیابی انتقادی آن در دستور کار نویسنده قرار گیرد. اینکه مسئله و کانون تمرکز اثر چیست؟ و هدف این اثر و جایگاه آن در منابع موجود این حوزه به چه صورتی است؟، از مهمترین موضوعاتی هستند که نویسنده می‌کوشد به آنها بپردازد. نقد و بررسی اثر نشانگر آن است که از حیث روش‌شناختی اثر مذکور نتوانسته مراحل چهارگانۀ روش‌شناختیِ اسپریگنز را پیاده نماید. از این رو مهمترین نقد وارده بر اثر حاضر را می‌توان نقدی «روش‌شناختی» دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review and criticism On the Virtuous Life in the Secular Age

نویسندگان [English]

  • mokhtar nouri 1
  • Ghodrat Ahmadian 2
1 political science
2 Assistance Proffesor in international relations.Razi University
چکیده [English]

Abstract: The book Virtuous Life in the Secular Age is the work of the Iranian thinker Farhang Rajaee and the Canadian philosopher Charles Taylor. This book Written based on a common concern between the two thinkers. This common concern is the relationship between "religion and modernity" and the possibility of a religious life in the modern world. The book is a combination of authorship and translation, and written in the Framework of Thomas Springs. In the present article, while introducing and reviewing the mentioned work, its critique and critical evaluation will be on the author's agenda. Criticism of the work indicates that methodologically the work has not been able to implement the four stages of Springs. Therefore, the most important critique of the present work can be considered a "methodological" critique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernity
  • Secularism
  • Virtue
  • Culture
اسپریگنز، توماس (1382)، فهم نظریه­های سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: آگاه.
تیلور، چارلز و رجایی، فرهنگ (1393)، زندگی فضیلت­مند در عصر سکولار، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: نشر آگاه.
تیلور و دیگران، چارلز (1392)، چندفرهنگ­گرایی: بررسی سیاست شناسایی، ترجمه طاهر خدیو و سعید ریزوندی، تهران: رخ داد نو.
حقیقت، سیدصادق ­وحجازی، سیدحامد (1389)، «نگاهی ­انتقادی به کاربرد نظریه بحران اسپریگنز در مطالعات سیاسی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره 49.
دهقانی­فیروزآبادی، سیدجلال (1386)، «هویت و منفعت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، در کتاب: منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ، به کوشش داود کیانی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
رجایی، فرهنگ ( 1385)، مشکله هویت ایرانیان امروز، تهران: نشر نی.
سروش، عبدالکریم (1377)، «سه فرهنگ»، در کتاب: رازدانی و روشنفکری و دینداری، تهران: نشر صراط.
قزلسفلی، محمدتقی (1393)، فلسفهِ فلسفه سیاسی، تهران: نشر امید صبا.
کوزنزهوی، دیوید (1378)، حلقه ­انتقادی، ترجمه ­مراد ­فرهادپور، تهران: انتشارات­ روشنگران­ و مطالعات زنان.
کاظمی، سیدعلی اصغر (1382)، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، تهران: قومس.
مطهری، مرتضی (1362)، خدمات متقابل اسلام و ایران، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
نقیب­زاده، احمد (1381)، تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
هورتن، جان (1386)، «چارلز تیلور: خودیت، اجتماع و دموکراسی»، در کتاب: دموکراسی لیبرال و منتقدان آن، ویراسته اپریل ­کارتر و جفری استوکس، ترجمه حمیدرضا­ رحمانی­زاده دهکردی، تهران: دانشگاه علامه.