نقدی بر کتاب Not by Genes Alone (ناکافی بودن ابتنای انسان شناسی بر ژن‌ها)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهش ، فارغ التحصیل از دانشگاه ویرجینیا غربی (آمریکا) در رشته تحصیلی ژنتیک انسانی، عضو گروه علوم پایه فرهنگستان علوم جمهوری

10.30465/crtls.2020.5582

چکیده

نوشتار حاضر به نقد و بررسی کتاب ناکافی بودن ابتنای انسان شناسی بر ژن­ها ، نوشته پروفسور پیتر ریچرسون و پروفسور رابرت بوید اختصاص دارد. دراین مقاله با مقدمه ای بر مساله علوم انسانی در جهان و ایران به بررسی ابعاد مختلف این موضوع میپردازیم و نقش عوامل زیستی و ژنتیک  در شکل گیری رفتار و فرهنگ را مطرح کرده و سپس به نقد کتاب میپردازیم. در مقدمه زمینه زیستی انسان و عوامل مختلف زیستی تاثیر گذار در رفتار و فرهنگ  مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه این اثر یک کتاب اجتهادی و نوآورانه نیست ولی بطور کلی به اهمیت موضوع فرهنگ و تکامل زیستی می پردازد و سعی اصلی نویسندگان در این کتاب به ایده پردازی و توصیف اهمیت نقش فرهنگ برای فهم رفتار انسان و توصیف این نکته بوده است که فرهنگ بخشی از زیست است. از نظر نویسندگان کتاب فهم فرهنگ از طریق "تفکر جمعیتی" (تفکری که تاثیر بر جمعیت ملاک ایجاد و تحول در فرهنگ است و نه فرد انسانی) ایجاد می شود و درک این موضوع که ژن ها و محیط  در ارتباط و تعامل هستند و هر دو نقش در ایجاد رفتار انسان دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Not by Genes Alone

نویسنده [English]

  • Ali Motevalizadeh Ardekani
.
چکیده [English]

The current review is on a book titled: Not by Genes Alone written by Peter J. Richerson and Robert Boyd. The review begins with an introduction to Human sciences in Iran and the world and different aspects are discussed. The role of biological factors and Genetics in shaping human behavior and culture is critiqued. Although this book is not a new book on this matter, it refers to the importance of culture and biological evolution. The authors describe the importance of culture for understanding the human behavior and the fact that culture is part of biology.  The authors believe that to understand culture, the "population thinking" (thinking that the influence on a population is main cause of change in culture and not individual human being) is the key. Genes and environment interact together and both play a role in human behavior.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • human sciences
  • behavior
  • Genetics
  • Genomics
  • environment
  • behavioral sciences
  • Social Sciences
  • population Thinking
قرآن کریم
سیار، پیروز (1368). عهد عتیق، نشر نی
متولی زاده اردکانی، علی (1382). نقش ژن ها در شکل گیری شخصیت،
انتشارات چهر.
متولی زاده اردکانی، علی (1389). ژنتیک رفتار و فرهنگ. انتشارات
حقوقی سینا.
 
  Arne Hessenbruch (Editor)(2000). Reader’s Guide to the History of Science. New York: Publisher, Routledge.
Harris, K.M. and McDade, T.W. (2018). "The Biosocial Approach to Human Development, Behavior, and Health Across the Life Course". Journal of the Social Sciences. 4(4):2-26.
Meloni, M. and Muller, R. (2018). "Transgenerational epigenetic inheritance and social responsibility: perspectives from the social sciences". EnvironEpigenet. 4(2):dvy019.
Rassoulzadegan and Cuzin, F. (2018). "Nutrition meets heredity: a case of RNA-mediated transmission of acquired characters". Environ Epigenet. 4(2): dvy006.
Glass, T. A. and McAtee, M. J. (2006). "Behavioral Science at the Crossroads in Public Health: Extending Horizons, Envisioning the Future". Social Science and Medicine 62 (7): 1650-71.
Harris, K.M. (2010). "An Integrative Approach to Health". Demography 47(1):1-22.
Adler, N. E., Boyce, T., Chesney M.A. et al. (1994). "Socioeconomic Status and Health: The Challenge of the Gradient". American Psychologist 49 (1):15-24.
Glass, T. A. and Mc Atee, M.J. (2006). "Behavioral Science at the Crossroads in in Public Health: Extending Horizons, Envisioning the Future". Social Science and Medicine 62 (7): 1650-71.
Yang Claire, Y., Gerken K., Schorpp K., et al. (2017). "Early Life Socioeconomic Status and Adult Physiology Functioning: A Life Course Examination of Biosocial Mechanisms". Biodemography and Social Biology 63(2):87-103.
Harris, K.M. (2010). "An Integrative Approach to Health". Demography 47(1):1-22.
Hertzman, C. and Boyce, T. (2010). "How Experience Gets Under the Skin to Create Gradients in Developmental Health". Annual Review of Public Health 31: 329-47.
Boardman, J. D., Daw, J., and Freese, J. (2013). "Defining the Environment in Gene-Environment Research: Lessons from Social Epidemiology". American Journal of Public Health 103(S1):S64-72.
Hutter, C.M., Mechanic, L.E., Chatterjee, et al. (2013). "Gene-Environment Interactions in Cancer Epidemiology: A National Cancer Institute Think Tank Report". Genetic Epidemiology 37(7):643-57.
Slavich, G.M. and Cole, S.W. (2013). "The Emerging Field of Human Social Genomics". Clinical Psychological Science. 1(3):331-348.
Boyce, W.T. and Kobor, M.S. (2015). "Development and the Epigenome: The Synapse of Gene-Environment Interplay". Developmental Science. 18(1):1-23.
Christensen, B.C., Houseman E.A., Carmen, J.M. et al. (2009). "Aging and Environmental Exposures Alter Tissue-Specific DNA Methylation Dependent upon CpG Island Context". pLoS Genetics, 5(8):e1000602.
Gronniger, E., Weber, B. and Heil, O. et al. (2010). "Aging and Chronic Sun Exposure Cause Distinct Epigenetic Changes in Human Skin". PLoS Genetics, 6(5):e1000971.
Langevin, S.M., Houseman, E.A., Christensen, J.K. et al. (2011). "The Influence of aging, Environmental Exposures and Local Sequence Features on the Variation of DNA Methylation in Blood". Epigenetics 6(7):908-19.
Heijmans, B.T., Tobi, E.W., and Stein, A.D. et al. (2008). "Persistent Epigenetic Differences Associated with Prenatal Exposure to Famine in Humans". Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(44):17046-49.
Tobi, E.W., Lumey, L.H., Talens, R.P. (2009). "DNA Methylation Differences after Exposure to Prenatal Famine Are Common and Timing-and Sex-specific". Human Molecular Genetics, 18(21):4046-53.
Wolf, A. B.; Akey, J. M. (2018). "Outstanding questions in the study of archaic hominin admixture". PLoS Genetics14 (5): e100734